ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00053
ชื่อชุมนุม :   BASKETBALL
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   โรงยิม
จำนวนสมาชิกที่รับ :   20 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายปิตุพัทธ์ ปาลสุทธิ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26083 นางสาวนลินธร สุขจิตร์ ม. 5/4 0 2017-05-16 11:27:44 ผ่าน
2. 26106 นายธนพงษ์ เกษรเจริญ ม. 5/7 0 2017-05-16 15:07:47 ผ่าน
3. 27449 เด็กชายนราเศรษฐ์ เรืองภัทร์ธนบดี ม. 3/8 0 2017-05-16 15:15:37 ผ่าน
4. 27440 เด็กชายคณิศร์ พรมเขจร ม. 3/8 0 2017-05-16 15:16:52 ผ่าน
5. 27451 เด็กชายปฏิพล โชตินคร ม. 3/8 0 2017-05-16 15:17:15 ผ่าน
6. 27452 นายปณิธิ สาครจันทร์ ม. 3/8 0 2017-05-16 15:18:07 ผ่าน
7. 28034 เด็กชายปริญญา พูลสวัสดิ์ ม. 2/7 0 2017-05-16 18:35:22 ผ่าน
8. 27184 เด็กหญิงวรัญญา สิรินิพัทธ์ ม. 3/2 0 2017-05-17 08:26:42 ผ่าน
9. 28128 เด็กชายวรเมธ เสียงประเสริฐ ม. 2/9 0 2017-05-22 14:58:47 ผ่าน
10. 28121 เด็กชายธนภัทร คงสมบูรณ์ ม. 2/9 0 2017-05-22 14:59:26 ผ่าน
11. 28126 เด็กชายพาทิศ เจริญผล ม. 2/9 0 2017-05-22 15:01:43 ผ่าน
12. 28129 เด็กชายวิรุฬห์ ก้าวหน้ามีกิจ ม. 2/9 0 2017-05-22 15:12:02 ผ่าน
13. 28159 เด็กชายภูริณัฐ โชติพนัง ม. 2/10 0 2017-05-22 21:29:01 ผ่าน
14. 28162 เด็กชายเมธาวิน ใหญ่ไล้บาง ม. 2/10 0 2017-05-22 21:30:01 ผ่าน
15. 28864 นายคุณากร สวัสดิ์ศิริกุล ม. 4/6 7 2017-06-02 08:13:18 ผ่าน
16. 28161 เด็กชายเมธา ดีการ ม. 2/10 0 2017-06-02 12:41:49 ผ่าน
17. 28160 เด็กชายภูริภัทร อุปนันท์ ม. 2/10 0 2017-06-02 12:42:11 ผ่าน
18. 27461 เด็กชายสิทธิโชค สมประเสริฐ ม. 3/8 0 2017-06-18 09:18:53 ผ่าน
19. 27987 เด็กชายธีรพัฒน์ บัวสอน ม. 2/6 18 2017-11-13 14:30:57 ผ่าน
20. 28170 เด็กหญิงธมนวรรณ ซื่อตรง ม. 2/10 0 2018-02-16 10:34:47 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com