ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00006
ชื่อชุมนุม :   วัฒนธรรมจีน
วัตถุประสงค์ :    รู้วัฒนธรรมจีนอย่างหลากหลาย และเข้าใจอารยธรรมจีน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    สอนและทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่น การตัดกระดาษ หน้ากากงิ้ว เป็นต้น
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง437
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26714 นางสาวณัฐนันท์ เสน่ห์ ม. 4/7 19 2017-05-23 08:11:08 ไม่ผ่าน
2. 26770 นางสาวธีราพร ดอกไม้ ม. 4/7 22 2017-05-23 08:11:57 ไม่ผ่าน
3. 26607 นางสาวฐิตาภา จันทราประภาเวช ม. 4/7 15 2017-05-23 08:13:22 ไม่ผ่าน
4. 26722 นางสาววิภาวี แก้วมะโหสด ม. 4/7 21 2017-05-23 08:14:03 ไม่ผ่าน
5. 28877 นางสาวปุณยวีร์ ศรีวริสาร ม. 4/7 33 2017-05-23 08:15:01 ไม่ผ่าน
6. 28876 นางสาวณัฐณิชา เกษราธิคุณ ม. 4/7 32 2017-05-23 08:16:04 ไม่ผ่าน
7. 26719 นางสาวพัสวี เทียนวงศ์ ม. 4/8 26 2017-05-23 11:52:27 ไม่ผ่าน
8. 26718 นางสาวปัทมพร หารเขมร ม. 4/8 25 2017-05-23 11:53:42 ไม่ผ่าน
9. 26626 นางสาวอรัญญา อินภูวา ม. 4/10 35 2017-05-23 19:46:12 ไม่ผ่าน
10. 26613 นางสาวนันท์สินี ศิริมานพ ม. 4/6 14 2017-05-23 19:46:50 ไม่ผ่าน
11. 28870 นางสาวปิยนันท์ ปรุงแต่ง ม. 4/6 33 2017-05-23 19:47:39 ไม่ผ่าน
12. 26604 นางสาวจิจุฑา เมตตา ม. 4/6 12 2017-05-23 19:48:24 ไม่ผ่าน
13. 26601 นางสาวกนกกร อนันทสุข ม. 4/3 20 2017-05-23 19:49:14 ไม่ผ่าน
14. 28869 นางสาวชมพูนุช บุญมีประเสริฐ ม. 4/6 32 2017-05-23 19:50:05 ไม่ผ่าน
15. นางสาว 30 2017-05-24 12:31:33 ไม่ผ่าน
16. 26645 นายสิรวิชญ์ วงศ์คช ม. 4/7 4 2017-05-24 16:12:17 ไม่ผ่าน
17. 28879 นางสาวพิมพ์ คุ้มวงศ์ดี ม. 4/7 35 2017-05-24 16:12:56 ไม่ผ่าน
18. 26871 นางสาวอุทุมพร ภิบาลวงษ์ ม. 4/7 23 2017-05-24 16:13:23 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com