ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00055
ชื่อชุมนุม :   กรีฑา
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   สนามฟุตบอล
จำนวนสมาชิกที่รับ :   22 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางพัชรินทร์ รักษาธรรม
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27780 เด็กชายพีรพงษ์ ตั้งสงบ ม. 2/2 11 2017-05-22 07:05:29 ผ่าน
2. 27708 เด็กหญิงสุนันทา การินทร์ ม. 3/2 49 2017-05-22 07:20:25 ผ่าน
3. 27422 เด็กหญิงชลธิชา การินทร์ ม. 3/7 35 2017-05-22 07:22:06 ผ่าน
4. 27421 เด็กหญิงชญานิษฐ์ ประกอบเกื้อ ม. 3/7 34 2017-05-22 07:23:22 ผ่าน
5. นางสาว 33 2017-05-22 07:24:25 ไม่ผ่าน
6. 27431 เด็กหญิงบงกช เอกจีน ม. 3/7 44 2017-05-22 07:27:18 ผ่าน
7. 27403 เด็กชายนิรมิต แก้วสุโพธิ์ ม. 3/7 14 2017-05-22 07:28:03 ผ่าน
8. 28530 เด็กชายสหรัฐ ทับทิม ม. 1/5 15 2017-05-22 07:40:18 ผ่าน
9. 27186 เด็กหญิงศศิวิมล โคตรสีวงษ์ ม. 3/2 46 2017-05-22 08:32:20 ผ่าน
10. 28494 เด็กหญิงธนิตา ศรีนอบน้อม ม. 1/4 26 2017-05-22 12:44:42 ผ่าน
11. 28509 เด็กหญิงเมวดี แต้มงาม ม. 1/4 40 2017-05-22 12:46:59 ผ่าน
12. 28495 เด็กหญิงธิดา คุ้มหอม ม. 1/4 27 2017-05-22 12:50:02 ผ่าน
13. 28429 เด็กชายโชคดี เจริญสุข ม. 1/3 5 2017-05-22 12:55:52 ผ่าน
14. 28711 เด็กชายพรนารายณ์ ประภาวดี ม. 1/9 17 2017-05-22 13:33:30 ผ่าน
15. 28699 เด็กชายดลฐวัตร ธรรมมี ม. 1/9 5 2017-05-22 13:33:53 ผ่าน
16. 28710 เด็กชายปัญพจน์ มั่งคั่ง ม. 1/9 16 2017-05-22 13:33:56 ผ่าน
17. 28722 เด็กชายสถาพร ติศรีทา ม. 1/9 28 2017-05-22 13:34:54 ผ่าน
18. 28560 เด็กชายก้องภพ ปัจจุสานนท์ ม. 1/6 0 2017-11-10 14:33:59 ผ่าน
19. 28563 เด็กชายจิรภัทร ศุภทัศนา ม. 1/6 0 2017-11-21 19:30:27 ผ่าน
20. 28569 เด็กชายนราวิชญ์ ยินดี ม. 1/6 0 2017-11-21 19:31:25 ผ่าน
21. 28575 เด็กชายศราวิน แก้ววิเชียร ม. 1/6 0 2017-11-21 19:32:02 ผ่าน
22. 28577 เด็กชายสรณ์สิริ ศิริเวช ม. 1/6 0 2017-11-21 19:32:45 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com