ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00048
ชื่อชุมนุม :   English Games
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะในการเล่นเกมภาษาอังกฤษ 2. เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก 3. เพื่อให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ 4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง441
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวชวนพิศ วงค์คช
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28993 เด็กชายวชิรวิทย์ หุ่นเก่า ม. 1/3 13 2018-05-22 16:14:45 ผ่าน
2. 28945 เด็กชายนิติภูมิ บุญมั่น ม. 1/2 5 2018-05-22 16:50:41 ผ่าน
3. 28996 เด็กชายสิทธินนท์ คุ้มทรัพย์ ม. 1/3 16 2018-05-22 18:02:13 ผ่าน
4. 28955 เด็กชายสิทธิพล คุ้มทรัพย์ ม. 1/2 15 2018-05-22 18:02:27 ผ่าน
5. 27494 นายวัทธิกร ลีสุริยาภรณ์ ม. 4/7 6 2018-05-22 18:31:34 ผ่าน
6. 27498 นายอภิวิชญ์ ภักคีรี ม. 4/8 11 2018-05-22 18:32:46 ผ่าน
7. 27493 นายภูวดล พานทอง ม. 4/8 10 2018-05-22 18:37:05 ผ่าน
8. 27254 นายพรชัย ฝางนอก ม. 4/7 2 2018-05-22 18:41:58 ผ่าน
9. 28415 เด็กหญิงพาขวัญ ฝางนอก ม. 2/2 36 2018-05-22 18:44:20 ผ่าน
10. 28406 เด็กหญิงณิชานันท์ ใจเย็น ม. 2/2 27 2018-05-22 18:49:52 ผ่าน
11. 28942 เด็กชายไชยศิรภัทร อุทธการ ม. 1/2 2 2018-05-22 19:09:23 ผ่าน
12. 29239 เด็กชายศุภกฤษณ์ จั่นไร่ขิง ม. 1/9 19 2018-05-22 20:09:30 ผ่าน
13. 29109 เด็กชายนิธิ กองสุข ม. 1/6 9 2018-05-25 12:25:37 ผ่าน
14. 28987 เด็กชายธนกฤต คงกล้า ม. 1/3 7 2018-05-25 12:40:17 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com