ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00007
ชื่อชุมนุม :   Science products
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สารเคมีในชีวิตประจำวัน 2.มีความรู้ในการสร้างสรรค์ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 2.จัดแสดง หรือนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    - เรียนรู้และทำ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสารเคมี เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว สบู่ก้อน พิมเสนน้ำน้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่นักเรียนสนใจ
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคารวิทยาศาสตร์
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวอุษา มะลิคำ
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25393 นางสาวนุชนาฏ สนองสุข ม. 6/5 28 2017-05-22 12:46:03 ไม่ผ่าน
2. 25495 นางสาวศิริวิมล คัดสูงเนิน ม. 6/5 35 2017-05-22 12:46:40 ไม่ผ่าน
3. 28265 นางสาวชนภัคสรณ์ อินทร์สุดชัย ม. 5/5 40 2017-05-22 12:46:41 ไม่ผ่าน
4. 27639 นางสาวปิยนันท์ แสนทวีสุข ม. 6/5 42 2017-05-22 12:47:16 ไม่ผ่าน
5. 27637 นางสาวธนภรณ์ สุวรรณโชติ ม. 6/5 40 2017-05-22 12:47:50 ไม่ผ่าน
6. นางสาว 44 2017-05-22 12:49:22 ไม่ผ่าน
7. 25435 นางสาวปฏิณญา เชื้อพลบ ม. 6/5 32 2017-05-22 12:52:22 ไม่ผ่าน
8. 27636 นางสาวกุลธิดา มีกระจิต ม. 6/5 39 2017-05-22 12:52:53 ไม่ผ่าน
9. 25948 นางสาวนฤมล นารถมณี ม. 5/5 19 2017-05-22 12:53:16 ไม่ผ่าน
10. 25349 นางสาววิไลพร นิลฉวี ม. 6/5 25 2017-05-22 12:53:23 ไม่ผ่าน
11. 28262 นางสาวกุลรัตน์ โต๊ะช้าง ม. 5/5 34 2017-05-22 12:57:02 ไม่ผ่าน
12. 25911 นายพงศธร สร้อยเสริมทรัพย์ ม. 5/5 3 2017-05-22 12:59:53 ไม่ผ่าน
13. 25996 นางสาววาสินี บุญยั่งยืน ม. 5/5 23 2017-05-22 13:01:14 ไม่ผ่าน
14. 26117 นายสุกฤษฎ์ เจริญวงศ์ ม. 5/5 10 2017-05-22 13:07:53 ไม่ผ่าน
15. 26170 นายอนุวัฒน์ คงกะพันธ์ ม. 5/5 11 2017-05-22 16:39:30 ไม่ผ่าน
16. 27690 นายสหัสวรรษ ถวิล ม. 5/4 17 2017-05-22 18:43:54 ไม่ผ่าน
17. 26184 นางสาวนราวรรณ ดวงฤทธิ์ ม. 5/4 40 2017-05-23 10:35:56 ไม่ผ่าน
18. 25955 นายณัฐกุล สุพรรณวงศ์ ม. 5/4 6 2017-05-23 11:10:34 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com