ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00067
ชื่อชุมนุม :   ประดิษฐ์ง่ายใช้ได้จริง
วัตถุประสงค์ :    นักเรียนนำของเหลือใช้ไปใช้ประโยชน์ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.นักเรียนรู้จักชนิดของพืช 2.นักเรียนสามารถนำพืชที่ปลูกในภาชนะมาใช้ตกแต่งห้องเรียนได้3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์4.นำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   สวนป่าเกษตร
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   รักการทำงานเกษตรและงานประดิษฐ์
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27909 เด็กหญิงพิชญธิดา ยวงสอาด ม. 3/9 0 2018-05-18 13:12:28 ผ่าน
2. 28143 เด็กหญิงแพรวา มุ่งหมายกิจ ม. 3/9 0 2018-05-18 13:13:05 ผ่าน
3. 28139 เด็กหญิงนันทกานต์ เหลือรักษ์ ม. 3/9 0 2018-05-18 13:13:51 ผ่าน
4. 28752 เด็กหญิงทิพยรัตน์ ร่อนลอยหา ม. 2/10 0 2018-05-18 13:14:21 ผ่าน
5. 28142 เด็กหญิงพิมพา บุญเสริม ม. 3/9 0 2018-05-18 13:14:50 ผ่าน
6. 28362 เด็กหญิงนววรรณ อายุโย ม. 2/1 0 2018-05-20 19:45:34 ผ่าน
7. 29139 เด็กหญิงศุภกานต์ ชื่นชม ม. 1/6 39 2018-05-22 12:44:44 ผ่าน
8. 29127 เด็กหญิงณัฏฐ์วดี พาชื่น ม. 1/6 27 2018-05-22 12:52:26 ผ่าน
9. 29344 เด็กหญิงณัฐณิชา ชักชวน ม. 1/12 18 2018-05-22 13:04:19 ผ่าน
10. 29135 เด็กหญิงมนัสนันท์ เคราะห์ดี ม. 1/6 35 2018-05-22 16:00:34 ผ่าน
11. 29104 เด็กชายชยากร พรมวัน ม. 1/6 4 2018-05-22 16:07:06 ผ่าน
12. 28360 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สวัสดิ์ล้น ม. 2/1 26 2018-05-22 18:00:12 ผ่าน
13. 29043 เด็กหญิงนันทิกานต์ กุดรังนอก ม. 1/4 23 2018-05-22 18:02:15 ผ่าน
14. 28351 เด็กหญิงกนิษฐา อนันทสุข ม. 2/1 17 2018-05-22 18:06:15 ผ่าน
15. 29092 เด็กหญิงลลิตภัทร โสมานันท์ ม. 1/5 32 2018-05-22 18:17:43 ผ่าน
16. 29022 เด็กชายกิตติภณ มุกดาสนิท ม. 1/4 2 2018-05-24 12:47:54 ผ่าน
17. 29233 เด็กชายปวริศ สุขประเสริฐ ม. 1/9 13 2018-05-24 15:06:13 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com