ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00075
ชื่อชุมนุม :   ของเล่นจากกระดาษ( 3D Toy )
วัตถุประสงค์ :    1.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.นำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    สร้างของเล่นจากกระดาษ
สถานที่จัดกิจกรรม :   345
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางจิตตราพร แพสา
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28008 เด็กหญิงธีนิดา แก้ววัน ม. 3/6 0 2018-05-18 14:03:27 ผ่าน
2. 28010 เด็กหญิงปียะวรรณ ปราณนัทธี ม. 3/6 0 2018-05-18 14:03:59 ผ่าน
3. 26570 นางสาวสลิลทิพย์ ศรีเสม ม. 5/2 0 2018-05-18 14:04:38 ผ่าน
4. 26549 นางสาวฐิติชญา ยั่งยืน ม. 5/1 0 2018-05-18 14:04:58 ผ่าน
5. 26573 นางสาวอนัญญา เกิดผล ม. 5/3 0 2018-05-18 14:05:26 ผ่าน
6. 26559 นางสาวบุญญารักษ์ เปรมแดง ม. 5/4 0 2018-05-18 14:05:48 ผ่าน
7. 26567 นางสาวภัคธีรา สุวดิษฐ์ ม. 5/3 0 2018-05-18 14:06:09 ผ่าน
8. 26615 นางสาวนิศารัตน์ ค้ำจุน ม. 5/3 0 2018-05-18 14:06:27 ผ่าน
9. 27858 เด็กหญิงวนัชพร บุบผาพฤกษ์ ม. 3/3 0 2018-05-18 14:06:48 ผ่าน
10. 27860 เด็กหญิงวลัยกร บุบผาพฤกษ์ ม. 3/3 0 2018-05-18 14:07:05 ผ่าน
11. 27852 เด็กหญิงปัทมพร ปานเงิน ม. 3/3 0 2018-05-18 14:07:22 ผ่าน
12. 27839 เด็กหญิงธณาภรณ์ ไหวพริบ ม. 3/3 0 2018-05-18 14:07:38 ผ่าน
13. 27862 เด็กหญิงวิภาวี เพ็ชรประเสริฐ ม. 3/3 0 2018-05-18 14:07:58 ผ่าน
14. 27764 เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์ ยิ้มคง ม. 3/1 0 2018-05-18 14:08:25 ผ่าน
15. 28939 เด็กหญิงอรจิรา แสงนนท์ ม. 1/1 39 2018-05-22 16:26:10 ผ่าน
16. 28914 เด็กชายสุวัจน์ แข่งขัน ม. 1/1 14 2018-06-02 17:45:04 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com