ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00056
ชื่อชุมนุม :   Movie Mania
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมดูภาพยนตร์ 2. นักเรียนสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษามากขึ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ดูภาพยนตร์ English sound, Thai subtitle 2. วิเคราะห์คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ได้จากภาพยนตร์ 3. วิพากย์วิจารณ์ภาพยนตร์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องเรียน 446
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวนันทพร เตศิริ
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27103 นางสาวกมลพร ใจเย็น ม. 4/1 0 2018-05-18 14:01:52 ผ่าน
2. 27107 นางสาวจิดาภา ทรัพย์แสง ม. 4/2 0 2018-05-18 14:02:20 ผ่าน
3. 27106 นางสาวจิดาภัทร ทรัพย์แสง ม. 4/2 0 2018-05-18 14:06:27 ผ่าน
4. 27118 นางสาวบงกช สิ้นเคราะห์ ม. 4/1 0 2018-05-18 14:06:39 ผ่าน
5. 27112 นางสาวณัฏฐ์นรี กล้าหาญ ม. 4/7 0 2018-05-18 14:06:51 ผ่าน
6. 27120 นางสาวบุญสิตา กรรณิการ์ ม. 4/2 0 2018-05-18 14:09:25 ผ่าน
7. 27332 นางสาวลลิตา เย็นฉ่ำ ม. 4/7 0 2018-05-18 14:09:53 ผ่าน
8. นางสาว 0 2018-05-18 14:10:46 รอประเมิน
9. 27307 นายภัทรธร จันทร์พราหมณ์ ม. 4/3 0 2018-05-18 14:11:01 ผ่าน
10. 27326 นางสาวเนติมา ปฎิสังข์ ม. 4/6 0 2018-05-18 14:11:12 ผ่าน
11. 27336 นางสาวสมิตานันท์ ฆ้องฤกษ์ ม. 4/10 0 2018-05-18 14:11:21 ผ่าน
12. 27707 นางสาวศิวนันท์ อารี ม. 4/4 0 2018-05-18 14:11:30 ผ่าน
13. 27330 นางสาวมนัสวี อ้อนชัยภูมิ ม. 4/10 0 2018-05-18 14:12:23 ผ่าน
14. 28069 นางสาวชนัญชิดา สมชม ม. 4/2 0 2018-05-18 14:13:42 ผ่าน
15. 27333 นางสาววรางคณา ไชยศรีจันทร์ ม. 4/3 0 2018-05-18 14:16:52 ผ่าน
16. 27102 นางสาวกนกวรรณ ศรีวันดี ม. 4/2 15 2018-05-24 08:06:54 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com