ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00054
ชื่อชุมนุม :   นักสืบรุ่นเยาว์
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้น เช่นการเก็บลายนิ้วมือแฝง การเก็บคราบเลือดการพิสูจน์หมึกปากกา การพิสูจน์เอกสารปลอม  วัถุพยานขนาดเล็ก เป็นต้น
กิจกรรมการเรียนรู้ :    บรรยาย และปฏิบัติการ เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้น
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร 2
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวปัณณสรณ์ ปวเรศฐิติบูรณ์
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   นักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมควรมีทักษะในการปฏิบัติการทางเคมีเบื้องต้น
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26060 นายพันธกานต์ เกษรเจริญ ม. 5/5 8 2017-05-22 12:51:25 ผ่าน
2. 25924 นางสาวณิชกานต์ แก้วอ่อง ม. 5/4 29 2017-05-22 12:51:37 ผ่าน
3. 26056 นายณัฐพล คงประเสริฐ ม. 5/4 13 2017-05-22 12:51:48 ผ่าน
4. 26123 นางสาวจารุวรรณ แสนสุข ม. 5/4 38 2017-05-22 12:52:12 ผ่าน
5. 26061 นายภิลพัฒน์ ถิรประภาพร ม. 5/4 14 2017-05-22 12:52:51 ผ่าน
6. 25998 นางสาวสุดารัตน์ เมฆวณิชย์นุช ม. 5/4 32 2017-05-22 12:52:55 ผ่าน
7. 26089 นางสาวภคนันท์ รัตนธรรม ม. 5/4 37 2017-05-22 12:53:06 ผ่าน
8. 26054 นายณัฐชนน สมยศ ม. 5/4 11 2017-05-22 12:53:56 ผ่าน
9. 28253 นางสาวธนภรณ์ คนฑา ม. 5/4 41 2017-05-22 12:54:05 ผ่าน
10. 28257 นางสาวอาทิตยา พานทอง ม. 5/4 47 2017-05-22 12:57:40 ผ่าน
11. 28256 นางสาวสุชาวดี มณีวงษ์ ม. 5/4 46 2017-05-22 12:58:46 ผ่าน
12. 25892 นางสาวภาวินีย์ มีบุญ ม. 5/2 20 2017-05-22 14:04:30 ผ่าน
13. 25930 นางสาวบุญวลีย์ คุดฉา ม. 5/2 26 2017-05-22 14:05:22 ผ่าน
14. 25922 นางสาวจีรพร ภิญโญ ม. 5/2 24 2017-05-22 14:06:02 ผ่าน
15. 25897 นางสาวศิรินภา ล้อมเจริญพงษ์ ม. 5/2 22 2017-05-22 14:07:02 ผ่าน
16. 25895 นางสาววศินี ศิริฟองนุกูล ม. 5/2 21 2017-05-22 14:11:24 ผ่าน
17. 28244 นายชานนท์ ใจดี ม. 5/4 18 2017-05-22 17:14:47 ผ่าน
18. 26543 นายอธินันท์ วงศ์พิทักษ์ ม. 4/2 5 2017-05-22 18:37:50 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com