ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00062
ชื่อชุมนุม :   เคมีรอบตัว
วัตถุประสงค์ :    1.นักเรียนสืบค้นกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเคมี
2.นักเรียนสืบค้นข่าวเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคารวิทยาศาสตร์
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวเทียบดาว หมีโชติ
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28238 นางสาวธณิตา จันทร์หอม ม. 5/3 42 2017-05-22 12:54:19 ผ่าน
2. 26336 นางสาวปัสสนา หมั่นสมัคร ม. 5/3 36 2017-05-22 12:55:14 ผ่าน
3. 26238 นางสาวภาสินี สัมมะจารินทร์ ม. 5/3 35 2017-05-22 12:55:55 ผ่าน
4. 28243 นางสาวสุพรรษา เทพวงษ์ ม. 5/3 46 2017-05-22 12:58:45 ผ่าน
5. 28241 นางสาวเบญจมาศ เกตุวงศ์ ม. 5/3 45 2017-05-22 12:59:28 ผ่าน
6. 26081 นางสาวณัฐวดี เจียมอนุกูลกิจ ม. 5/3 29 2017-05-22 13:00:13 ผ่าน
7. 25972 นางสาวกวิสรา บุญมา ม. 5/3 23 2017-05-22 13:01:24 ผ่าน
8. 26043 นางสาวศิริพร เพียรทำการ ม. 5/3 26 2017-05-22 13:01:33 ผ่าน
9. 27622 นางสาวพรทิพย์ พิบูลผล ม. 6/4 41 2017-05-24 10:37:09 ผ่าน
10. 27621 นางสาวบุญญิสา ยั่งยืน ม. 6/4 40 2017-05-24 10:45:37 ผ่าน
11. 25534 นางสาวฐิตาภรณ์ สุวรรณอำไพ ม. 6/4 31 2017-05-24 10:46:06 ผ่าน
12. 25344 นางสาวภาพิมล วรรณศิริ ม. 6/4 24 2017-05-24 10:50:24 ผ่าน
13. 25550 นางสาวศรุตา สง่าศักดิ์ ม. 6/4 32 2017-05-24 10:51:28 ผ่าน
14. 27700 นางสาวสุธาสินี ใจเย็น ม. 6/4 45 2017-05-24 19:01:25 ผ่าน
15. 28240 นางสาวนภัสสร คำสีทา ม. 5/3 0 2017-10-03 14:35:54 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com