ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00080
ชื่อชุมนุม :   เคมีเครื่องสำอาง
วัตถุประสงค์ :    1. มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเคมีเครื่องสำอาง ตลอดจนสามารถเตรียมและพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และตรงความต้องการของตลาดได้
2. มีความสามารถในการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเคมีเครื่องสำอาง ตลอดจนสามารถเตรียมและพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และตรงความต้องการของตลาดได้
2. มีความสามารถในการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 212
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวเมธิยา พึ่งวงษ์
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25980 นางสาวทัศนีย์ เติมต่อ ม. 5/2 32 2017-05-22 12:54:34 ผ่าน
2. 25990 นางสาวยลลดา เชื้อนุกูล ม. 5/2 35 2017-05-22 12:55:15 ผ่าน
3. 25984 นางสาวประกายฟ้า บุญหลาย ม. 5/2 33 2017-05-22 12:56:09 ผ่าน
4. 27641 นางสาวรุ่งนภา กิ่งบัว ม. 6/5 43 2017-05-22 13:03:02 ผ่าน
5. 25977 นางสาวฐิติรัตน์ ศิริเลิศ ม. 5/5 21 2017-05-22 13:04:15 ผ่าน
6. 25971 นางสาวกฤตพร ใจห้าว ม. 5/5 20 2017-05-22 13:05:08 ผ่าน
7. 27719 นางสาวสวรส ขวัญเนตร ม. 6/5 45 2017-05-22 13:06:02 ผ่าน
8. 25995 นางสาววาสินี ปฏิสังข์ ม. 5/3 25 2017-05-22 13:08:44 ผ่าน
9. 28260 นางสาวกมลมฉัตร สุขเกตุ ม. 5/5 32 2017-05-22 13:17:31 ผ่าน
10. 28261 นางสาวกาญจนา เสาะแสวง ม. 5/5 33 2017-05-22 13:17:38 ผ่าน
11. 28235 นางสาวณัฐชยา ตากมัจฉา ม. 5/3 39 2017-05-22 16:45:03 ผ่าน
12. 27607 นางสาวพลอยไพลิน หมั่นการ ม. 6/3 35 2017-05-25 07:47:49 ผ่าน
13. 25214 นางสาวปนัดดา รัตนวิจิตร ม. 6/5 20 2017-09-15 06:20:43 ผ่าน
14. 25746 นางสาวศิริพร บุญมาน้อย ม. 6/5 37 2017-09-20 16:20:50 ผ่าน
15. 27634 นายเอกมงคล คณโทเงิน ม. 6/5 16 2017-09-30 08:02:37 ผ่าน
16. 27691 นายสิทธิชาติ หลงเจริญ ม. 6/5 0 2017-10-31 14:01:11 ผ่าน
17. 25734 นางสาวธิดารัตน์ แม่นหมาย ม. 6/5 36 2018-02-13 14:27:16 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com