ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00053
ชื่อชุมนุม :   ดอกไม้รีไซเคิล
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.รวบรวมถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว 2.นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 114
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางรัตนา สาตรมูล
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26970 นางสาวญาหยี นนท์ปฏิมากุล ม. 5/7 0 2018-05-21 15:35:32 ผ่าน
2. 26661 นางสาวปวรลักษณ์ แสนแก้ว ม. 5/7 0 2018-05-21 15:36:41 ผ่าน
3. 26507 นางสาวณิชาภัทร วารีผล ม. 5/7 0 2018-05-21 15:37:25 ผ่าน
4. 26672 นางสาวสิรีธร สวัสดิรักษา ม. 5/2 0 2018-05-21 15:38:10 ผ่าน
5. 27697 นางสาววรางคณา ใจซื่อ ม. 5/2 0 2018-05-21 15:38:45 ผ่าน
6. 28974 เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนแก้ว ม. 1/2 34 2018-05-22 18:57:45 ผ่าน
7. 28964 เด็กหญิงนิภารัตน์ เขียวแก้ว ม. 1/2 25 2018-05-22 18:59:37 ผ่าน
8. 28977 เด็กหญิงอนุธิดา ไชยราษฎร์ ม. 1/2 37 2018-05-22 19:05:25 ผ่าน
9. 29276 เด็กหญิงณัฐธินันท์ สรรพพันธ์ ม. 1/10 16 2018-05-22 19:21:31 ผ่าน
10. 29208 เด็กหญิงนุสรา หลีกชั่ว ม. 1/8 28 2018-05-22 19:31:03 ผ่าน
11. 28381 เด็กชายเฉลิมชนม์ กิตติอรุณพันธ์ ม. 2/2 2 2018-05-22 19:57:21 ผ่าน
12. 28928 เด็กหญิงปุณยวีร์ ตรงชื่น ม. 1/1 0 2018-09-28 12:07:56 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com