ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00064
ชื่อชุมนุม :   เจ้ายุทธจักร หมากล้อม
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   534
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวรัชตา เกาะเสม็ด
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28130 เด็กชายสัมฤทธิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ม. 2/9 10 2017-05-22 05:56:26 ผ่าน
2. 28131 เด็กชายสิริชัย เพียรพิริยะ ม. 2/9 11 2017-05-22 05:57:03 ผ่าน
3. 28132 เด็กชายอินทัช กระจ่างประทีป ม. 2/9 12 2017-05-22 05:57:34 ผ่าน
4. 28122 เด็กชายธนุรักษ์ บุญเสริมวรรณ ม. 2/9 3 2017-05-22 05:58:02 ผ่าน
5. 27829 เด็กชายวรัญชิต กัดดามัน ม. 2/3 10 2017-05-22 12:32:04 ผ่าน
6. 27834 เด็กชายอรรถพล เดชศรี ม. 2/3 14 2017-05-22 12:32:42 ผ่าน
7. 27831 เด็กชายสาริน ด้วงอุไร ม. 2/3 12 2017-05-22 12:33:35 ผ่าน
8. 27827 เด็กชายภานุพงษ์ มีโชคชัย ม. 2/3 8 2017-05-22 12:34:21 ผ่าน
9. 28074 เด็กชายชญบูรณ์ สมบูรณ์ ม. 2/8 5 2017-05-23 09:56:07 ผ่าน
10. 28073 เด็กชายจตุรงค์ บุญเหลือ ม. 2/8 4 2017-05-23 09:56:43 ผ่าน
11. 28071 เด็กชายกิตติพงษ์ ชลูด ม. 2/8 2 2017-05-23 09:57:08 ผ่าน
12. 28097 เด็กชายอานนท์ อภิชิตวงศ์นุชิต ม. 2/8 28 2017-05-23 09:58:31 ผ่าน
13. 28124 เด็กชายนัฐภาส ลาลัย ม. 2/9 5 2017-05-23 12:47:39 ผ่าน
14. 27997 เด็กชายวิชิตชัย แสนสอน ม. 2/6 28 2017-05-23 13:42:42 ไม่ผ่าน
15. 26493 นายวิรัช อินศวร ม. 4/2 4 2017-05-23 14:02:33 ผ่าน
16. 27312 เด็กชายวรินทร์วุธ รอบรู้ ม. 3/5 23 2017-05-23 15:21:50 ผ่าน
17. 27241 เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียนสีอ่อน ม. 3/4 3 2017-05-23 15:23:21 ผ่าน
18. นางสาว 3 2017-11-27 21:04:32 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com