ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00078
ชื่อชุมนุม :   ken ken puzzle
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   531
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวทวินันท์ มณีโรจน์
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26146 นางสาวศิรินภา เยือกเย็น ม. 6/3 0 2018-05-18 12:55:30 ผ่าน
2. 25976 นางสาวฐานิยา ทิพยอาภรสกุล ม. 6/3 0 2018-05-18 12:55:53 ผ่าน
3. 28239 นางสาวธันยพร สร้อยทอง ม. 6/3 0 2018-05-18 12:56:31 ผ่าน
4. 25857 นางสาววรฤทัย ศรีสุวรรณ ม. 6/3 0 2018-05-18 12:56:55 ผ่าน
5. 25856 นางสาวรัตน์ติยาพร คล้อยแสง ม. 6/3 0 2018-05-18 12:57:15 ผ่าน
6. 26191 นางสาวปัญจมะ อุ่นตา ม. 6/3 0 2018-05-18 12:57:34 ผ่าน
7. 26182 นางสาวธัญญารัตน์ อวยชัย ม. 6/3 0 2018-05-18 12:57:55 ผ่าน
8. 28265 นางสาวชนภัคสรณ์ อินทร์สุดชัย ม. 6/5 0 2018-05-18 12:59:29 ผ่าน
9. 28262 นางสาวกัลย์กมล โต๊ะช้าง ม. 6/5 0 2018-05-18 13:01:15 ผ่าน
10. 28233 นางสาวกัญญารัตน์ ใจใส ม. 6/3 0 2018-05-18 13:07:32 ผ่าน
11. 25925 นางสาวณิชกานต์ ทรงวศิน ม. 6/5 0 2018-05-18 14:04:00 ผ่าน
12. 28268 นางสาวผาณิตา มั่งคั่ง ม. 6/5 0 2018-05-18 14:04:22 ผ่าน
13. 28271 นางสาวพิทยาทาดา จักรอะโน ม. 6/5 0 2018-05-18 14:04:40 ผ่าน
14. 25854 นางสาวพรรณราย เร่งร้อน ม. 6/3 15 2018-09-21 07:41:12 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com