ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00062
ชื่อชุมนุม :   Sci show 1
วัตถุประสงค์ :    คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    เน้นการแสดงทางวิทยาศาสตร์
สถานที่จัดกิจกรรม :   216
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวทัศนีย์ ดลกุล
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   ขอนักเรียนที่สนใจทำกิจกรรมจริงๆ
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26622 นางสาวศศิประภา วงศ์ทรัพย์ ม. 5/4 0 2018-05-18 14:33:39 ผ่าน
2. 26818 นางสาวพักตร์วิภา เจริญมี ม. 5/4 0 2018-05-18 14:40:41 ผ่าน
3. 26863 นางสาวณัฐวดี เกณฑ์ชัย ม. 5/4 0 2018-05-18 14:40:51 ผ่าน
4. 26866 นางสาวปณิดา เกิดศิริ ม. 5/4 0 2018-05-18 14:41:01 ผ่าน
5. 28854 นางสาวนุชนาถ แพทย์รักษา ม. 5/4 0 2018-05-18 14:41:10 ผ่าน
6. 26614 นางสาวนิชชา สืบป่วน ม. 5/4 0 2018-05-18 14:41:17 ผ่าน
7. 28856 นางสาวสุรัมภา เสาวคนธ์ ม. 5/4 0 2018-05-18 14:41:27 ผ่าน
8. 26545 นางสาวกชพร สังวาลย์วงศ์ ม. 5/4 0 2018-05-18 14:41:39 ผ่าน
9. 26621 นางสาววิภาพร สุขสำราญ ม. 5/4 0 2018-05-18 14:41:50 ผ่าน
10. 26618 นางสาวรัตนา มั่งคั่ง ม. 5/4 0 2018-05-18 14:42:00 ผ่าน
11. 26967 นางสาวขวัญจิรา จิโนเขียว ม. 5/4 0 2018-05-18 14:42:11 ผ่าน
12. 25939 นางสาวศศินา บุญมา ม. 6/5 0 2018-05-18 14:42:23 ผ่าน
13. 28254 นางสาวพัชราภา ผลประดิษฐ์ ม. 6/4 0 2018-05-18 14:42:47 ผ่าน
14. 25848 นางสาวจิราพร พุกศร ม. 6/4 0 2018-05-18 14:42:59 ผ่าน
15. 26083 นางสาวนลินธร สุขจิตร์ ม. 6/4 0 2018-05-18 14:43:21 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com