ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00071
ชื่อชุมนุม :   กระดาษสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ :    1. ฝึกสมาธิในการทำงาน
2. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. ฝึกความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ปฐมนิเทศ
2. ทำที่คั่นหนังสือ
3. สัตว์โลกน่ารัก
4. ดอกบัวจากกระดาษ
5. สวนแคคตัส
6. ดอกคาโมเลีย
7.มงกุฎดอกไม้
8. กังหันลม
9. the mask paper
10. กระดาษสร้างสรรค์
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวกมลทิพย์ มะลิซ้อน
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28398 เด็กหญิงกมลพรรณ พงษ์แพทย์ ม. 1/2 20 2017-05-22 00:04:20 ไม่ผ่าน
2. 28553 เด็กหญิงรวิสรา วิจิตรฐะพันธ์ ม. 1/5 38 2017-05-22 03:38:44 ไม่ผ่าน
3. 28599 เด็กหญิงสุชัญญา สินธุ ม. 1/6 39 2017-05-22 06:04:36 ไม่ผ่าน
4. 28404 เด็กหญิงฐิตาภัทร สระบัว ม. 1/2 25 2017-05-22 06:12:58 ไม่ผ่าน
5. 28488 เด็กหญิงขวัญหทัย ชีไธสง ม. 1/4 20 2017-05-22 06:54:21 ไม่ผ่าน
6. 28021 เด็กชายคณิติน ศรีจันทร์ ม. 2/7 2 2017-05-22 06:56:13 ไม่ผ่าน
7. 28023 เด็กชายเจษฎากร ฟุ้งมาก ม. 2/7 4 2017-05-22 06:58:28 ไม่ผ่าน
8. 28030 เด็กชายธนพัฒน์ ประกอบวัฒน์ ม. 2/7 11 2017-05-22 06:59:42 ไม่ผ่าน
9. 28640 เด็กหญิงพรรณนิภา กล้าหาญ ม. 1/7 36 2017-05-22 07:01:10 ไม่ผ่าน
10. 28407 เด็กหญิงธนาภา ไชยวงศ์ ม. 1/2 28 2017-05-22 12:28:16 ไม่ผ่าน
11. 28412 เด็กหญิงบวรลักษณ์ ล้ำเลิศ ม. 1/2 33 2017-05-22 12:30:42 ไม่ผ่าน
12. 28536 เด็กหญิงกมลพร คูณมี ม. 1/5 21 2017-05-22 12:35:36 ไม่ผ่าน
13. 28629 เด็กหญิงจิราภา ถาวร ม. 1/7 25 2017-05-22 12:54:38 ไม่ผ่าน
14. 28634 เด็กหญิงณัฐณิชา ห่มซ้าย ม. 1/7 30 2017-05-22 13:07:31 ไม่ผ่าน
15. 26178 นางสาวณัฐรดี แจ้งจำรัส ม. 5/8 26 2017-05-22 17:20:10 ไม่ผ่าน
16. 26172 นางสาวเกศินี พุทธศร ม. 5/8 25 2017-05-22 17:21:50 ไม่ผ่าน
17. 26180 นางสาวดุษฎี วิทยศักดิ์พันธุ์ ม. 5/8 0 2017-10-02 20:10:07 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com