ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00052
ชื่อชุมนุม :   ดนตรีสากล 1
วัตถุประสงค์ :    เพื่อเล่นดนตรีให้เป็นตามหลักสากล
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร 5 ชั้น1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   30 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายณัฐวิทย์ เจริญพงษ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28354 เด็กหญิงขวัญข้าว ศิลปทอง ม. 1/1 0 2017-05-25 16:29:09 ผ่าน
2. 28369 เด็กหญิงภูษณิศา นาเมืองรักษ์ ม. 1/1 0 2017-05-25 16:29:23 ผ่าน
3. 28377 เด็กหญิงอนัญญา จาดเพ็ง ม. 1/1 0 2017-05-25 16:29:35 ผ่าน
4. 28419 เด็กหญิงรวีกานต์ วงศ์ตรุษ ม. 1/2 0 2017-05-25 16:34:46 ผ่าน
5. 28424 เด็กหญิงอภิสรา แก้วน้อย ม. 1/2 0 2017-05-25 16:34:56 ผ่าน
6. 28438 เด็กชายวิศรุต พุ่มพฤกษา ม. 1/3 0 2017-05-25 16:35:39 ผ่าน
7. 28492 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จูเกษม ม. 1/4 0 2017-05-25 16:37:12 ผ่าน
8. 28544 เด็กหญิงธนัชชา ปลดเปลื้อง ม. 1/5 0 2017-05-25 16:37:20 ผ่าน
9. 28559 เด็กหญิงสุภัสสร สระนัทธี ม. 1/5 0 2017-05-25 16:37:30 ผ่าน
10. 28653 เด็กชายคมกริช นาเกลือ ม. 1/8 0 2017-05-25 16:38:13 ผ่าน
11. 28666 เด็กชายภัคพล ประสมทรัพย์ ม. 1/8 0 2017-05-25 16:38:21 ผ่าน
12. 28675 เด็กชายอนพัช รัตนวิจิตร ม. 1/8 0 2017-05-25 16:38:29 ผ่าน
13. 27960 เด็กหญิงปิยะวรรณ สมอโพรง ม. 2/5 0 2017-05-25 16:41:11 ไม่ผ่าน
14. 28052 เด็กหญิงเกตน์นิภา ประคอง ม. 2/7 0 2017-05-25 16:41:25 ผ่าน
15. 27144 เด็กชายนันทวัฒน์ วงษ์ตรุษ ม. 3/2 0 2017-05-25 16:41:33 ผ่าน
16. 27185 นางสาววิลันดา โพธิ์แก้ว ม. 3/2 0 2017-05-25 16:41:42 ผ่าน
17. 27258 เด็กชายภูมินทร์ ภักดีงาม ม. 3/4 0 2017-05-25 16:41:50 ผ่าน
18. 27260 เด็กชายวสุธร ถนอมธีระนันท์ ม. 3/4 0 2017-05-25 16:41:58 ผ่าน
19. 27262 เด็กชายวีรภัทร พุ่มพฤกษา ม. 3/4 0 2017-05-25 16:42:07 ผ่าน
20. 27263 เด็กชายศักรินทร์ ปานบุตร ม. 3/4 0 2017-05-25 16:42:16 ผ่าน
21. 27265 เด็กชายสพล หวานเสนาะ ม. 3/4 0 2017-05-25 16:42:25 ผ่าน
22. 27306 เด็กชายปัญจพล อ่อนดี ม. 3/5 0 2017-05-25 16:42:51 ผ่าน
23. 27364 เด็กหญิงชนกนันท์ อยู่สุข ม. 3/6 0 2017-05-25 16:43:08 ผ่าน
24. 27377 เด็กหญิงพรทิพย์ ปานประทีป ม. 3/6 0 2017-05-25 16:43:16 ผ่าน
25. 27379 เด็กหญิงภัทรรินทรา บุญชู ม. 3/6 0 2017-05-25 16:43:27 ผ่าน
26. 27413 เด็กชายสุรเชษฐ์ สิงหาท้าว ม. 3/7 0 2017-05-25 16:44:06 ผ่าน
27. 27767 เด็กหญิงอภิญญา นงนุช ม. 2/1 0 2017-09-04 11:31:10 ผ่าน
28. 27766 เด็กหญิงอชิรญา สวรรค์ขวัญ ม. 2/1 0 2017-09-04 11:31:20 ผ่าน
29. 28691 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มงคลทิพย์ ม. 1/8 0 2017-09-04 11:31:32 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com