ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00060
ชื่อชุมนุม :   นักศึกษาวิชาทหาร
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   หลังอาคาร 5
จำนวนสมาชิกที่รับ :   250 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสุรพล บุญช่วยเหลือ
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   นางสาวพัชรียา รสฟุ้ง(ผู้ช่วย)
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25964 นายเมธา รสสูงเนิน ม. 5/1 7 2017-05-22 12:45:38 ไม่ผ่าน
2. 25866 นายธนกฤต สราญลักษณ์ ม. 5/1 3 2017-05-22 12:46:43 ไม่ผ่าน
3. 25963 นายพลวัต ดีเจริญไชยะกุล ม. 5/3 7 2017-05-22 13:03:35 ไม่ผ่าน
4. 26002 นายธนโรจน์ ขาวแพร ม. 5/8 1 2017-05-22 13:51:25 ไม่ผ่าน
5. 26288 นายธีรพัฒน์ แสวงผล ม. 5/8 17 2017-05-22 13:52:21 ไม่ผ่าน
6. 25876 นายสุจินต์ เสาวคนธ์ ม. 5/2 8 2017-05-22 14:59:27 ไม่ผ่าน
7. 25873 นายวรวิช วรรณศิริ ม. 5/2 7 2017-05-22 15:01:11 ไม่ผ่าน
8. 26099 นางสาวอริสรา มะลิวัลย์ ม. 5/2 44 2017-05-22 15:03:53 ไม่ผ่าน
9. 26021 นายอดิศร มะลิวัลย์ ม. 5/2 13 2017-05-22 15:07:45 ไม่ผ่าน
10. 26020 นายศิรชัช สุวรรณโชติ ม. 5/2 12 2017-05-22 15:07:45 ไม่ผ่าน
11. 25921 นายอุกกฤษฏ์ จำปาโพธิ์ ม. 5/2 10 2017-05-22 15:07:58 ไม่ผ่าน
12. 25952 นายเกียรติศักดิ์ นกน้อย ม. 5/2 11 2017-05-22 15:08:30 ไม่ผ่าน
13. 25871 นายยุทธณัฐ คำแหง ม. 5/2 6 2017-05-22 15:09:05 ไม่ผ่าน
14. 26063 นายวัชระ สิงห์ฉาดฉาน ม. 5/8 3 2017-05-22 15:10:17 ไม่ผ่าน
15. 25909 นายปรัชญ์ เจียรักสุวรรณ ม. 5/2 9 2017-05-22 15:10:52 ไม่ผ่าน
16. 28309 นายกิติคุณ ศรีมุงคุณ ม. 5/10 5 2017-05-22 15:57:56 ไม่ผ่าน
17. 25727 นายอัศญปราชญ์ ใจตั้ง ม. 6/10 18 2017-05-22 16:07:49 ไม่ผ่าน
18. 25919 นายสิกิจ กังกเวคิน ม. 5/3 5 2017-05-25 07:41:16 ไม่ผ่าน
19. 26304 นายกิตติศักดิ์ ศิริธรรม ม. 5/5 12 2017-05-25 07:41:32 ไม่ผ่าน
20. 25960 นายธานัท กิตติบุณยเดช ม. 5/4 8 2017-05-25 07:45:52 ไม่ผ่าน
21. 28231 นายธนกร สำเนียงดี ม. 5/3 16 2017-05-25 07:46:24 ไม่ผ่าน
22. 26103 นายจิรกิตติ์ ตรึกหากิจ ม. 5/7 6 2017-05-25 09:23:24 ไม่ผ่าน
23. 26156 นายณัฐชนน ชนะพงศ์สุนทร ม. 5/7 8 2017-05-25 09:24:06 ไม่ผ่าน
24. 26062 นายรัชชานนท์ ปกติ ม. 5/7 5 2017-05-25 09:24:55 ไม่ผ่าน
25. 25959 นายธนากร ถาวรศิริ ม. 5/3 6 2017-05-25 12:22:24 ไม่ผ่าน
26. 26921 นายศุภณัฐ พนาวัลย์ ม. 4/1 4 2017-05-25 12:58:20 ไม่ผ่าน
27. 25910 นายปัณณวัฒน์ พุ่มพา ม. 5/4 4 2017-05-25 14:26:06 ไม่ผ่าน
28. 25839 นายพีระยุทธ อภิญ ม. 5/4 1 2017-05-25 14:26:07 ไม่ผ่าน
29. 28251 นายศวกร ศิลปวานนท์ ม. 5/4 25 2017-05-25 14:27:37 ไม่ผ่าน
30. 28249 นายปิยวัฒน์ ปะสิ่งชอบ ม. 5/4 23 2017-05-25 14:30:25 ไม่ผ่าน
31. 28248 นายธัชพล วงศ์สุบิน ม. 5/4 22 2017-05-25 14:32:07 ไม่ผ่าน
32. 25956 นายต่อวงศ์ ตุ้ยวงศ์ ม. 5/4 7 2017-05-25 14:33:04 ไม่ผ่าน
33. 26065 นายวีรภัทร หิรัญรักษ์ ม. 5/4 15 2017-05-25 14:40:30 ไม่ผ่าน
34. 25967 นายสิปปกร สมชม ม. 5/4 9 2017-05-25 14:41:55 ไม่ผ่าน
35. 25465 นายปรเมศ หวังผล ม. 6/7 6 2017-05-25 14:45:29 ไม่ผ่าน
36. 26168 นายศุภักษร ขุนด่านซ้าย ม. 5/8 12 2017-05-25 14:45:37 ไม่ผ่าน
37. 28230 นายถิรวัฒน์ เจริญรื่น ม. 5/3 15 2017-05-25 14:46:06 ไม่ผ่าน
38. 25835 นายณัฏฐดล แสนสุข ม. 5/3 1 2017-05-25 14:46:30 ไม่ผ่าน
39. 25868 นายนพรัตน์ บุญยิ่งเหลือ ม. 5/3 2 2017-05-25 14:46:42 ไม่ผ่าน
40. 28229 นายคณิน จงแจ้งกลาง ม. 5/3 14 2017-05-25 14:47:08 ไม่ผ่าน
41. 26007 นายธนภัทร แถลงสัตย์ ม. 5/3 10 2017-05-25 14:48:02 ไม่ผ่าน
42. 25934 นางสาวพัชราภรณ์ พนมเพลิง ม. 5/5 17 2017-05-25 14:51:08 ไม่ผ่าน
43. 28862 นางสาวปวีณา รัตนวิจิตร ม. 4/5 30 2017-05-25 14:53:13 ไม่ผ่าน
44. 26162 นายนพรัตน์ ภู่ระหง ม. 5/8 9 2017-05-25 16:04:26 ไม่ผ่าน
45. 26212 นายปณวัตร ศรีสง่า ม. 5/8 12 2017-05-25 16:05:33 ไม่ผ่าน
46. 26159 นายทักษิณ ลี้ไพโรจน์กุล ม. 5/8 7 2017-05-25 16:10:27 ไม่ผ่าน
47. 26165 นายรณกฤต เหล็กเพ็ชร ม. 5/8 10 2017-05-25 16:13:35 ไม่ผ่าน
48. 26158 นายเต็ม วรรณูปถัมภ์ ม. 5/8 6 2017-05-25 19:19:44 ไม่ผ่าน
49. 25722 นายราเมศวร์ รุจิวงศ์ ม. 6/10 17 2017-05-25 19:37:31 ไม่ผ่าน
50. 26328 นายสุทธิพงศ์ ตรงชื่น ม. 5/4 16 2017-05-25 20:28:46 ไม่ผ่าน
51. 25877 นายสุพจน์ สำเร็จกิจ ม. 5/5 2 2017-05-25 21:41:50 ไม่ผ่าน
52. 26527 นายฉัตรจรินทร์ สุขจิตต์ ม. 4/4 2 2017-05-25 22:10:47 ไม่ผ่าน
53. 25320 นายเสฏฐวุฒิ คําวงศ์ ม. 6/3 4 2017-06-02 08:14:54 ไม่ผ่าน
54. 25235 นายศราวุธ ตระกูลตั้งไพศาล ม. 6/2 5 2017-06-02 08:22:25 ไม่ผ่าน
55. 25270 นายปฏิพล คงเสมา ม. 6/2 6 2017-06-02 08:23:10 ไม่ผ่าน
56. 25276 นายสรรพวัศ หาดพิไชย ม. 6/2 8 2017-06-02 08:23:31 ไม่ผ่าน
57. 25226 นายธนาธิป ใจหาญ ม. 6/2 3 2017-06-02 08:24:41 ไม่ผ่าน
58. 25200 นายธนพนธ์ พานทอง ม. 6/2 1 2017-06-02 08:25:17 ไม่ผ่าน
59. 25357 นายจักรรินทร์ จันทรสนิท ม. 6/2 10 2017-06-02 08:26:15 ไม่ผ่าน
60. 25228 นายพงศภัค เซียวสกุล ม. 6/2 4 2017-06-02 08:27:18 ไม่ผ่าน
61. 25207 นายอานนท์ กาญจนโกศล ม. 6/2 2 2017-06-02 08:27:38 ไม่ผ่าน
62. 25723 นายศิรวิชญ์ ปรางศรี ม. 6/2 13 2017-06-02 08:28:48 ไม่ผ่าน
63. 25417 นายศิวกร ศรีประเสริฐ ม. 6/8 2 2017-06-02 08:32:28 ไม่ผ่าน
64. 25719 นายพิมลธรรม รุ่งสว่าง ม. 6/8 7 2017-06-02 08:33:39 ไม่ผ่าน
65. 25581 นายสิรวัฒน์ ธรรมเสถียร ม. 6/8 6 2017-06-02 08:34:35 ไม่ผ่าน
66. 28312 นายฉัตรมงคล ศรีแก้ว ม. 5/10 8 2017-06-02 09:35:36 ไม่ผ่าน
67. 28310 นายไกรสร ส่งศรี ม. 5/10 6 2017-06-02 09:36:40 ไม่ผ่าน
68. 25691 นายธนพล จินตนา ม. 6/10 13 2017-06-02 11:55:22 ไม่ผ่าน
69. 26016 นายวรเมธ เภตรา ม. 5/1 8 2017-06-02 17:20:23 ไม่ผ่าน
70. 28278 นายภาณุเดช วงษ์ทิพรัตน์ ม. 5/6 12 2017-06-02 17:24:24 ไม่ผ่าน
71. 25865 นายนนทภัทร รัศพรมาลาหาญ ม. 5/1 2 2017-06-02 17:29:10 ไม่ผ่าน
72. 25962 นายปุณณวิชญ์ รัตนคุณ ม. 5/1 6 2017-06-02 17:31:15 ไม่ผ่าน
73. 27626 นายกิตติธัช ใจตำมา ม. 6/5 9 2017-06-02 17:41:10 ไม่ผ่าน
74. 26252 นายกฤตภาส สวัสดิภาพ ม. 5/8 16 2017-06-02 17:41:38 ไม่ผ่าน
75. 25845 นายเอกดำรงค์ ไตรวงศ์ ม. 5/2 2 2017-06-02 17:42:28 ไม่ผ่าน
76. 25966 นายศักดิ์ศิริ ศิริโสภา ม. 5/5 6 2017-06-02 17:43:04 ไม่ผ่าน
77. 26329 นายอธิพงศ์ แกล้วกล้า ม. 5/6 8 2017-06-02 17:53:36 ไม่ผ่าน
78. 25863 นายเฉลิมวุฒิ ด้วงอุไร ม. 5/2 4 2017-06-02 17:53:51 ไม่ผ่าน
79. 26221 นายสหัสวรรษ สำนักวิชา ม. 5/9 14 2017-06-02 18:25:18 ไม่ผ่าน
80. 26008 นายธนายุ วงค์เกี่ย ม. 5/6 5 2017-06-02 18:29:17 ไม่ผ่าน
81. 25869 นายภาณุพงศ์ บุญชู ม. 5/2 5 2017-06-02 19:03:32 ไม่ผ่าน
82. 26064 นายวิทยา วงศ์สุบิน ม. 5/5 9 2017-06-02 19:10:20 ไม่ผ่าน
83. 25861 นายกรวีร์ กล้าหาญ ม. 5/2 3 2017-06-02 19:14:16 ไม่ผ่าน
84. 26057 นายธนณัฏฐ์ อำนวยบุษย์ ม. 5/2 12 2017-06-02 19:22:20 ไม่ผ่าน
85. 26124 นางสาวชมพูนุท ประเสริฐพรหม ม. 5/8 22 2017-06-02 19:46:47 ไม่ผ่าน
86. 25941 นายกิตติพศ เจริญขวัญ ม. 5/6 13 2017-06-02 20:51:59 ไม่ผ่าน
87. 26166 นายศรัณยพัชร์ ไข่ติยากุล ม. 5/6 7 2017-06-02 20:52:22 ไม่ผ่าน
88. 25312 นายนพพร สุขเจริญพร ม. 6/7 3 2017-06-02 21:44:55 ไม่ผ่าน
89. 26309 นายฐิติกรณ์ ประไพสนธิพงศ์ ม. 5/9 19 2017-06-02 21:57:56 ไม่ผ่าน
90. 26289 นายภูเทพ บุญสิทธิภาส ม. 5/9 18 2017-06-02 23:04:50 ไม่ผ่าน
91. 26475 นางสาวประภัสสร ภักดีงาม ม. 6/10 26 2017-06-02 23:48:50 ไม่ผ่าน
92. 26955 นายปณชัย พาหะ ม. 4/4 8 2017-06-03 00:28:56 ไม่ผ่าน
93. 25421 นายอนุภัทร วรเนตร ม. 6/7 4 2017-06-03 08:58:17 ไม่ผ่าน
94. 25306 นายชยพล อ่อนพานิช ม. 6/1 8 2017-06-03 09:37:43 ไม่ผ่าน
95. 25337 นางสาวธารารัตน์ วงศ์แวว ม. 6/1 29 2017-06-03 09:39:10 ไม่ผ่าน
96. 26217 นายรชานนท์ เพชรชม ม. 5/9 13 2017-06-03 11:05:37 ไม่ผ่าน
97. 27026 นายอภินันท์ กลิ่นเลิศ ม. 5/9 21 2017-06-03 11:07:38 ไม่ผ่าน
98. 25617 นายธนดล เกื้อหนุน ม. 6/7 10 2017-06-03 13:28:58 ไม่ผ่าน
99. 26914 นายนว ภิญโญ ม. 4/5 9 2017-06-03 15:12:57 ไม่ผ่าน
100. 26052 นายณัชพล แก้วพริ้งเพริด ม. 5/5 7 2017-06-03 15:56:24 ไม่ผ่าน
101. 25918 นายสหัสวรรษ บำเพ็ญทาน ม. 5/4 5 2017-06-03 16:23:59 ไม่ผ่าน
102. 26632 นายดิรวัฒน์ บำรุงราชภักดี ม. 4/8 2 2017-06-03 17:09:56 ไม่ผ่าน
103. 26022 นายอรรถกร ยี่ภู่ ม. 5/4 10 2017-06-03 20:22:32 ไม่ผ่าน
104. 25239 นายอภิมุข ทองเจิม ม. 6/4 2 2017-06-03 20:38:01 ไม่ผ่าน
105. 25236 นายศุภเวช ตั้งจิรวัฒนา ม. 6/1 6 2017-06-03 21:13:19 ไม่ผ่าน
106. 25227 นายธนุส คนึงเหตุ ม. 6/1 2 2017-06-03 21:38:32 ไม่ผ่าน
107. 25316 นายราชนาจ สุชีธง ม. 6/1 9 2017-06-03 21:41:18 ไม่ผ่าน
108. 26902 นายภูชิต พิพัฒนากุล ม. 4/9 27 2017-06-03 21:52:10 ไม่ผ่าน
109. 25692 นายภูผา แพงภูงา ม. 6/2 12 2017-06-03 23:41:46 ไม่ผ่าน
110. 25410 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ ม. 6/5 6 2017-06-04 13:51:18 ไม่ผ่าน
111. 25358 นายจิรายุส วงศ์คงดี ม. 6/4 9 2017-06-04 19:34:20 ไม่ผ่าน
112. 26589 นายพงศกร ดารดาษ ม. 4/9 9 2017-06-04 20:48:01 ไม่ผ่าน
113. 26629 นายชาญณรงค์ ญาติบำรุง ม. 4/9 13 2017-06-04 21:36:41 ไม่ผ่าน
114. 26529 นายณัฐพัชร์ วัฒนามโนมัย ม. 4/9 7 2017-06-05 06:37:11 ไม่ผ่าน
115. 26918 นายวงศธร รักษาพงษ์ ม. 4/2 9 2017-06-05 07:22:28 ไม่ผ่าน
116. 26588 นายพงศกร พงษ์นัยรัตน์ ม. 4/6 4 2017-06-05 07:40:59 ไม่ผ่าน
117. 26760 นายอาณาจักร กสิกรรม ม. 4/10 19 2017-06-05 07:41:45 ไม่ผ่าน
118. 26913 นายธนวัฒน์ สมนึก ม. 4/5 8 2017-06-05 07:43:41 ไม่ผ่าน
119. 26482 นายธนพล กล่ำใกล้ผล ม. 4/5 1 2017-06-05 08:17:37 ไม่ผ่าน
120. 26630 นายณัฐกิตติ์ ประคองยศ ม. 4/10 5 2017-06-05 10:46:46 ไม่ผ่าน
121. 26635 นายธีระชัย ยะรวงแพง ม. 4/9 14 2017-06-05 10:53:18 ไม่ผ่าน
122. 26485 นายนันทยศ สุวดิษฐ์ ม. 4/10 1 2017-06-05 11:38:07 ไม่ผ่าน
123. 25355 นายกฤษณะ มีธรรม ม. 6/3 5 2017-06-05 13:08:23 ไม่ผ่าน
124. 25411 นายธนพล มีบุญ ม. 6/3 8 2017-06-05 13:24:50 ไม่ผ่าน
125. 25472 นายศุภสิน เจนช่าง ม. 6/7 7 2017-06-05 14:50:18 ไม่ผ่าน
126. 26887 นายอุรุพงษ์ นามจันทร์ ม. 4/7 26 2017-06-05 16:31:18 ไม่ผ่าน
127. 26505 นายพสุธา สุวรรณโชติ ม. 4/9 6 2017-06-05 18:08:57 ไม่ผ่าน
128. 28286 นายสรศักดิ์ มั่งคั่ง ม. 5/7 10 2017-06-05 18:13:05 ไม่ผ่าน
129. 26682 นายชานนท์ มุงคุณ ม. 4/9 19 2017-06-05 18:15:11 ไม่ผ่าน
130. 25264 นายกฤติน สุริยะกำพล ม. 6/4 3 2017-06-05 18:21:01 ไม่ผ่าน
131. นางสาว 3 2017-06-05 19:40:53 ไม่ผ่าน
132. 26534 นายนพกร เหมเวช ม. 4/3 5 2017-06-05 20:29:20 ไม่ผ่าน
133. 26950 นายธนวัฒน์ มั่งคั่ง ม. 4/2 11 2017-06-05 20:29:32 ไม่ผ่าน
134. 26826 นายกิตินันท์ ดีนาน ม. 4/5 7 2017-06-05 20:30:12 ไม่ผ่าน
135. 26489 นายพีรพัฒน์ บุญเหลือ ม. 4/2 3 2017-06-05 20:51:58 ไม่ผ่าน
136. 25266 นายเจษฎา จิรเบญจวนิช ม. 6/4 5 2017-06-05 20:53:28 ไม่ผ่าน
137. 28855 นางสาวศุภวรรณ ศรีปัตเนตร ม. 4/4 30 2017-06-05 21:19:05 ไม่ผ่าน
138. 25278 นายอัษฎาวุฒิ พันธุนาค ม. 6/4 7 2017-06-06 06:07:59 ไม่ผ่าน
139. 26554 นางสาวธัญรดา มหาวงค์ ม. 4/2 22 2017-06-06 10:37:29 ไม่ผ่าน
140. 28247 นายเดชาวัต โชติแสง ม. 5/4 20 2017-06-06 11:48:14 ไม่ผ่าน
141. 28246 นายณัฐวัฒน์ คนงาม ม. 5/4 20 2017-06-06 11:49:22 ไม่ผ่าน
142. 26055 นายณัฐนนท์ ศรนารายณ์ ม. 5/4 12 2017-06-06 11:52:42 ไม่ผ่าน
143. 26152 นายกิตติธัช ใจเย็น ม. 5/8 5 2017-06-06 14:28:14 ไม่ผ่าน
144. 25953 นายไกรวิชญ์ อินทรักษา ม. 5/5 4 2017-06-06 14:40:33 ไม่ผ่าน
145. 25836 นายปณิธาน วรัญชิต ม. 5/5 1 2017-06-06 14:42:00 ไม่ผ่าน
146. 26639 นายภวัต เที่ยงชัด ม. 4/4 5 2017-06-06 14:48:37 ไม่ผ่าน
147. 26958 นายวรเมธ จันไตร ม. 4/4 9 2017-06-06 14:54:04 ไม่ผ่าน
148. 26544 นายอานนท์ ภิญโญ ม. 4/4 4 2017-06-06 14:56:12 ไม่ผ่าน
149. 26947 นายชัชพงศ์ อ่วมบุตร ม. 4/4 7 2017-06-06 14:56:56 ไม่ผ่าน
150. 25844 นายอัครเดช มั่งคั่ง ม. 5/2 1 2017-06-06 14:59:50 ไม่ผ่าน
151. 25903 นายจารุกิตต์ อุนาริเณ ม. 5/4 2 2017-06-06 15:26:01 ไม่ผ่าน
152. 25407 นายชินวัตร วิริยะกิจ ม. 5/6 1 2017-06-06 15:30:58 ไม่ผ่าน
153. 26005 นายชนกันต์ วงศ์ผุดผาด ม. 5/3 9 2017-06-06 15:32:59 ไม่ผ่าน
154. 25968 นายเอกดนัย แซ่ตั้ง ม. 5/3 8 2017-06-06 16:50:00 ไม่ผ่าน
155. 26015 นายมุจลินท์ ปรึกษา ม. 5/7 4 2017-06-06 17:08:29 ไม่ผ่าน
156. 26910 นายณัฐพล เหล่าชินชาติ ม. 4/3 9 2017-06-06 17:55:41 ไม่ผ่าน
157. 26908 นายณรงค์กร ทดแทน ม. 4/4 6 2017-06-06 19:11:20 ไม่ผ่าน
158. 26906 นายเกษมศักดิ์ บำเพ็ญทาน ม. 4/3 8 2017-06-06 19:20:53 ไม่ผ่าน
159. 26882 นายพชร แถลงสัตย์ ม. 4/3 7 2017-06-06 19:22:04 ไม่ผ่าน
160. 26886 นายสรวิชญ์ ประภากมล ม. 4/7 25 2017-06-06 19:23:50 ไม่ผ่าน
161. 26953 นายบุญญฤทธิ์ สมคิด ม. 4/8 18 2017-06-06 19:27:56 ไม่ผ่าน
162. 25265 นายกฤษฎา อาจศัตรู ม. 6/4 4 2017-06-06 19:44:19 ไม่ผ่าน
163. 25365 นายนฤดล เหล็กเพ็ชร ม. 6/4 10 2017-06-06 19:49:10 ไม่ผ่าน
164. 25238 นายสุรศักดิ์ กุลภา ม. 6/4 1 2017-06-06 19:49:52 ไม่ผ่าน
165. 25375 นายอัษฎาวุธ พานิช ม. 6/4 11 2017-06-06 19:50:20 ไม่ผ่าน
166. 25268 นายนนทภพ ไขโพธิ์ ม. 6/4 6 2017-06-06 20:14:11 ไม่ผ่าน
167. 26841 นายธีระกรณ์ ยะรวงแพง ม. 4/8 13 2017-06-06 20:32:32 ไม่ผ่าน
168. 25580 นายศุภวิชญ์ กล้าหาญ ม. 6/5 8 2017-06-06 20:44:12 ไม่ผ่าน
169. 25572 นายนราวิชญ์ กองสุข ม. 6/10 6 2017-06-06 20:48:09 ไม่ผ่าน
170. 25608 นายจิรายุ ยินดี ม. 6/10 8 2017-06-06 20:49:25 ไม่ผ่าน
171. 25232 นายวสุธร พะวงษ์ ม. 6/1 4 2017-06-06 20:50:58 ไม่ผ่าน
172. 25840 นายยศกร หาญกล้า ม. 5/7 1 2017-06-06 21:27:11 ไม่ผ่าน
173. 26223 นายเอกกวี พลเสน ม. 5/9 15 2017-06-06 21:30:25 ไม่ผ่าน
174. 25518 นายธเนศ พาหิระ ม. 6/9 4 2017-06-06 21:32:17 ไม่ผ่าน
175. 26844 นายพงศ์พัทธิ์ หิรัญรักษ์ ม. 4/9 23 2017-06-06 21:45:02 ไม่ผ่าน
176. 25695 นายอนุชัช ไชยกิจ ม. 6/6 9 2017-06-06 22:23:13 ไม่ผ่าน
177. 26951 นายธาราดล แพงภูงา ม. 4/5 12 2017-06-06 22:37:35 ไม่ผ่าน
178. 26583 นายธนาดล พลเยี่ยม ม. 4/8 1 2017-06-06 22:41:06 ไม่ผ่าน
179. 26925 นายอริย์ธัช วัฒนธัชพงศ์ ม. 4/2 10 2017-06-06 22:41:30 ไม่ผ่าน
180. 25634 นายสุธี นอยลี ม. 6/9 7 2017-06-06 22:52:30 ไม่ผ่าน
181. 25418 นายสาโรจน์ สุทธิสถิตย์ ม. 6/10 3 2017-06-06 22:55:10 ไม่ผ่าน
182. 26946 นายชนวีร์ วงศ์จันทร์ ม. 4/5 11 2017-06-06 23:04:36 ไม่ผ่าน
183. 25405 นายกรวิชญ์ ปฏิบัติ ม. 6/10 1 2017-06-06 23:14:43 ไม่ผ่าน
184. 28857 นายธีรโชติ วงศ์กลิ่นกรุด ม. 4/5 17 2017-06-07 06:45:19 ไม่ผ่าน
185. 26875 นายธนากร จำปาทอง ม. 4/8 17 2017-06-07 07:44:23 ไม่ผ่าน
186. 26638 นายพันธการ คืนดี ม. 4/8 3 2017-06-07 07:46:10 ไม่ผ่าน
187. 28259 นายธนธรณ์ สตภูมินทร์ ม. 5/5 15 2017-06-07 08:28:34 ไม่ผ่าน
188. 28853 นายธนกร งาสว่าง ม. 4/4 11 2017-06-07 10:08:53 ไม่ผ่าน
189. 26730 นายเกรียงศักดิ์ อุตคำ ม. 4/10 10 2017-06-07 13:40:34 ไม่ผ่าน
190. 26787 นายนนทพัทธ์ ชวนชื่น ม. 4/10 20 2017-06-07 13:43:20 ไม่ผ่าน
191. 25619 นายธรรถนทร บุญก่อเกื้อ ม. 6/9 5 2017-06-07 13:44:36 ไม่ผ่าน
192. 26643 นายศุภชัย ประทุมกาญจน์ ม. 4/9 15 2017-06-07 17:47:02 ไม่ผ่าน
193. 26954 นายบูรพา กังสุวรรณ ม. 4/5 13 2017-06-07 20:04:41 ไม่ผ่าน
194. 28872 นายคมสัน แซ่โอ๋ว ม. 4/7 10 2017-06-07 21:19:06 ไม่ผ่าน
195. 26108 นายธรรมรัตน์ วรรณบุตร ม. 5/9 7 2017-06-07 22:10:48 ไม่ผ่าน
196. 28847 นายสรวิชญ์ พาโฮม ม. 4/3 13 2017-06-08 15:53:41 ไม่ผ่าน
197. 26627 นายกฤษดา แซ่ลิ้ม ม. 4/10 4 2017-06-19 10:41:32 ไม่ผ่าน
198. 26930 นางสาวฐิติยากรณ์ ประสงใด ม. 4/2 31 2017-06-19 14:39:28 ไม่ผ่าน
199. 26653 นางสาวชนากานต์ ตงเท่ง ม. 4/7 16 2017-06-20 12:42:08 ไม่ผ่าน
200. 26670 นางสาวสกาวใจ พูลสวัสดิ์ ม. 4/2 26 2017-06-23 12:46:25 ไม่ผ่าน
201. 26799 นายไกรสิทธิ์ รัตนวิจิตร ม. 4/10 21 2017-06-26 10:34:15 ไม่ผ่าน
202. 26810 นายอาทิตย์ พงษ์ใหญ่ ม. 4/10 22 2017-06-26 10:44:00 ไม่ผ่าน
203. 26599 นายศักดิ์สิทธิ์ ผลศิริ ม. 4/10 3 2017-06-26 10:46:46 ไม่ผ่าน
204. 26478 นายกิตติภณ จรัสวิมล ม. 4/2 2 2017-06-28 12:16:50 ไม่ผ่าน
205. 26488 นายพิทักษ์ ทองใบ ม. 4/4 1 2017-06-28 16:01:05 ไม่ผ่าน
206. 26481 นายธนกฤต ดิฐกุลชัยมงคล ม. 4/3 2 2017-06-28 16:08:31 ไม่ผ่าน
207. 26479 นายณสันต์ สุนทรเดชา ม. 4/3 1 2017-06-28 16:10:05 ไม่ผ่าน
208. 26972 นางสาวนาถฐิรกานต์ อุทธการ ม. 4/3 26 2017-06-28 16:21:21 ไม่ผ่าน
209. 26983 นางสาวสุพิชญา เลื่อนทอง ม. 4/3 27 2017-06-28 16:24:09 ไม่ผ่าน
210. 26916 นายภูษณ โพธิ์ทอง ม. 4/3 10 2017-06-28 16:25:36 ไม่ผ่าน
211. 26649 นายอนุศิษฏ์ แพสุขชื่น ม. 4/9 17 2017-06-28 16:26:26 ไม่ผ่าน
212. 26558 นางสาวนิลวรรณ สุขสมจิตต์ ม. 4/4 14 2017-06-28 22:09:24 ไม่ผ่าน
213. 26963 นายอภิศักดิ์ วงศ์จันทร์ ม. 4/2 13 2017-06-29 08:05:10 ไม่ผ่าน
214. 26909 นายณัฐกิจ เสาวคนธ์ ม. 4/2 8 2017-06-29 08:12:13 ไม่ผ่าน
215. 26705 นายเอกบดินทร์ วิเศษศรี ม. 4/9 21 2017-06-29 12:22:39 ไม่ผ่าน
216. 26761 นายเอกราษฎร์ วิเศษศรี ม. 4/8 12 2017-06-29 12:23:18 ไม่ผ่าน
217. 26681 นายชยานันต์ ทินผล ม. 4/9 18 2017-06-29 12:23:36 ไม่ผ่าน
218. 26687 นายธรณินทร์ อินทร์เมือง ม. 4/8 5 2017-06-29 12:24:08 ไม่ผ่าน
219. 26975 นางสาวพีรดา พลีพรหม ม. 4/2 38 2017-06-29 12:33:38 ไม่ผ่าน
220. 26477 นายกิตติธัช เสมวิลัย ม. 4/2 1 2017-06-29 12:50:03 ไม่ผ่าน
221. 26548 นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นคำ ม. 4/2 19 2017-07-06 10:25:55 ไม่ผ่าน
222. 26948 นายฐิติพงษ์ กล้าหาญ ม. 4/7 8 2017-07-06 13:01:24 ไม่ผ่าน
223. 27714 นายชญานนท์ ดวงนาค ม. 4/3 12 2017-07-06 13:54:35 ไม่ผ่าน
224. 26878 นายชุมพร สายกระสุน ม. 4/7 6 2017-07-07 15:16:07 ไม่ผ่าน
225. 28874 นางสาวจารุวรรณ หวานเสนาะ ม. 4/7 30 2017-07-07 15:18:45 ไม่ผ่าน
226. 26896 นางสาวภัทรานิษฐ์ ทองมิน ม. 4/2 30 2017-07-12 22:52:46 ไม่ผ่าน
227. 26956 นายประกาศิต มาสา ม. 4/5 14 2017-07-13 19:26:21 ไม่ผ่าน
228. 26952 นายนครินทร์ ศิริรัตนบวร ม. 4/2 12 2017-07-16 00:16:17 ไม่ผ่าน
229. 26491 นายรชานนท์ มนตรี ม. 4/3 3 2017-07-18 00:44:53 ไม่ผ่าน
230. 26893 นางสาวพรทิพย์ พรมสำเภา ม. 4/7 25 2017-09-03 01:43:41 ไม่ผ่าน
231. 26665 นางสาวพิมพ์ชนก คงคางาม ม. 4/5 24 2017-09-20 10:12:43 ไม่ผ่าน
232. 26704 นายอรรถพล เสน่ห์ ม. 4/10 9 2017-09-27 21:12:06 ไม่ผ่าน
233. 26959 นายสหรัฐ ศรีสารคาม ม. 4/5 15 2017-09-27 21:31:02 ไม่ผ่าน
234. 26726 นางสาวอารียา จันทร์ลอย ม. 4/6 20 2017-09-28 20:38:08 ไม่ผ่าน
235. 28276 นายณัทกฤต บุญณีกิจ ม. 5/6 9 2017-09-28 21:40:49 ไม่ผ่าน
236. 25814 นายพงศธร วงศ์ทิม ม. 6/3 10 2017-09-28 22:57:14 ไม่ผ่าน
237. 25206 นายอรรฆพล เนติรังษีวัชรา ม. 6/6 1 2017-09-29 10:35:42 ไม่ผ่าน
238. 25635 นายอนุพนธ์ พุ่มทับทิม ม. 6/10 10 2017-09-29 15:38:11 ไม่ผ่าน
239. 26636 นายนิธิกร หร่ายรา ม. 4/10 6 2017-09-29 22:43:40 ไม่ผ่าน
240. 28258 นายชาญชล ฟิสเชอร์ ม. 5/5 14 2017-12-07 14:50:20 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com