ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00078
ชื่อชุมนุม :   ซาชิโกะ การปักผ้าแบบญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์ :    ฝึกงานฝีมีเพื่อ พัฒนาสู่อาชีพ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    นำลายปักประยุกต์ใช้กับงานผ้า
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคารวิทยาศาสตร์
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายฉัตรายุทธ จัตสาร
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   สำหรับนักเรียนที่รักในงานผ้าและงานฝีมือ
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27170 เด็กหญิงธนพร รายศิริ ม. 3/2 30 2017-05-22 07:47:19 ผ่าน
2. 27173 เด็กหญิงปณิดา ลี้ปฐมากุล ม. 3/2 33 2017-05-22 07:52:40 ผ่าน
3. 27169 เด็กหญิงธนพร กิจมาพวานนท์ ม. 3/2 29 2017-05-22 08:13:57 ผ่าน
4. 27162 เด็กหญิงจรัสรวี เจริญศรี ม. 3/2 21 2017-05-22 08:20:14 ผ่าน
5. 27182 เด็กหญิงภัทรวดี มุกดาสนิท ม. 3/2 42 2017-05-22 08:29:33 ผ่าน
6. 28167 เด็กหญิงณญาพร จันทรส ม. 2/10 20 2017-05-22 09:02:53 ผ่าน
7. 28171 เด็กหญิงธารน้ำ เครือสินธุ ม. 2/10 24 2017-05-22 09:03:20 ผ่าน
8. 28175 เด็กหญิงปุณยาภา ทองก้อน ม. 2/10 27 2017-05-22 09:03:44 ผ่าน
9. 28184 เด็กหญิงสาธิตา จันทา ม. 2/10 36 2017-05-22 09:04:05 ผ่าน
10. 27176 เด็กหญิงพจนา เชสูงเนิน ม. 3/2 36 2017-05-22 12:45:20 ผ่าน
11. 27166 เด็กหญิงฐิตาพร กุสสลานุภาพ ม. 3/2 26 2017-05-25 15:31:36 ผ่าน
12. 27181 เด็กหญิงพิมพิลดา พุทธรักษา ม. 3/2 41 2017-05-26 07:35:52 ผ่าน
13. 25286 นางสาวณัฐวรรณ ส่งศรี ม. 6/1 0 2017-11-20 09:31:05 ผ่าน
14. 25295 นางสาวมัชฌิมา เกิดผล ม. 6/1 0 2017-11-20 09:31:32 ผ่าน
15. 25302 นางสาวอาทิมา มีบุญ ม. 6/1 0 2017-11-20 09:31:49 ผ่าน
16. 25287 นางสาวธิติมา ระเบียบดี ม. 6/2 0 2017-11-20 09:32:05 ผ่าน
17. 25294 นางสาวนิชาภา วิทยานุกรณ ม. 6/2 0 2017-11-20 09:32:26 ผ่าน
18. 25300 นางสาวอริสรา ภู่ระหงษ์ ม. 6/4 0 2017-11-20 09:32:45 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com