ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00005
ชื่อชุมนุม :   หรรษาอาชึพ
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชึพที่ตนสนใจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ศึกษาอาชึพื่
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง116
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวนพพร เสมอตน
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28602 เด็กหญิงสุภัสสรา เงินเพ็ง ม. 1/6 42 2017-05-22 00:44:02 ไม่ผ่าน
2. 28601 เด็กหญิงสุนันทา รังกุพันธ์ ม. 1/6 41 2017-05-22 00:54:09 ไม่ผ่าน
3. 28395 เด็กชายสุเทพ ใจดี ม. 1/2 16 2017-05-22 07:33:55 ไม่ผ่าน
4. 28384 เด็กชายทรงสิทธิ์ เจือจุน ม. 1/2 5 2017-05-22 07:37:42 ไม่ผ่าน
5. 28387 เด็กชายนวมินทร์ สิ้นเคราะห์ ม. 1/2 8 2017-05-22 07:38:45 ไม่ผ่าน
6. 28317 นางสาวจันจิรา ปลื้มเกษร ม. 5/10 18 2017-05-22 12:05:20 ไม่ผ่าน
7. 28397 เด็กชายอัษฎาวุธ ค้ำชู ม. 1/2 18 2017-05-22 12:55:10 ไม่ผ่าน
8. 26258 นายณฐกร ฟั่นปั๋น ม. 5/9 17 2017-05-22 17:47:21 ไม่ผ่าน
9. 26011 นายนิรชน วิริยะนาวิน ม. 5/9 2 2017-05-22 17:48:29 ไม่ผ่าน
10. 26013 นายปรีชา เอี่ยมทิม ม. 5/9 3 2017-05-22 17:53:27 ไม่ผ่าน
11. 26019 นายศักย์ศรณ์ ระย้าอินทร์ ม. 5/9 4 2017-05-22 17:54:33 ไม่ผ่าน
12. 28871 นายกฤษกร ยินดี ม. 4/7 9 2017-05-22 18:04:48 ไม่ผ่าน
13. 28529 เด็กชายศุภณัฐ อุปมัย ม. 1/5 14 2017-05-23 07:43:38 ไม่ผ่าน
14. นางสาว 12 2017-05-24 10:25:40 ไม่ผ่าน
15. 28600 เด็กหญิงสุธิศา หาญชนะมีชัย ม. 1/6 40 2017-05-25 14:32:55 ไม่ผ่าน
16. 28566 เด็กชายธนดล วงค์พึ่ง ม. 1/6 6 2017-09-22 10:35:54 ไม่ผ่าน
17. 28381 เด็กชายเฉลิมชนม์ กิตติอรุณพันธ์ ม. 1/2 2 2017-11-09 19:16:47 ไม่ผ่าน
18. 28592 เด็กหญิงปภัสสร รู้อยู่ ม. 1/6 0 2017-11-23 15:25:44 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com