ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00074
ชื่อชุมนุม :   Enjoy ASEAN
วัตถุประสงค์ :    1) นักเรียนรู้และเขาใจวัฒนธรรมตาง ๆในภูมิภาคอาเซียน 
2) นักเรียนสามารถสืบค้นเเละเผยแพร่ข่าวสารอาเซียนได้
3) นักเรียนเรียนรู้ภาษาอาเซียนเเละเผยแพร่ภาษาีอาเซียนได้
4) นักเรียนรู้เเละสามารถเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานอาเซียนได้

#คลับครบเครื่อง เราจะรู้ทุก เรื่องในอาเซียน
#เราจะได้รู้ข่าว ภายในบ้านอาเซียน
#เราจะทำอาหารประจำบ้านอาเซียน
#เราจะบันเทิง เราจะร้องเล่นเต้นเเละดูหนัง ... ภายใต้ภาษาอาเซียน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    #คลับครบเครื่อง เราจะรู้ทุก เรื่องในอาเซียน
#เราจะได้รู้ข่าว ภายในบ้านอาเซียน
#เราจะทำอาหารประจำบ้านอาเซียน
#เราจะบันเทิง เราจะร้องเล่นเต้นเเละดูหนัง ... ภายใต้ภาษาอาเซียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   113
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   #คลับครบเครื่อง เราจะรู้ทุก เรื่องในอาเซียน
#คลับครบเครื่อง เราจะรู้ทุก เรื่องในอาเซียน
#คลับครบเครื่อง เราจะรู้ทุก เรื่องในอาเซียน
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25880 นางสาวกชพร วงษ์บำรุงจิตร์ ม. 5/2 16 2017-05-22 13:07:58 ไม่ผ่าน
2. 25935 นางสาวพัสวี สมคิด ม. 5/2 28 2017-05-22 13:09:04 ไม่ผ่าน
3. 25890 นางสาวเปมิกา สำเร็จ ม. 5/2 19 2017-05-22 13:09:56 ไม่ผ่าน
4. 25937 นางสาวภูสุดา นิ่มสังกัด ม. 5/2 29 2017-05-22 14:01:21 ไม่ผ่าน
5. 25933 นางสาวพรชนัน นาคเกษม ม. 5/2 27 2017-05-22 14:02:32 ไม่ผ่าน
6. 25939 นางสาวศศินา บุญมา ม. 5/5 18 2017-05-22 14:03:25 ไม่ผ่าน
7. 26040 นางสาววรรณวลี ธนาภรณ์ ม. 5/1 29 2017-05-22 14:39:34 ไม่ผ่าน
8. 25979 นางสาวณัฐพร สุชัยทัศน์ศรี ม. 5/1 18 2017-05-22 14:40:11 ไม่ผ่าน
9. 26023 นางสาวกชกร บุญจันทร์ ม. 5/1 27 2017-05-22 14:41:49 ไม่ผ่าน
10. 25896 นางสาวศลุตา รัตนวิจิตร ม. 5/4 13 2017-05-22 15:01:43 ไม่ผ่าน
11. 28255 นางสาวเพ็ญพิชชา โพธิบาย ม. 5/4 40 2017-05-22 15:02:43 ไม่ผ่าน
12. 25848 นางสาวจิราพร พุกศร ม. 5/4 23 2017-05-22 15:03:44 ไม่ผ่าน
13. 28254 นางสาวพัชราภา ผลประดิษฐ์ ม. 5/4 43 2017-05-22 15:05:59 ไม่ผ่าน
14. 25927 นางสาวธัญสิริ สุทธิสถิตย์ ม. 5/2 25 2017-05-22 15:12:17 ไม่ผ่าน
15. 26024 นางสาวกนกวรรณ ฆ้องวงศ์ ม. 5/4 34 2017-05-22 16:13:51 ไม่ผ่าน
16. 28297 นายนันทวัฒน์ สะอาด ม. 5/9 22 2017-05-25 15:06:32 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com