ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00054
ชื่อชุมนุม :   Engish all around 2
วัตถุประสงค์ :    1.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลตามความถนัดและความสนใจ 2.นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ 3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.การสืบค้นข้อมูลตามความสนใจของผู้เรียน 2.แนวการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตน 3.กิจกรรมการเสริมสร้างเจตคติและแรงจูงใจของผู้เรียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 431
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวปราณดา อธิชยกธรรม
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28693 เด็กหญิงอรียา สอนบุตร ม. 2/8 41 2018-05-22 18:04:38 ผ่าน
2. 28684 เด็กหญิงรภีพรรณ ทรัพย์ประเสริฐ ม. 2/8 32 2018-05-22 18:09:08 ผ่าน
3. 28694 เด็กหญิงอารยา สียางนอก ม. 2/8 42 2018-05-22 18:15:36 ผ่าน
4. 28736 เด็กหญิงวรวลัยธ์ ผลดี ม. 2/9 42 2018-05-22 19:49:33 ผ่าน
5. 28596 เด็กหญิงลลิดา มีบุญ ม. 2/6 37 2018-05-22 19:50:44 ผ่าน
6. 28373 เด็กหญิงศศิวรรณ เกษโกวิท ม. 2/1 38 2018-05-22 20:03:38 ผ่าน
7. 28715 เด็กชายพุฒิพงศ์ ปะสิ่งชอบ ม. 2/9 21 2018-05-22 20:06:08 ผ่าน
8. 28689 เด็กหญิงศศิวิมล เกษโกวิท ม. 2/8 37 2018-05-22 20:06:12 ผ่าน
9. 28717 เด็กชายพุฒิเมธ สรรศ์วงศ์ ม. 2/9 23 2018-05-22 20:06:14 ผ่าน
10. 28704 เด็กชายธนาเดช ฮวดหลี ม. 2/9 10 2018-05-22 20:06:21 ผ่าน
11. 28724 เด็กชายสิทธินันท์ ขันแข่ง ม. 2/9 30 2018-05-22 20:10:45 ผ่าน
12. 28709 เด็กชายนวพล ดาศรี ม. 2/9 15 2018-05-22 20:14:02 ผ่าน
13. 28721 เด็กชายวัศพล ล้อมของ ม. 2/9 27 2018-05-22 20:15:36 ผ่าน
14. 28710 เด็กชายปัญพจน์ มั่งคั่ง ม. 2/9 16 2018-05-22 21:06:26 ผ่าน
15. 28696 เด็กชายชโยดม คำต่อตั้ง ม. 2/9 2 2018-05-23 21:26:09 ผ่าน
16. 28712 เด็กชายพลพัฒน์ กะหมายสม ม. 2/9 18 2018-05-24 08:31:48 ผ่าน
17. 29118 เด็กชายศิวกร นุศรีอัน ม. 1/6 0 2019-02-21 15:07:51 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com