ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00076
ชื่อชุมนุม :   ดอกไม้รีไซเคิล
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยประหยัด รับผิดชอบ
3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. นักเรียนเก็บรวบรวมวัสดุเหลือใช้
2. วางแผนออกแบบประดิษฐ์ดอกไม้
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
4. ลงมือปฏิบัติ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 114
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางรัตนา สาตรมูล
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28542 เด็กหญิงณัฐาพร แว่นสอน ม. 1/5 27 2017-05-22 04:06:04 ไม่ผ่าน
2. 28423 เด็กหญิงสุวิมล กองทรัพย์ ม. 1/2 44 2017-05-22 04:25:25 ไม่ผ่าน
3. 28541 เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปาทิพย์ ม. 1/5 26 2017-05-22 07:31:38 ไม่ผ่าน
4. 28727 เด็กหญิงกัณชนา กอบชัยพร ม. 1/9 33 2017-05-22 07:32:06 ไม่ผ่าน
5. 28728 เด็กหญิงกัณฐิกา ปัทมนาวิน ม. 1/9 34 2017-05-22 07:33:31 ไม่ผ่าน
6. 28379 เด็กหญิงอุษา เกิดผล ม. 1/1 44 2017-05-22 07:35:02 ไม่ผ่าน
7. 28596 เด็กหญิงลลิดา มีบุญ ม. 1/6 36 2017-05-22 07:36:15 ไม่ผ่าน
8. 28738 เด็กหญิงศยามล ฟุฝน ม. 1/9 44 2017-05-22 07:37:41 ไม่ผ่าน
9. 28589 เด็กหญิงนิตติยา ศิริคุณ ม. 1/6 29 2017-05-22 07:40:23 ไม่ผ่าน
10. 28550 เด็กหญิงภูตะวัน พูลเพิ่ม ม. 1/5 35 2017-05-22 12:30:39 ไม่ผ่าน
11. 28645 เด็กหญิงสิริยากร บุญยิ่ง ม. 1/7 41 2017-05-22 12:45:27 ไม่ผ่าน
12. 28636 เด็กหญิงธนัชชา กิจจานนท์ ม. 1/7 32 2017-05-22 12:54:49 ไม่ผ่าน
13. 28348 เด็กชายอาทร แทนทด ม. 1/1 14 2017-05-22 16:02:22 ไม่ผ่าน
14. 28547 เด็กหญิงปิยวรรณ ภิญโญ ม. 1/5 32 2017-05-23 14:04:03 ไม่ผ่าน
15. 26507 นางสาวณิชาภัทร วารีผล ม. 4/7 12 2017-05-24 12:28:10 ไม่ผ่าน
16. 27687 นางสาวกษนา ลิมป์สภาพกสิผล ม. 4/10 40 2017-05-24 12:29:28 ไม่ผ่าน
17. 28734 เด็กหญิงรมย์นลิน พ้นเคราะห์ ม. 1/9 40 2017-08-03 20:48:56 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com