ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00055
ชื่อชุมนุม :   สมุนไพรและสุขภาพ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   123
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสร้อยแก้ว บุญปก
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28555 เด็กหญิงวรกัญญา สุขอยู่ ม. 2/5 0 2018-05-18 13:19:33 ผ่าน
2. 28557 เด็กหญิงสตรีรัตน์ นพรัตน์ ม. 2/5 0 2018-05-18 13:19:55 ผ่าน
3. 28548 เด็กหญิงภัคจิรา เจริญมี ม. 2/5 0 2018-05-18 13:20:19 ผ่าน
4. 28541 เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปาทิพย์ ม. 2/5 0 2018-05-18 13:22:26 ผ่าน
5. 28554 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พุทธมี ม. 2/5 0 2018-05-18 13:22:47 ผ่าน
6. 28549 เด็กหญิงภาสินี พูลสวัสดิ์ ม. 2/5 0 2018-05-18 13:23:17 ผ่าน
7. 28539 เด็กหญิงโชติกา เพ็ชร์ไพบูลย์ ม. 2/5 0 2018-05-18 13:23:30 ผ่าน
8. 28553 เด็กหญิงรวิสรา วิจิตรฐะพันธ์ ม. 2/5 0 2018-05-18 13:23:43 ผ่าน
9. 28551 เด็กหญิงภูษณิศา บุหงารัตน์ ม. 2/5 0 2018-05-18 13:24:01 ผ่าน
10. 29415 เด็กหญิงชนิตา ดีประเสริฐ ม. 2/4 0 2018-05-18 13:24:36 ผ่าน
11. 28671 เด็กชายรชตะ ภิญโญ ม. 2/8 0 2018-05-18 13:24:56 ผ่าน
12. นางสาว 0 2018-05-18 13:25:17 รอประเมิน
13. 28966 เด็กหญิงปณวรรณ ขอบทอง ม. 1/2 0 2018-05-19 18:41:28 ผ่าน
14. 29102 เด็กชายกิตติพศ สง่าอินทร์ ม. 1/6 2 2018-05-22 12:43:47 ผ่าน
15. 28683 เด็กหญิงรฐา พงษ์แพทย์ ม. 2/8 0 2018-05-22 16:18:54 ผ่าน
16. 28540 เด็กหญิงฐิติชญา จิรเบญจวนิช ม. 2/5 25 2018-05-24 06:57:03 ผ่าน
17. 28545 เด็กหญิงธิษณามดี กองทรัพย์ ม. 2/5 30 2018-05-24 07:01:30 ผ่าน
18. 28971 เด็กหญิงภัคจิรา เสาวคนธ์ ม. 1/2 32 2018-05-24 18:15:43 ผ่าน
19. 28951 เด็กชายพสธร ปะสิ่งชอบ ม. 1/2 11 2018-05-24 19:44:21 ผ่าน
20. 28537 เด็กหญิงคัมภีรดา บัวมาก ม. 2/5 22 2018-05-25 21:20:22 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com