ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00063
ชื่อชุมนุม :   ชีววิทยาหรรษา
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีววิทยา
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายทางชีววิทยา
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. การศึกษาและการทดลองทางชีววิทยา
2. ผลงานต่าง ๆ เกี่ยวกับชีววิทยา
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 213
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาววันดี อรัญวงศ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28228 เด็กหญิงอนันญา มากมูล ม. 2/11 35 2017-05-22 06:48:12 ไม่ผ่าน
2. 28217 เด็กหญิงร่มเกศ ชูผกา ม. 2/11 26 2017-05-22 07:01:19 ไม่ผ่าน
3. 28227 เด็กหญิงแสงรวี พุทธจักร ม. 2/11 34 2017-05-22 07:19:02 ไม่ผ่าน
4. 28203 เด็กชายเอกฉัตร พุ่มพา ม. 2/11 14 2017-05-22 07:20:09 ไม่ผ่าน
5. 28214 เด็กหญิงพิณนภา เผยกลิ่น ม. 2/11 23 2017-05-22 07:21:43 ไม่ผ่าน
6. 27589 เด็กหญิงสิรีธร เฉลาฉายแสง ม. 3/11 37 2017-05-22 07:32:10 ไม่ผ่าน
7. 27585 เด็กหญิงวสุธิดา ศิริฟองนุกูล ม. 3/11 33 2017-05-22 07:33:05 ไม่ผ่าน
8. 27574 เด็กหญิงดลนภัส เชื้อเกตุ ม. 3/11 22 2017-05-22 07:34:03 ไม่ผ่าน
9. 27570 เด็กหญิงชญานิศ ตันติชัยวนิช ม. 3/11 18 2017-05-22 07:38:01 ไม่ผ่าน
10. 28766 เด็กชายณัฐสิทธิ์ มุ่งต่อกิจ ม. 1/11 3 2017-05-22 12:27:50 ไม่ผ่าน
11. 28777 เด็กชายวิวัฒน์ อ่างแก้ว ม. 1/11 14 2017-05-22 12:33:33 ไม่ผ่าน
12. 26822 นายยุทธนา พรหมบุตร ม. 4/5 6 2017-05-22 16:52:47 ไม่ผ่าน
13. 26664 นางสาวปุณยนุช แนมนิล ม. 4/5 23 2017-05-22 16:54:38 ไม่ผ่าน
14. 28860 นางสาวกษิรา นพกูลวงศ์ ม. 4/5 28 2017-05-22 16:56:57 ไม่ผ่าน
15. 28809 เด็กชายณัฐพล เชาวนะพงษ์ ม. 1/12 6 2017-05-22 18:55:27 ไม่ผ่าน
16. 28819 เด็กชายภูมิสิริ ใจบุญ ม. 1/12 15 2017-05-22 18:56:47 ไม่ผ่าน
17. 28764 เด็กชายเกียรติชัย ปรุงแต่ง ม. 1/11 1 2017-09-19 20:32:57 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com