ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00072
ชื่อชุมนุม :   English is easy
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนต่างชาติ
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มและมีความสามัคคี
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 431
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวน้ำฝน จินาราช
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28058 เด็กหญิงนาราภัทร ถนอมวงศ์ ม. 2/7 38 2017-05-22 07:19:52 ไม่ผ่าน
2. 28066 เด็กหญิงสุชัญญา ใจสะอาด ม. 2/7 45 2017-05-22 07:22:42 ไม่ผ่าน
3. 28102 เด็กหญิงกรวรรณ ศรัทธาผล ม. 2/8 35 2017-05-22 17:03:01 ไม่ผ่าน
4. 27949 เด็กหญิงกาลธิดา กุศลรอด ม. 2/5 30 2017-05-22 17:28:39 ไม่ผ่าน
5. 28540 เด็กหญิงฐิติชญา จิรเบญจวนิช ม. 1/5 25 2017-05-23 22:27:06 ไม่ผ่าน
6. 28667 เด็กชายภาคภูมิ ภูษาทอง ม. 1/8 17 2017-05-25 13:43:54 ไม่ผ่าน
7. 28665 เด็กชายพีรเดช อินดี ม. 1/8 15 2017-05-25 15:07:09 ไม่ผ่าน
8. 28651 เด็กชายกษมา พงษ์แพทย์ ม. 1/8 2 2017-05-25 15:20:01 ไม่ผ่าน
9. 28410 เด็กหญิงนิศากร ขาวนวล ม. 1/2 31 2017-05-25 15:31:40 ไม่ผ่าน
10. 28505 เด็กหญิงพิมพ์พิมล ลอดอุปโป ม. 1/4 37 2017-05-25 15:32:00 ไม่ผ่าน
11. 28498 เด็กหญิงบุณยานุช สุวรรณโชติ ม. 1/4 30 2017-05-25 15:33:07 ไม่ผ่าน
12. 28360 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สวัสดิ์ล้น ม. 1/1 26 2017-05-25 15:33:17 ไม่ผ่าน
13. 28392 เด็กชายวรเมธ ทองจันทร์ ม. 1/2 13 2017-05-25 15:34:14 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com