ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00008
ชื่อชุมนุม :   ประดิษฐ์หรรษา
วัตถุประสงค์ :    1.นำสิ่งเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.การช่วยกันลดภาวะโลกร้อน      3. เพื่อให้เด็กได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ 4.เพื่อลดปริมาณขยะและของเหลือใช้ในบ้าน โรงเรียน และชุมชน 5. เพื่อให้เด็กได้นำเศษวัสดุมาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 6. เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.งานประดิษฐ์จากกระดาษ 2.งานประดิษฐ์จากหลอด 3.ประดิษฐ์จากผ้า 4.ประดิษฐ์ของใช้ 1ชิ้น
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องเกษตร
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   ผู้เรียนต้องขยัน อดทน รักในงานประดิษฐ์
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28752 เด็กหญิงทิพยรัตน์ ร่อนลอยหา ม. 1/10 13 2017-05-22 04:11:42 ไม่ผ่าน
2. 28353 เด็กหญิงขนิษฐา วงค์คำไชย ม. 1/1 19 2017-05-22 05:53:07 ผ่าน
3. 27813 เด็กหญิงลักษิกา บุญยั่งยืน ม. 2/2 43 2017-05-22 06:30:49 ผ่าน
4. 28077 เด็กชายธนธรณ์ สินทรัพย์ ม. 2/8 8 2017-05-22 06:31:40 ผ่าน
5. 28081 เด็กชายนาธาน พานนนท์ ม. 2/8 12 2017-05-22 06:33:02 ผ่าน
6. 27798 เด็กหญิงณัฐนิชา จำปาเนียม ม. 2/2 28 2017-05-22 06:33:40 ผ่าน
7. 27819 เด็กหญิงอมรา สุวรรณราย ม. 2/2 49 2017-05-22 06:34:29 ผ่าน
8. 27805 เด็กหญิงพรศิริ เหลืองพิทักษ์ ม. 2/2 35 2017-05-22 06:35:09 ผ่าน
9. 28525 เด็กหญิงชนิตรา จันถะ ม. 2/2 50 2017-05-22 06:36:20 ผ่าน
10. 28362 เด็กหญิงนววรรณ อายุโย ม. 1/1 28 2017-05-22 12:38:48 ผ่าน
11. 27817 เด็กหญิงสิรีธร สุขสงวน ม. 2/2 47 2017-05-22 12:47:20 ไม่ผ่าน
12. 28142 เด็กหญิงพิมพา บุญเสริม ม. 2/9 22 2017-05-22 14:39:51 ผ่าน
13. 28139 เด็กหญิงนันทกานต์ เหลือรักษ์ ม. 2/9 19 2017-05-22 14:41:21 ผ่าน
14. 27909 เด็กหญิงพิชญธิดา ยวงสอาด ม. 2/9 13 2017-05-22 14:41:59 ผ่าน
15. 28143 เด็กหญิงแพรวา มุ่งหมายกิจ ม. 2/9 23 2017-05-22 14:42:33 ผ่าน
16. 28082 เด็กชายบัณฑิต ดวงแก้ว ม. 2/8 13 2017-05-22 15:09:22 ผ่าน
17. 28443 เด็กชายอัศวิน ดาวศรี ม. 1/3 19 2017-05-23 15:22:27 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com