ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00061
ชื่อชุมนุม :   คอมสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ :    เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรียน ได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค เพื่อตนเอง เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการเรียนรู้ :    -กำหนดรายละเอียดของงาน -ศึกษาหาข้อมูลวิธีการ -ฝึกปฏิบัติ -นำเสนอชิ้นงาน
สถานที่จัดกิจกรรม :   425
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28450 เด็กหญิงปัณฑิตา เจริญมาก ม. 1/3 26 2017-05-22 00:19:30 ไม่ผ่าน
2. 28482 เด็กชายรุจิภาส เต็มชุ่ม ม. 1/4 13 2017-05-22 00:20:54 ไม่ผ่าน
3. 28557 เด็กหญิงสตรีรัตน์ นพรัตน์ ม. 1/5 42 2017-05-22 00:25:01 ไม่ผ่าน
4. 28695 เด็กชายกนกพล ศรีโสพล ม. 1/9 1 2017-05-22 06:38:06 ไม่ผ่าน
5. 28661 เด็กชายธีรวุฒิ จันทร์พราหมณ์ ม. 1/8 11 2017-05-22 06:41:27 ไม่ผ่าน
6. 27928 เด็กชายธนวัฒน์ คำวงศ์ ม. 2/5 9 2017-05-22 06:44:40 ไม่ผ่าน
7. 27946 เด็กชายอรรถภูมิ บุญยิ่งเหลือ ม. 2/5 27 2017-05-22 07:29:16 ไม่ผ่าน
8. 27925 เด็กชายชัชพงศ์ วงศ์ประดิษฐ์ ม. 2/5 6 2017-05-22 07:30:55 ไม่ผ่าน
9. 27930 เด็กชายนครินทร์ ขำขจร ม. 2/5 11 2017-05-22 07:31:58 ไม่ผ่าน
10. 27921 เด็กชายเกรียงไกร แซ่ตั้ง ม. 2/5 2 2017-05-22 12:36:39 ไม่ผ่าน
11. 28610 เด็กชายดำรงค์เดช ดีคง ม. 1/7 6 2017-05-22 12:37:24 ไม่ผ่าน
12. 27924 เด็กชายจารุพงศ์ ขวัญแก้ว ม. 2/5 5 2017-05-22 12:41:07 ไม่ผ่าน
13. 28484 เด็กชายสิทธิโชค สำเนียงเพราะ ม. 1/4 15 2017-05-22 12:43:04 ไม่ผ่าน
14. 28475 เด็กชายธนวันต์ ประคองพันธ์ ม. 1/4 6 2017-05-22 12:45:26 ไม่ผ่าน
15. 27911 เด็กหญิงภัสษอรณ์ เล้าอรุณ ม. 2/4 41 2017-05-22 16:01:20 ไม่ผ่าน
16. 28537 เด็กหญิงคัมภีรดา บัวมาก ม. 1/5 22 2017-09-07 15:03:07 ไม่ผ่าน
17. 27965 เด็กชายชากร แก้วโยธา ม. 2/5 0 2017-11-13 14:53:28 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com