ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00073
ชื่อชุมนุม :   วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 2.นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและสืบค้นโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3.สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    -เรียนรู้กับวิทยาศาสตร์ 2.วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า 3.ท่องโลกกับวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 233
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางอิศรา สัมมานิตย์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28731 เด็กหญิงจีรณา อดทน ม. 1/9 37 2017-05-22 06:10:40 ไม่ผ่าน
2. 27516 เด็กชายณภัทร มีบุญ ม. 3/10 4 2017-05-22 06:14:44 ไม่ผ่าน
3. 27538 เด็กหญิงณิชมน ภู่ภูสิทธิ์ ม. 3/10 26 2017-05-22 06:29:12 ไม่ผ่าน
4. 28637 เด็กหญิงธีรนันท์ กุสสลานุภาพ ม. 1/7 33 2017-05-22 07:19:24 ไม่ผ่าน
5. 28627 เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีคัทนา ม. 1/7 23 2017-05-22 07:20:58 ไม่ผ่าน
6. 28590 เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยคำภา ม. 1/6 30 2017-05-22 07:39:04 ไม่ผ่าน
7. 28491 เด็กหญิงฐิติรัตน์ รัตนาลัย ม. 1/4 23 2017-05-22 07:41:11 ไม่ผ่าน
8. 28456 เด็กหญิงภูริชญา เกลี้ยงเกลา ม. 1/3 32 2017-05-22 08:33:09 ไม่ผ่าน
9. 27537 เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ปัตถา ม. 3/10 25 2017-05-22 15:08:35 ไม่ผ่าน
10. 28095 เด็กชายสันติภาพ ดวงสุขประเสริฐ ม. 2/8 26 2017-05-22 18:24:13 ไม่ผ่าน
11. 28093 เด็กชายสธน ก้อนทอง ม. 2/8 24 2017-05-22 18:25:02 ไม่ผ่าน
12. 28083 เด็กชายบุรินทร์ ตัณยะสิทธิ์ ม. 2/8 14 2017-05-22 18:26:38 ไม่ผ่าน
13. 28513 เด็กหญิงสุณัฏฐา ทองสำฤทธิ์ ม. 1/4 44 2017-05-22 20:50:41 ไม่ผ่าน
14. 28078 เด็กชายธนพนธ์ พุทธวาริน ม. 2/8 9 2017-05-24 07:39:38 ไม่ผ่าน
15. 27331 เด็กหญิงมาลิณี ฉายาชวลิต ม. 3/5 41 2017-05-24 09:15:43 ไม่ผ่าน
16. 27333 เด็กหญิงวรางคณา ไชยศรีจันทร์ ม. 3/5 43 2017-05-24 09:17:13 ไม่ผ่าน
17. 27324 เด็กหญิงณัฐชา อรัญวงศ์ ม. 3/5 36 2017-05-24 09:18:38 ไม่ผ่าน
18. 27325 เด็กหญิงธนกร คำแหง ม. 3/5 37 2017-05-24 09:19:53 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com