ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00051
ชื่อชุมนุม :   บรรณารักษ์น้อย
วัตถุประสงค์ :    1. นักเรียนสามารถให้บริการยืม - คืนหนังสือได้
2. นักเรียนสามารจัดหนังสือขึ้นชั้นตามหมวดทศนิยมดิวอี้
3. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. เรียนวิธีการจัดหนังสือตามหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้
2. เรียนวิธีการให้บริการยืม - คืน หนังสือ
3. จัดชั้นหนังสือตามที่ตนเองรับผิดชอบ
4. ให้บริการ ยืม - คืนหนังสือ ตามเวรประจำวัน
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดือนละ 1 กิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องสมุด 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26514 นางสาวภัทรลดา ช่างเหล็ก ม. 4/2 0 2017-05-18 14:49:19 ไม่ผ่าน
2. 26502 นางสาวฐิติรัตน์ คุ้มหอม ม. 4/2 0 2017-05-18 14:50:03 ไม่ผ่าน
3. 26521 นางสาวสุภาวดี กุสสลานุภาพ ม. 4/1 0 2017-05-18 15:57:41 ไม่ผ่าน
4. 26522 นางสาวเสาวลักษณ์ สุรีย์เหลืองขจร ม. 4/1 0 2017-05-19 14:38:52 ไม่ผ่าน
5. 26498 นางสาวจันนิภา อวยชัย ม. 4/1 0 2017-05-19 14:39:15 ไม่ผ่าน
6. 26497 นางสาวคุนัญญา กิจปรีชา ม. 4/2 0 2017-05-19 14:39:45 ไม่ผ่าน
7. 26513 นางสาวพรธีรา แสงโรจน์ ม. 4/1 0 2017-05-19 14:40:18 ไม่ผ่าน
8. 26526 นางสาวอรอนงค์ วิมลรัตน์ ม. 4/1 0 2017-05-19 16:46:59 ไม่ผ่าน
9. 26508 นางสาวธัญชนก สุวรรณโชติ ม. 4/1 0 2017-05-19 16:47:42 ไม่ผ่าน
10. 26517 นางสาวรัชนีกร อ่อนพานิช ม. 4/5 0 2017-05-22 12:49:38 ไม่ผ่าน
11. 26509 นางสาวนภัสสร รุ่งรุจี ม. 4/3 14 2017-05-22 16:21:39 ไม่ผ่าน
12. 25388 นางสาวนภัสสร แซ่ตั้ง ม. 6/5 0 2017-05-22 18:44:42 ไม่ผ่าน
13. 27697 นางสาววรางคณา ใจซื่อ ม. 4/2 42 2017-05-23 12:48:19 ไม่ผ่าน
14. 26776 นางสาวหทัยทัต หมั่นสมัคร ม. 4/8 28 2017-05-23 12:50:18 ไม่ผ่าน
15. 26935 นางสาวพิมพชนก โตซาบายาชิ ม. 4/1 29 2017-05-23 15:33:47 ไม่ผ่าน
16. 26934 นางสาวพรรณณี ปะสิ่งชอบ ม. 4/1 28 2017-05-23 15:35:24 ไม่ผ่าน
17. 26746 นายปิ่นพงศ์ ประสงค์ดี ม. 4/8 11 2017-09-21 15:14:06 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com