ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00067
ชื่อชุมนุม :   I got English2.
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net และการสอบเข้าศึกษาต่อ
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์คะแนน O-Net ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. วิเคราะห์แนวข้อสอบ
2. ทบทวนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
สถานที่จัดกิจกรรม :   445
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย
 
ระดับชั้น :   ม.3
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25652 นางสาวสุพรรษา ชักนํา ม. 6/10 0 2017-11-10 14:08:07 ผ่าน
2. 27068 นางสาวธนภรณ เอี่ยมจร ม. 6/10 0 2017-11-10 14:08:39 ผ่าน
3. 27696 นางสาวขนิษฐ์สุดา อินองการ ม. 6/10 0 2017-11-10 14:08:56 ผ่าน
4. 27680 นางสาวกชกร พานขำ ม. 6/10 0 2017-11-10 14:09:09 ผ่าน
5. 27683 นางสาวสุทิตา จันทร์ศรี ม. 6/10 0 2017-11-10 14:09:24 ผ่าน
6. 25716 นายนิติวุฒิวงศ์ วงศเนียม ม. 6/10 0 2017-11-10 14:09:41 ผ่าน
7. 25538 นางสาวธันยพร พิทักษ์รัตนโชติ ม. 6/10 0 2017-11-10 14:10:08 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com