ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00065
ชื่อชุมนุม :   Crossword1
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   432
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสุกันยา คุ้มหอม
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 29309 เด็กหญิงชัยรัมภา เจริญสุข ม. 1/11 0 2018-05-18 13:20:27 ผ่าน
2. 29317 เด็กหญิงภคพร อรัญยกรกุล ม. 1/11 0 2018-05-18 13:20:46 ผ่าน
3. 28383 เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าชินชาติ ม. 2/2 0 2018-05-18 13:21:20 ผ่าน
4. 28811 เด็กชายนรภัทร เจือจันทร์ ม. 2/12 0 2018-05-18 13:21:43 ผ่าน
5. 27720 เด็กชายกชพงศ์ ไพบูลย์ ม. 3/1 0 2018-05-18 13:22:10 ผ่าน
6. 27721 เด็กชายกิตติพิชญ์ มุกดาสนิท ม. 3/1 0 2018-05-18 13:22:34 ผ่าน
7. 27722 เด็กชายคุณานนท์ รุ่งรุจี ม. 3/1 0 2018-05-18 13:22:53 ผ่าน
8. 27724 เด็กชายจิรัฏฐ์ อักษรศิริโอภาส ม. 3/1 0 2018-05-18 13:23:15 ผ่าน
9. 27727 เด็กชายณัฏฐพล เสาวรส ม. 3/1 0 2018-05-18 13:24:08 ผ่าน
10. 27728 เด็กชายณัฐกิตติ์ สีหาบุตร ม. 3/1 0 2018-05-18 13:24:26 ผ่าน
11. 27729 เด็กชายณัฐวุฒิ มุกดาสนิท ม. 3/1 0 2018-05-18 13:24:47 ผ่าน
12. 27730 เด็กชายตะวันใส พุฒชงค์ ม. 3/1 0 2018-05-18 13:25:14 ผ่าน
13. 27732 เด็กชายธนายุต มาวาลย์ ม. 3/1 0 2018-05-18 13:26:48 ผ่าน
14. 27733 เด็กชายนรบดี รื่นอารมณ์ ม. 3/1 0 2018-05-18 13:27:45 ผ่าน
15. 27736 เด็กชายพีรพล ยิ่งวิริยะวงศ์ ม. 3/1 0 2018-05-18 13:28:22 ผ่าน
16. 28703 เด็กชายธนภัทร ผสมทรัพย์ ม. 2/9 9 2018-05-28 12:18:13 ผ่าน
17. 28701 เด็กชายเติมพันธุ์ บุตรเงิน ม. 2/9 7 2018-05-28 12:21:27 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com