ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00075
ชื่อชุมนุม :   การเดินทาง (Backpack)
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ต่างทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
2. ฝึกให้เราวางแผนหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น
3. กล้าที่จะรู้จักเพื่อนใหม่และรู้จักโลกกว้างมากขึ้น

 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. นักเรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. นักเรียนหาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป
3. ให้นักเรียนวางแผนการเดินทาง พร้อมหาข้อมูลสถานที่ 
4. ครูกำหนดสถานที่ท่องเที่ยวให้นักเรียหาข้อมูลทั้งในประเทศ นอกประเทศ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ตึก 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวจงกลนี ปฏิสังข์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28399 เด็กหญิงกิตติยา ตันติชัยวนิช ม. 1/2 23 2017-05-22 00:32:56 ผ่าน
2. 28788 เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนวิจิตร ม. 1/11 24 2017-05-22 00:33:55 ผ่าน
3. 28781 เด็กหญิงจณิสตา นิสสัยมั่น ม. 1/11 18 2017-05-22 00:36:22 ผ่าน
4. 27796 เด็กหญิงณัฐชา หูชัยสงค์ ม. 2/2 26 2017-05-22 07:07:36 ผ่าน
5. 27808 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ คมสัน ม. 2/2 38 2017-05-22 07:08:34 ผ่าน
6. 27795 เด็กหญิงณัฐกุล ภู่ภูสิทธิ์ ม. 2/2 25 2017-05-22 07:09:14 ผ่าน
7. 27789 เด็กหญิงกุลิสรา จิตรภิรมย์ ม. 2/2 19 2017-05-22 07:10:05 ผ่าน
8. 28435 เด็กชายภูชิสส์ วิชัย ม. 1/3 11 2017-05-22 07:10:31 ผ่าน
9. 28827 เด็กหญิงจิณัฐตา ถามั่งมี ม. 1/12 23 2017-05-22 07:25:27 ผ่าน
10. 28108 เด็กหญิงณัฐกุล คำก่อตั้ง ม. 2/8 40 2017-05-22 15:11:08 ผ่าน
11. 27906 เด็กหญิงนันทิญา ผ่านด่าน ม. 2/4 36 2017-05-22 15:13:25 ผ่าน
12. 28107 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ กริตตครุ ม. 2/8 39 2017-05-22 15:16:05 ผ่าน
13. 28063 เด็กหญิงศิริประภา สุขสอาด ม. 2/7 44 2017-05-22 15:17:02 ผ่าน
14. 26659 นางสาวนุชจรี โกสินทร์ ม. 4/6 17 2017-05-22 21:41:50 ผ่าน
15. 26656 นางสาวธัญชนก ผุยพรม ม. 4/6 16 2017-05-22 21:42:31 ผ่าน
16. 28024 เด็กชายชลธร สุวรรณธาร ม. 2/7 5 2017-05-23 17:31:38 ผ่าน
17. 28858 นายศุภชัย กุลภา ม. 6/10 32 2017-05-25 08:50:24 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com