ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00065
ชื่อชุมนุม :   Flower Design
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับดอกไม้ประดิษฐ์
2. เพื่อออกแบบในการประดับตกแต่งบอร์ด
3. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและหารายได้เพิ่ม
4. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดอย่างหลากหลาย เช่น คิดสร้างสรรค์ , คิดประยุกต์ 
และคิดบูรณาการ
5. เพื่อได้นำเอาวัสดุสิ่งของภายในท้องถิ่น เช่น กระดาษที่เหลือใช้  เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ภายในชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ทำดอกไม้ประดิษฐ์ใช้วัสดุที่เหลือใช้แล้วมาประยุกต์ใช้
สถานที่จัดกิจกรรม :   136
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวภรณ์สุดา นาดี
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27835 เด็กชายอุรุคิณร์ คำแหง ม. 2/3 15 2017-05-22 07:32:13 ผ่าน
2. 27929 เด็กชายธีรภัทร เอี่ยมใจ ม. 2/5 10 2017-05-22 07:33:13 ผ่าน
3. 27927 เด็กชายทินภัทร ประเสริฐธรรม ม. 2/5 8 2017-05-22 07:34:58 ผ่าน
4. 27936 เด็กชายรัตนไพศาล เสมาสว่าง ม. 2/5 17 2017-05-22 07:36:58 ผ่าน
5. 28120 เด็กชายกรวิชญ์ สำเนียงดี ม. 2/9 1 2017-05-22 07:38:38 ผ่าน
6. 27926 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญอาจ ม. 2/5 7 2017-05-22 07:40:11 ผ่าน
7. 27873 เด็กชายจิรเดช สว่างฉาย ม. 2/4 4 2017-05-22 07:43:11 ผ่าน
8. 27825 เด็กชายปฏิพล เกตุสุริยวงค์ ม. 2/3 6 2017-05-22 08:21:45 ผ่าน
9. 27932 เด็กชายนิธิ ศรีคำแหง ม. 2/5 13 2017-05-22 08:25:15 ผ่าน
10. 27947 เด็กชายอัครวินท์ อยู่ละ ม. 2/5 27 2017-05-22 08:26:59 ผ่าน
11. 27879 เด็กชายธนกฤต เพิ่มพูน ม. 2/4 10 2017-05-23 14:54:58 ผ่าน
12. 27105 เด็กหญิงเกศินี บรรจงกิจ ม. 3/1 17 2017-05-23 19:57:16 ผ่าน
13. 27109 เด็กหญิงชญาณินท์ จงจิตร ม. 3/1 21 2017-05-23 19:57:39 ผ่าน
14. 27110 เด็กหญิงชลธิชา จุติชัย ม. 3/1 22 2017-05-23 19:58:34 ผ่าน
15. 27126 เด็กหญิงวาทินี พงษ์ปัทม์ ม. 3/1 38 2017-05-23 19:58:58 ผ่าน
16. 27555 เด็กชายณัฐวิชช์ วรภัคนิธิวัฒน์ ม. 3/11 3 2017-05-23 19:59:00 ผ่าน
17. 27566 เด็กชายสิรวิชญ์ บุญยั่งยืน ม. 3/11 14 2017-05-23 20:03:07 ผ่าน
18. 27128 นางสาววิมลรัตน์ ศรีอ่อน ม. 3/1 40 2017-11-29 10:37:51 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com