ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00080
ชื่อชุมนุม :   ประดิดประดอย
วัตถุประสงค์ :    นักเรียน 1.มีทักษะพื้นฐานการถักโครเชท์ 2.สามารถสร้างชิ้นงานโครเชท์ได้ 1 ชิ้น 3.ทำงานอย่างมีความสุข
กิจกรรมการเรียนรู้ :    นักเรียนพบครูที่ปรึกษาชุมนุม และถักโครเชท์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ใต้อาคาร 4
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :  
 

ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   เฉพาะน.ร.หญิง
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28547 เด็กหญิงปิยวรรณ ภิญโญ ม. 2/5 0 2018-05-18 15:48:29 ผ่าน
2. 28556 เด็กหญิงศิริมา พบเกษร ม. 2/5 0 2018-05-18 15:49:12 ผ่าน
3. 29416 เด็กหญิงปพิชญา ภักดีงาม ม. 2/5 0 2018-05-18 15:50:32 ผ่าน
4. 28552 เด็กหญิงเยาวรัตน์ ทุ่งศรีแก้ว ม. 2/5 0 2018-05-18 15:50:52 ผ่าน
5. 28558 เด็กหญิงสโรชา เมินธนู ม. 2/5 0 2018-05-18 15:51:56 ผ่าน
6. 28542 เด็กหญิงณัฐาพร แว่นสอน ม. 2/5 0 2018-05-18 15:52:56 ผ่าน
7. 29091 เด็กหญิงภัทรสุดา ถาวรตระการ ม. 1/5 0 2018-05-18 15:54:40 ผ่าน
8. 29085 เด็กหญิงณัฐชา เนตรประดิษฐ์ ม. 1/5 0 2018-05-18 15:55:12 ผ่าน
9. 27904 เด็กหญิงธัญกร พิพัฒน์ภานุวิทยา ม. 3/4 0 2018-05-18 16:04:33 ผ่าน
10. 29137 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญเกิด ม. 1/6 0 2018-05-18 16:06:56 ผ่าน
11. 29136 เด็กหญิงรักษิตา คงคางาม ม. 1/6 0 2018-05-18 16:07:16 ผ่าน
12. 28965 เด็กหญิงเนษนภา นาเจริญ ม. 1/2 0 2018-05-18 16:08:38 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com