ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00050
ชื่อชุมนุม :   Science lab
วัตถุประสงค์ :    1เพื่อให้นักเรียนรู้จัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้นักรู้จักอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 3.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.นักเรียนสืบค้นกิจกรรมเกี่ยววิทยาศาสตร์ 2.นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับทักษะทางวิทยาศาสตร์
สถานที่จัดกิจกรรม :   232
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28829 เด็กหญิงชนัญชิดา โสภะถา ม. 1/12 25 2017-05-22 00:02:16 ไม่ผ่าน
2. 28628 เด็กหญิงกัญญาวีร์ งานดี ม. 1/7 24 2017-05-22 00:18:14 ไม่ผ่าน
3. 27237 เด็กหญิงอรพินทร์ ศิริโพธิ์ ม. 3/3 49 2017-05-22 07:25:55 ไม่ผ่าน
4. 27232 เด็กหญิงสโรชา เหลืองอ่อน ม. 3/3 44 2017-05-22 07:27:02 ไม่ผ่าน
5. 27230 เด็กหญิงพิยดา ชวนชื่น ม. 3/3 42 2017-05-22 07:28:03 ไม่ผ่าน
6. 27229 เด็กหญิงพรพิมล อ่อนระเบียบ ม. 3/3 41 2017-05-22 07:28:52 ไม่ผ่าน
7. 28219 เด็กหญิงวศินี พานิชย์ ม. 2/11 27 2017-05-22 08:29:02 ไม่ผ่าน
8. 28220 เด็กหญิงวาริศา แสงอรุณ ม. 2/11 28 2017-05-22 08:30:01 ไม่ผ่าน
9. 28208 เด็กหญิงธนัชพร จรีวัตร์ ม. 2/11 19 2017-05-22 08:30:57 ไม่ผ่าน
10. 28619 เด็กชายประกาศิต ปานเพ็ชร ม. 1/7 15 2017-05-22 12:45:02 ไม่ผ่าน
11. 28618 เด็กชายนันธวัฒน์ วงษ์ตรี ม. 1/7 14 2017-05-22 12:56:47 ไม่ผ่าน
12. 27206 เด็กชายภูมิรพี วราวิทย์ ม. 3/3 18 2017-05-22 22:09:53 ไม่ผ่าน
13. 27204 เด็กชายภัทรพล เมืองคำ ม. 3/3 16 2017-05-22 22:10:20 ไม่ผ่าน
14. 27200 เด็กชายปกรณ์ วิทยานุกรณ์ ม. 3/3 12 2017-05-22 22:10:34 ไม่ผ่าน
15. 27190 เด็กชายจิรกิตติ์ ม่วงชำนาญ ม. 3/3 2 2017-05-22 22:11:52 ไม่ผ่าน
16. 28824 เด็กชายสวิตต์ บูระพันธ์ ม. 1/12 20 2017-09-12 20:36:05 ไม่ผ่าน
17. 28620 เด็กชายประสิทธิพร โพธิรักษ์ ม. 1/7 0 2017-11-23 09:51:45 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com