ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00079
ชื่อชุมนุม :   เหรียญริบบิ้น
วัตถุประสงค์ :    ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    พับเหรียญโปรยทานรูปดอกไม้ รูปดาว รูปหัวใจ รูปปลา
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสมฤดี กางรัมย์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28555 เด็กหญิงวรกัญญา สุขอยู่ ม. 1/5 40 2017-05-22 00:18:31 ผ่าน
2. 28370 เด็กหญิงมนัญญา วาทะยานนท์ ม. 1/1 35 2017-05-22 00:21:06 ผ่าน
3. 28780 เด็กหญิงกิตติวรรณ สมอโพรง ม. 1/11 17 2017-05-22 05:55:42 ผ่าน
4. 27137 นางสาวอริสรา จันทร์พราหมณ์ ม. 3/1 49 2017-05-22 06:37:13 ผ่าน
5. 27104 เด็กหญิงเกศินี ศิลารักษ์ ม. 3/1 16 2017-05-22 06:37:26 ผ่าน
6. 27124 เด็กหญิงพรนภัส วรรณวงษา ม. 3/1 36 2017-05-22 06:37:53 ผ่าน
7. 27111 เด็กหญิงฐิติมา ประมวล ม. 3/1 23 2017-05-22 06:38:21 ผ่าน
8. 27100 เด็กหญิงกชวรรณ บุญยั่งยืน ม. 3/1 12 2017-05-22 06:38:32 ผ่าน
9. 27123 เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุวรรณพิทักษ์ ม. 3/1 35 2017-05-22 06:39:21 ผ่าน
10. 27138 เด็กหญิงอริสา เสาวคนธ์ ม. 3/1 50 2017-05-22 06:40:06 ผ่าน
11. 27474 เด็กหญิงเบญจพรรณ เที่ยงแท้ ม. 3/8 36 2017-05-22 12:41:36 ผ่าน
12. 27483 เด็กหญิงวาสิตา ยินดี ม. 3/8 45 2017-05-22 12:41:49 ผ่าน
13. 27482 เด็กหญิงวรรณวิษา กลัดเพ็ชร ม. 3/8 44 2017-05-22 12:42:13 ผ่าน
14. 27477 เด็กหญิงปาลิตา คุ้มไพรี ม. 3/8 39 2017-05-22 12:42:47 ผ่าน
15. 27473 เด็กหญิงนันทิดา เชียงทอง ม. 3/8 35 2017-05-22 12:43:22 ผ่าน
16. 28001 เด็กชายสุรพัศ คุ้มไพรี ม. 2/6 32 2017-05-22 12:44:06 ผ่าน
17. 28522 เด็กชายญาณวุฒิ ตรึกหากิจ ม. 1/5 8 2017-05-22 20:12:19 ผ่าน
18. 28517 เด็กชายนภัทร สมบัตกำไร ม. 1/5 3 2017-05-22 20:13:14 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com