ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00069
ชื่อชุมนุม :   English from songs
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษโดยนำบทเพลงภาษาอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ค้นหาคำศัพท์ และแปลความหมายของเนื้อเพลง
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 522
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27562 เด็กชายวีรภัทร สัปปพันธ์ ม. 3/11 10 2017-05-25 07:53:32 ผ่าน
2. 27561 เด็กชายวัทธิกร เจริญกัลป์ ม. 3/11 9 2017-05-25 07:55:27 ผ่าน
3. 27560 เด็กชายวงศกร พะวงษ์ ม. 3/11 8 2017-05-25 07:56:18 ผ่าน
4. 27557 เด็กชายนพดล ศรีประสิทธิ์ ม. 3/11 5 2017-05-25 07:57:09 ผ่าน
5. 27556 เด็กชายธนพล เฉลาฉายแสง ม. 3/11 4 2017-05-25 07:58:08 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com