ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00068
ชื่อชุมนุม :   สภานักเรียน
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องคณะกรรมการสภานักเรียน
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี
 
ระดับชั้น :   ม.5
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25992 นางสาวรุจิเรข ผูกพันธ์ ม. 5/1 0 2017-05-16 21:24:25 ไม่ผ่าน
2. 26001 นางสาวอภิชญา บุญมา ม. 5/1 0 2017-05-16 21:24:59 ไม่ผ่าน
3. 26183 นางสาวธัณยมัย มุกดาสนิท ม. 5/5 0 2017-05-16 21:25:25 ไม่ผ่าน
4. 28234 นางสาวกีรฎี คงเจริญ ม. 5/1 0 2017-05-16 21:25:48 ไม่ผ่าน
5. 26018 นายวันจักรี เอ็นดูราษฎร์ ม. 5/1 0 2017-05-16 21:26:10 ไม่ผ่าน
6. 27551 เด็กหญิงวรญา สุวรรณโชติ ม. 3/10 0 2017-05-16 21:26:45 ไม่ผ่าน
7. 26038 นางสาวรุจิรดา วงษ์หาพิมพ์ ม. 5/5 0 2017-05-16 21:28:39 ไม่ผ่าน
8. 25850 นางสาวธนพรรษ วงศ์จันทร์ ม. 5/7 0 2017-05-16 21:29:01 ไม่ผ่าน
9. 25886 นางสาวณิชาภา ศักดาเพชรศิริ ม. 5/1 0 2017-05-17 09:33:29 ไม่ผ่าน
10. 25899 นางสาวสิริยากร เย็นฉ่ำ ม. 5/6 0 2017-05-17 09:34:12 ไม่ผ่าน
11. 27588 เด็กหญิงศิริรัตน์ หวานเสนาะ ม. 3/11 0 2017-05-17 09:34:33 ไม่ผ่าน
12. 25883 นางสาวจิตติมา ค้ำจุน ม. 5/1 0 2017-05-17 09:34:56 ไม่ผ่าน
13. 25855 นางสาวพันวรรษา รุจิรังสิมันตุ์กุล ม. 5/1 0 2017-05-17 09:35:30 ไม่ผ่าน
14. 26030 นางสาวญาณัจฉรา สมุทรคีรี ม. 5/1 0 2017-05-17 09:35:46 ไม่ผ่าน
15. 25884 นางสาวชัญญานุช นามสนิท ม. 5/1 12 2017-05-23 18:33:57 ไม่ผ่าน
16. 25870 นายยศกร จิรังกรณ์ ม. 5/1 4 2017-05-23 18:53:09 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com