ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00059
ชื่อชุมนุม :   วอลเลย์บอลชายหาด
วัตถุประสงค์ :    พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   สนามวอลเลย์บอลชายหาด
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายเฉลย บุญช่วยเหลือ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27815 เด็กหญิงศศิประภา สุวรรณโชติ ม. 2/2 45 2017-05-22 06:09:01 ไม่ผ่าน
2. 27307 เด็กชายภัทรธร จันทร์พราหมณ์ ม. 3/5 19 2017-05-22 06:41:33 ไม่ผ่าน
3. 27824 เด็กชายธนิศร บุญปลูก ม. 2/3 5 2017-05-22 06:42:16 ไม่ผ่าน
4. 27822 เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสำอาง ม. 2/3 3 2017-05-22 06:43:05 ไม่ผ่าน
5. 27151 เด็กชายภัทรพล ประกอบเกื้อ ม. 3/2 11 2017-05-22 06:51:55 ไม่ผ่าน
6. 27533 เด็กหญิงชฎาพร ตาลเสี้ยน ม. 3/10 21 2017-05-22 07:10:46 ไม่ผ่าน
7. 28134 เด็กหญิงกฤติมา มัจฉา ม. 2/9 15 2017-05-22 07:19:08 ไม่ผ่าน
8. 28127 เด็กชายภัทรพล ธิมาทาน ม. 2/9 7 2017-05-22 07:19:38 ไม่ผ่าน
9. 28123 เด็กชายนฤพนธ์ บุญยิ่งเหลือ ม. 2/9 4 2017-05-22 07:22:27 ไม่ผ่าน
10. 27582 เด็กหญิงปิยมาส ตรงชื่น ม. 3/11 30 2017-05-22 07:22:48 ไม่ผ่าน
11. 26071 นายอภิสิทธิ์ ถนอมทรัพย์ ม. 5/8 4 2017-05-22 12:05:05 ไม่ผ่าน
12. 27826 เด็กชายพรหมมินทร์ สิงหรา ม. 2/3 7 2017-05-22 12:23:21 ไม่ผ่าน
13. 27820 เด็กชายกรวิชญ์ นามกิ่ง ม. 2/3 1 2017-05-22 12:25:10 ไม่ผ่าน
14. 27715 นายจักรกฤษณ์ บุญจันทร์ ม. 6/7 19 2017-05-22 12:30:58 ไม่ผ่าน
15. 27821 เด็กชายณภัทร จันทสุรวงศ์ ม. 2/3 2 2017-05-22 12:32:41 ไม่ผ่าน
16. 26566 นางสาวพรวลัย คนฑา ม. 4/2 23 2017-05-22 12:33:47 ไม่ผ่าน
17. 26824 นางสาวอรญา นาวินปฐมวงศ์ ม. 4/6 24 2017-05-22 15:19:13 ไม่ผ่าน
18. 28873 นายวรายุส ดำคลองตัน ม. 4/7 15 2017-12-06 21:35:39 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com