ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00064
ชื่อชุมนุม :   Graphic design
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   426
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวธนาภา ฤทธิพันธ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28743 เด็กชายธันวา อ่อนสุวรรณ ม. 2/10 0 2018-05-21 08:54:58 ผ่าน
2. 27875 เด็กชายจิรวุฒิ สวรรค์งาม ม. 3/4 0 2018-05-22 09:29:08 ผ่าน
3. 27872 เด็กชายคุณานนต์ ไสวรรณ ม. 3/4 0 2018-05-22 09:30:16 ผ่าน
4. 27887 เด็กชายวรพงศ์ สิทธิวงศ์ ม. 3/4 0 2018-05-22 09:30:34 ผ่าน
5. 27885 เด็กชายภานุพงศ์ บำบัดทุกข์ ม. 3/4 0 2018-05-22 09:30:50 ผ่าน
6. 28610 เด็กชายดำรงค์เดช ดีคง ม. 2/7 0 2018-05-22 09:31:03 ผ่าน
7. 28515 เด็กชายกฤติน พุทธชาติ ม. 2/5 0 2018-05-22 09:32:22 ผ่าน
8. 28518 เด็กชายเกษมสันต์ สุวรรณโชติ ม. 2/5 0 2018-05-22 09:32:38 ผ่าน
9. นางสาว 0 2018-05-22 09:34:06 รอประเมิน
10. 28413 เด็กหญิงปุณิกา วิทยานุกรณ์ ม. 2/2 0 2018-05-22 09:35:20 ผ่าน
11. 28485 เด็กชายอัมรินทร์ ฮีมนวลศรี ม. 2/4 0 2018-05-22 09:37:22 ผ่าน
12. 28474 เด็กชายธนวัฒน์ สำเภาพันธ์ ม. 2/4 0 2018-05-22 09:37:42 ผ่าน
13. 28779 เด็กชายเอกณัฎฐ์ บุญช่วยเหลือ ม. 2/11 0 2018-05-22 09:39:47 ผ่าน
14. 28775 เด็กชายภูมิสิษฐ์ ธรรมนุวัฒน์ ม. 2/11 0 2018-05-22 09:40:04 ผ่าน
15. 28772 เด็กชายปาณัสม์ คนเล ม. 2/11 0 2018-05-22 09:40:28 ผ่าน
16. 28181 เด็กหญิงวราภรณ์ สะตะ ม. 3/10 32 2018-05-24 12:14:47 ผ่าน
17. 27871 เด็กชายกิตติภพ ตั้งความเพียร ม. 3/4 0 2018-06-21 12:31:45 ผ่าน
18. 27873 เด็กชายจิรเดช สว่างฉาย ม. 3/4 0 2018-06-21 12:32:44 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com