ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00066
ชื่อชุมนุม :   Crossword2
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   432
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27501 นางสาวณัฐพัชร์ บุญชัยสิทธิ์ ม. 4/8 0 2018-05-20 09:24:20 รอประเมิน
2. 28232 นางสาวจิตติมา ทองนิล ม. 4/6 0 2018-05-20 09:24:51 รอประเมิน
3. 27510 นางสาวลูซี่ ลอดจ์ ม. 4/1 0 2018-05-20 09:25:07 รอประเมิน
4. 27509 นางสาวพรพรรณ ตันตระกูล ม. 4/8 0 2018-05-20 09:25:24 รอประเมิน
5. 27511 นางสาวสวนันท์ ดํากริต ม. 4/1 0 2018-05-20 09:25:39 รอประเมิน
6. 28783 นางสาวกานต์ชนานันท์ ชาญด้วยกิจ ม. 4/6 0 2018-05-20 09:25:56 รอประเมิน
7. 27508 นางสาวพนิดา พานคร้าม ม. 4/7 0 2018-05-20 09:26:15 รอประเมิน
8. 27507 นางสาวปาจรีย์ ไกรพงษ์ ม. 4/7 0 2018-05-20 09:26:46 รอประเมิน
9. 27503 นางสาวธนชนก พลซา ม. 4/8 0 2018-05-20 09:27:08 รอประเมิน
10. 26498 นางสาวจันนิภา อวยชัย ม. 5/1 0 2018-05-20 09:27:34 รอประเมิน
11. 26521 นางสาวสุภาวดี กุสสลานุภาพ ม. 5/1 0 2018-05-20 09:27:51 รอประเมิน
12. 26919 นายวรานนท์ งามเสงี่ยม ม. 5/1 0 2018-05-20 09:28:10 รอประเมิน
13. 26881 นายประชารัฐ ใจสุข ม. 5/2 0 2018-05-20 09:28:29 รอประเมิน
14. 27743 เด็กชายอริยะวัตร มั่งคั่ง ม. 3/1 0 2018-05-20 19:48:11 รอประเมิน
15. 27856 เด็กหญิงรตนพร หมั่นการ ม. 3/3 0 2018-05-20 19:48:32 รอประเมิน
16. 28124 เด็กชายนัฐภาส ลาลัย ม. 3/9 0 2018-05-24 08:03:06 รอประเมิน
17. 27489 นายจองชัย มาตย์จันทร์ ม. 4/2 7 2018-06-07 12:39:27 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com