ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00058
ชื่อชุมนุม :   วู้ดบอล
วัตถุประสงค์ :    นักเรียนสามารถเล่นทักษะพื้นฐานกีฬาวู้ดบอลได่
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   สนามฟุตบอล
จำนวนสมาชิกที่รับ :   25 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาววิภาวดี เต็มพร้อม
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27116 เด็กหญิงนภาพร อินคะเน ม. 3/1 0 2017-05-21 20:42:09 ไม่ผ่าน
2. 27989 เด็กชายพัฒนชัย ยั่งยืน ม. 2/6 20 2017-05-22 05:55:48 ไม่ผ่าน
3. นางสาว 10 2017-05-22 05:58:27 ไม่ผ่าน
4. 27971 เด็กชายจักรกฤษณ์ รวมหมู่ ม. 2/6 2 2017-05-22 05:59:41 ไม่ผ่าน
5. 27992 เด็กชายรติกรณ์ หิริโอตป์ ม. 2/6 23 2017-05-22 06:00:52 ไม่ผ่าน
6. 27157 เด็กชายสัณหณัฐ แนมนิล ม. 3/2 17 2017-05-22 07:19:26 ไม่ผ่าน
7. 27756 เด็กหญิงปาลินี บุญยั่งยืน ม. 2/1 36 2017-05-22 12:18:02 ไม่ผ่าน
8. 27759 เด็กหญิงพิมพกานต์ ลิ้นจี่ ม. 2/1 39 2017-05-22 12:19:11 ไม่ผ่าน
9. 27497 เด็กชายสุรกาญน์ บุญเหลือ ม. 3/9 9 2017-05-22 12:25:12 ไม่ผ่าน
10. 27493 เด็กชายภูวดล พานทอง ม. 3/9 5 2017-05-22 12:26:01 ไม่ผ่าน
11. 27494 เด็กชายวัทธิกร ลีสุริยาภรณ์ ม. 3/9 6 2017-05-22 12:26:28 ไม่ผ่าน
12. 27492 เด็กชายภัทร์ธีนันท์ ก้าวหน้ามีกิจ ม. 3/9 4 2017-05-22 12:27:03 ไม่ผ่าน
13. 28242 เด็กหญิงอินทิรา ไชยศรี ม. 3/2 50 2017-05-22 12:43:35 ไม่ผ่าน
14. 28084 เด็กชายพนธกร การดี ม. 2/8 15 2017-05-22 13:17:01 ไม่ผ่าน
15. 27180 เด็กหญิงพิมพ์สุจี กลิ่นสุคนธ์ ม. 3/2 40 2017-05-22 13:45:15 ไม่ผ่าน
16. 27168 เด็กหญิงณัฐนิชา คชรินทร์ ม. 3/2 28 2017-05-22 13:47:07 ไม่ผ่าน
17. 28094 เด็กชายสัณห์พิชญ์ วิลัยแลง ม. 2/8 25 2017-05-22 16:48:02 ไม่ผ่าน
18. 27832 เด็กชายสิทธิโชค บุตรพรม ม. 2/3 13 2017-05-24 22:51:29 ไม่ผ่าน
19. 27163 เด็กหญิงจริญญา รู้สรรพกิจ ม. 3/2 1 2017-05-25 16:12:13 ไม่ผ่าน
20. 27167 เด็กหญิงณัฐธิดา แสงโชติ ม. 3/2 1 2017-05-25 16:12:51 ไม่ผ่าน
21. 27735 เด็กชายพรรษา หิรัญรักษ์ ม. 2/1 1 2017-05-25 16:13:31 ไม่ผ่าน
22. 27761 เด็กหญิงวรรณสิริ คล่องใจ ม. 2/1 1 2017-05-25 16:14:00 ไม่ผ่าน
23. 27498 เด็กชายอภิวิชญ์ ภักคีรี ม. 3/9 1 2017-05-25 16:14:36 ไม่ผ่าน
24. 27376 เด็กหญิงพนิตนาฎ ยั่งยืน ม. 3/6 38 2017-06-05 15:03:51 ไม่ผ่าน
25. นางสาว 0 2017-11-23 15:09:11 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com