ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00057
ชื่อชุมนุม :   ฟุตบอล U14 ปี กลุ่ม 1
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   สนามฟุตบอล
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายบรรพต สันตะพันธ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28347 เด็กชายสิทธินนท์ หมั่นสมัคร ม. 1/1 0 2017-05-17 11:08:15 ไม่ผ่าน
2. 28426 เด็กชายกษิดิ์เดช บูรณะเรข ม. 1/3 0 2017-05-17 11:08:58 ไม่ผ่าน
3. 28431 เด็กชายธนาธิป ลูกนก ม. 1/3 0 2017-05-17 11:09:34 ไม่ผ่าน
4. นางสาว 0 2017-05-17 11:14:04 ไม่ผ่าน
5. 28476 เด็กชายแธนไท มีบุญ ม. 1/4 0 2017-05-17 11:14:22 ไม่ผ่าน
6. 28486 เด็กชายอานนท์ เลือกนาลี ม. 1/4 0 2017-05-17 11:14:35 ไม่ผ่าน
7. 28578 เด็กชายสรธร พูลสนอง ม. 1/6 0 2017-05-17 11:15:09 ไม่ผ่าน
8. 28581 เด็กชายนิธิ นพรัตน์ ม. 1/6 0 2017-05-17 11:15:21 ไม่ผ่าน
9. 28582 เด็กชายอำนวยวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ ม. 1/6 0 2017-05-17 11:15:42 ไม่ผ่าน
10. 28609 เด็กชายณัฐพล จินทศร ม. 1/7 0 2017-05-17 11:16:09 ไม่ผ่าน
11. 28670 เด็กชายเมธีณัฐ ผาสุข ม. 1/8 0 2017-05-17 11:16:19 ไม่ผ่าน
12. 27892 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ปองความดี ม. 2/4 0 2017-05-17 11:16:51 ไม่ผ่าน
13. 27995 เด็กชายวรพล วงศ์ราษฎร์ ม. 2/6 26 2017-05-24 19:19:13 ไม่ผ่าน
14. 28725 เด็กชายอิทธิพล เสน่ห์ ม. 1/9 31 2017-05-25 13:02:20 ไม่ผ่าน
15. 28029 เด็กชายธนทัต บุญญา ม. 2/7 0 2017-05-30 12:06:05 ไม่ผ่าน
16. 28607 เด็กชายจิรพันธุ์ เกิดมณี ม. 1/7 3 2017-11-30 07:27:21 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com