ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00070
ชื่อชุมนุม :   อวกาศน่ารู้
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ อวกาศ และเทคโนโลยีอวกาศ
2.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ
3.เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องอวกาศ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.นักเรียนศึกษาสารคดี บทความ เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ
2.นักเรียนนำสารคดี บทความ เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ ที่สนใจบันทึกเป็นวีดีโอ มาเปิดในชั่วโมงชุมนุม
3.นักเรียนนำวีดีโอที่สนใจมาแลกเปลี่ยนกันในชั่วโมงๆละ 1 เรื่อง/คน
 
สถานที่จัดกิจกรรม :   212
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางดวงนภา ศรีพารา
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28723 เด็กชายสหรัฐ จิตรซื่อ ม. 1/9 29 2017-05-22 05:38:44 ไม่ผ่าน
2. 28195 เด็กชายธนภัทร จิรกุลพล ม. 2/11 6 2017-05-22 06:17:20 ไม่ผ่าน
3. 28201 เด็กชายวงศธร วงศ์สมบัติ ม. 2/11 12 2017-05-22 06:18:27 ไม่ผ่าน
4. 28202 เด็กชายอิทธิเทพ มุกดาสนิท ม. 2/11 13 2017-05-22 06:19:06 ไม่ผ่าน
5. 28197 เด็กชายธรรศธรรม คนึงเหตุ ม. 2/11 8 2017-05-22 06:20:04 ไม่ผ่าน
6. 27763 เด็กหญิงสุชานาฎ มงคลเอี่ยม ม. 2/1 43 2017-05-22 06:39:09 ไม่ผ่าน
7. 28026 เด็กชายทัตพงค์ ผสมทรัพย์ ม. 2/7 7 2017-05-22 12:05:01 ไม่ผ่าน
8. 28040 เด็กชายภาณุพงศ์ เสริมศรี ม. 2/7 21 2017-05-22 12:05:11 ไม่ผ่าน
9. 28198 เด็กชายพีรพล งามเสงี่ยม ม. 2/11 9 2017-05-22 17:06:37 ไม่ผ่าน
10. 27291 เด็กชายเฉลิมพล หิมารัตน์ ม. 3/5 3 2017-05-23 12:42:07 ไม่ผ่าน
11. 27309 เด็กชายวชิรวิทย์ จิตรบรรจง ม. 3/5 21 2017-05-23 12:42:48 ไม่ผ่าน
12. 27305 นายปฏิภาญ ศรีลาศักดิ์ ม. 3/5 17 2017-05-23 12:43:38 ไม่ผ่าน
13. 27315 เด็กชายศิวกร ดิษฐวิบูลย์ ม. 3/5 26 2017-05-23 12:44:26 ไม่ผ่าน
14. 27442 เด็กชายจิรเจตน์ งามเจริญ ม. 3/8 4 2017-05-23 12:46:27 ไม่ผ่าน
15. 27311 เด็กชายวรเมธ อินทร์หมอ ม. 3/5 22 2017-05-23 12:47:13 ไม่ผ่าน
16. 28334 เด็กชายนิติ สารราษฎร์ ม. 3/5 35 2017-05-23 12:47:44 ไม่ผ่าน
17. 28587 เด็กหญิงกนกรัตน์ บุญยืน ม. 1/6 0 2017-10-02 21:52:19 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com