ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00049
ชื่อชุมนุม :   Change it for life
วัตถุประสงค์ :    1.สร้างเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 2.ส่งเสริมการออกกำลังกาย 3.วางแผนการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 4.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 2.ประเภทของเชื้อโรค 3.แนวทางการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 4.หลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง 3 ขั้นตอน 5.กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย 6.แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 7.กิจกรรมสันทนาการ
สถานที่จัดกิจกรรม :   เรือนพยาบาล
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางวันเพ็ญ คฤคราช
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27127 เด็กหญิงวารี คมขำ ม. 3/1 39 2017-05-22 06:21:24 ไม่ผ่าน
2. 27118 เด็กหญิงบงกช สิ้นเคราะห์ ม. 3/1 30 2017-05-22 06:22:16 ไม่ผ่าน
3. 27134 นางสาวโสภิณา พลบุตร ม. 3/1 46 2017-05-22 07:21:54 ไม่ผ่าน
4. 27165 เด็กหญิงชนิดาภา มั่นคง ม. 3/2 25 2017-05-22 08:35:14 ไม่ผ่าน
5. 26547 นางสาวกุลิสรา ทองงามขำ ม. 4/3 16 2017-05-22 12:22:11 ไม่ผ่าน
6. 26484 นายนภัส พันธ์ศรี ม. 4/5 2 2017-05-22 12:23:27 ไม่ผ่าน
7. 26969 นางสาวญานิกา บำรุงกิจ ม. 4/3 25 2017-05-22 12:24:00 ไม่ผ่าน
8. 26525 นางสาวอริสา บุดดี ม. 4/2 17 2017-05-22 12:25:53 ไม่ผ่าน
9. 28851 นางสาววริษฐา เจริญกิจ ม. 4/3 31 2017-05-22 12:42:15 ไม่ผ่าน
10. 28868 นางสาวกานต์ธิดา คืนดี ม. 4/6 31 2017-05-22 12:43:09 ไม่ผ่าน
11. 28856 นางสาวสุรัมภา เสาวคนธ์ ม. 4/4 31 2017-05-22 12:44:15 ไม่ผ่าน
12. 28324 นางสาวบุรัสกร ธรรมสนิท ม. 5/10 25 2017-05-25 15:03:08 ไม่ผ่าน
13. 25492 นางสาววรัญญา ยินดี ม. 5/10 12 2017-05-25 15:03:09 ไม่ผ่าน
14. 28850 นางสาวนิศารัตน์ วงษางาม ม. 4/3 30 2017-06-07 12:39:49 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com