ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00069
ชื่อชุมนุม :   The Singing
วัตถุประสงค์ :    เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ขับร้องเพลงเพื่อกิจกรรมมุ่งการแข่งขัน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องศิลปะ1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสมหญิง ศรีรื่น
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29418 เด็กหญิงวรวลัญช์ แสวงชน ม. 2/7 0 2018-05-21 15:16:47 ผ่าน
2. 27104 นางสาวเกศินี ศิลารักษ์ ม. 4/2 0 2018-05-21 15:17:34 ผ่าน
3. 27128 นางสาววิมลรัตน์ แซ่จิ๋ว ม. 4/2 0 2018-05-21 15:18:08 ผ่าน
4. 27193 นายเดชาธร จันทน์หอม ม. 4/3 0 2018-05-21 15:19:02 ผ่าน
5. 27192 นายณัฐวุฒ ถมยา ม. 4/5 0 2018-05-21 15:19:43 ผ่าน
6. 26596 นายวรวุธ สุพรรณวงค์ ม. 5/2 0 2018-05-21 15:20:25 ผ่าน
7. 26569 นางสาววิภาวี ดีชั่วกัลป์ ม. 5/7 0 2018-05-21 15:21:15 ผ่าน
8. 26617 นางสาวเยาวเรศ สมนึก ม. 5/10 0 2018-05-21 15:21:49 ผ่าน
9. 26751 นายวรากร แววดี ม. 5/10 0 2018-05-21 15:22:21 ผ่าน
10. 26458 นางสาวจอมขวัญ ระวัง ม. 6/5 0 2018-05-21 15:22:47 ผ่าน
11. 26449 นายนนทกร ถมปัตย์ ม. 6/10 0 2018-05-21 15:23:12 ผ่าน
12. 29312 เด็กหญิงฐิติพร เกษกุล ม. 1/11 22 2018-05-22 12:01:00 ผ่าน
13. 28371 เด็กหญิงรัญชนา สอนพิมพ์ ม. 2/1 36 2018-05-22 17:56:38 ผ่าน
14. 28372 เด็กหญิงเรืองลดา ไชยราษฎร์ ม. 2/1 37 2018-05-22 18:03:20 ผ่าน
15. 28355 เด็กหญิงจิดาทิพย์ อริ ม. 2/1 21 2018-05-22 18:04:03 ผ่าน
16. 27747 เด็กหญิงชัญญานุช นิตยสกุล ม. 3/1 28 2018-05-24 07:36:53 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com