ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00077
ชื่อชุมนุม :   สะพายกล้องท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบความหมายของการถ่ายภาพ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทํางานของกล้องถ่ายภาพได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงประโยชน์ของการถ่ายภาพได้ 4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้กับกล้องถ่ายภาพ และสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 5. เพื่อให้ผู้เรียนอธิบายส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.การถ่ายภาพเบื้องต้น 2.การถ่ายภาพเพื่อสร้างรายได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   342
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายกฤษณะ พลสัสดี
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25979 นางสาวณัฐพร สุชัยทัศน์ศรี ม. 6/1 0 2018-05-18 12:21:20 ผ่าน
2. 25880 นางสาวกชพร วงษ์บำรุงจิตร์ ม. 6/2 0 2018-05-18 12:21:45 ผ่าน
3. 25881 นางสาวกนกวรรณ อาตม์สกุล ม. 6/2 0 2018-05-18 12:22:09 ผ่าน
4. 25890 นางสาวเปมิกา สำเร็จ ม. 6/2 0 2018-05-18 12:22:28 ผ่าน
5. 25927 นางสาวธัญสิริ สุทธิสถิตย์ ม. 6/2 0 2018-05-18 12:23:03 ผ่าน
6. 25933 นางสาวพรชนัน นาคเกษม ม. 6/2 0 2018-05-18 12:23:27 ผ่าน
7. 25935 นางสาวพัสวี สมคิด ม. 6/2 0 2018-05-18 12:23:49 ผ่าน
8. 25997 นางสาวศศิวิมล ท้าวผา ม. 6/2 0 2018-05-18 12:24:28 ผ่าน
9. 26026 นางสาวกัลยรัตน์ เกลื้อนรัตน์ ม. 6/2 0 2018-05-18 12:24:49 ผ่าน
10. 26037 นางสาวมัทวัน ศรีภักดี ม. 6/2 0 2018-05-18 12:25:17 ผ่าน
11. 26457 นางสาวแอนนา สุทธิจักร ม. 6/2 0 2018-05-18 12:25:36 ผ่าน
12. 26969 นางสาวญานิกา บำรุงกิจ ม. 5/3 0 2018-05-18 12:26:07 ผ่าน
13. 28850 นางสาวนิศารัตน์ วงษางาม ม. 5/3 0 2018-05-18 12:26:33 ผ่าน
14. 28851 นางสาววริษฐา เจริญกิจ ม. 5/3 0 2018-05-18 12:26:55 ผ่าน
15. 26045 นางสาวศิริลักษณ์ มีสิน ม. 6/2 0 2018-05-18 12:27:27 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com