ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00079
ชื่อชุมนุม :   How to....เป็นตัวเอง
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 111
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายพิทักษ์ จันทิศ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27318 นายสุรเชษฐ์ ยินดี ม. 4/9 0 2018-05-18 14:54:06 รอประเมิน
2. 27421 นางสาวชญานิษฐ์ ประกอบเกื้อ ม. 4/9 0 2018-05-18 14:54:35 รอประเมิน
3. 27575 นางสาวทนตวรรณ ประทุมเมศร์ ม. 4/9 0 2018-05-18 14:54:52 รอประเมิน
4. 27583 นางสาวพิรดาพร ฟุ้งมาก ม. 4/3 0 2018-05-18 14:55:12 รอประเมิน
5. 27570 นางสาวชญานิศ ตันติชัยวนิช ม. 4/2 0 2018-05-18 14:55:28 รอประเมิน
6. 27585 นางสาววสุธิดา ศิริฟองนุกูล ม. 4/1 0 2018-05-18 14:55:44 รอประเมิน
7. 28944 เด็กชายธนาทิพย์ ฤกษ์ใหม่ ม. 1/2 0 2018-05-18 14:56:01 รอประเมิน
8. 28956 เด็กชายอภิชาติ ชนะชัย ม. 1/2 0 2018-05-18 14:56:18 รอประเมิน
9. 28953 เด็กชายวรภพ อุดมผล ม. 1/2 0 2018-05-18 14:56:35 รอประเมิน
10. 27567 นายอัศวพล อุปมัย ม. 4/9 0 2018-05-18 14:56:50 รอประเมิน
11. 27569 นางสาวกชกร ปิ่นสุวรรณ ม. 4/3 0 2018-05-18 14:57:09 รอประเมิน
12. 27579 นางสาวนงนภัส ดีไทยสงค์ ม. 4/1 0 2018-05-18 14:57:33 รอประเมิน
13. 29297 เด็กชายปัญญาสิริ อาจศัตรู ม. 1/11 7 2018-05-22 12:15:25 รอประเมิน
14. 28902 เด็กชายเจษฎากร แก้วทิพย์ ม. 1/1 2 2018-05-22 12:30:32 รอประเมิน
15. 29150 เด็กชายรพีพัฒน์ บุญยั่งยืน ม. 1/7 10 2018-05-22 14:47:40 รอประเมิน
16. 27218 นางสาวณัฎฐณิชา วงศ์ตรัส ม. 4/4 25 2018-05-23 20:13:25 รอประเมิน
17. 27198 นายนครินทร์ พันธ์ชัยโย ม. 4/4 2 2018-05-24 08:48:44 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com