ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00048
ชื่อชุมนุม :   ธนาคารขยะ
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. ประชุมแบ่งหน้าที่ ในการคัดแยกขยะ
2. ในคาบชุมนุมวันพฤหัสให้นักเรียนรับซื้อขยะจากครู นักเรียน
3. เทศบาลมารับซื้อขยะจากธนาคารขยะของโรงเรียน
สถานที่จัดกิจกรรม :   โรงเก็บขยะใกล้เรือนเกษตร
จำนวนสมาชิกที่รับ :   25 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสิทธิพงษ์ ภาคสุข
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28401 เด็กหญิงจิตลดา คล้ายใจดี ม. 1/2 23 2017-05-22 07:40:55 ไม่ผ่าน
2. 26923 นายศุภากร บังเกิดลาภ ม. 4/5 10 2017-05-22 12:42:52 ไม่ผ่าน
3. 28365 เด็กหญิงบัณฑิตา ชุ่มรัศมี ม. 1/1 31 2017-05-22 19:02:50 ไม่ผ่าน
4. 28373 เด็กหญิงศศิวรรณ เกษโกวิท ม. 1/1 38 2017-05-22 21:16:11 ไม่ผ่าน
5. 28689 เด็กหญิงศศิวิมล เกษโกวิท ม. 1/8 37 2017-05-22 21:20:32 ไม่ผ่าน
6. 26832 นายชินวัตร เวียงใน ม. 4/10 23 2017-05-23 08:11:27 ไม่ผ่าน
7. 26852 นายวีรภัทร เครือวัลย์ ม. 4/10 24 2017-05-23 08:11:32 ไม่ผ่าน
8. 26734 นายเฉลิมพงษ์ มณีฉาย ม. 4/10 12 2017-05-23 12:29:05 ไม่ผ่าน
9. 28106 เด็กหญิงฐิติกานต์ เจริญรื่น ม. 2/8 38 2017-05-23 12:35:36 ไม่ผ่าน
10. 28109 เด็กหญิงณิชาภัทร เกิดศิริ ม. 2/8 41 2017-05-23 12:37:03 ไม่ผ่าน
11. 25362 นายธนากร จันทร์หอม ม. 6/3 7 2017-08-31 15:21:55 ไม่ผ่าน
12. 28005 เด็กหญิงกันติชา มะลิชาติ ม. 2/6 36 2017-09-29 11:05:06 ไม่ผ่าน
13. 28018 เด็กหญิงโสภิดา กองสุข ม. 2/6 49 2017-09-29 11:17:27 ไม่ผ่าน
14. 28006 เด็กหญิงชลดา บุญส่ง ม. 2/6 37 2017-10-02 10:17:46 ไม่ผ่าน
15. 27674 นางสาวธนัชชา สวนงาม ม. 6/9 0 2017-11-30 14:52:03 ไม่ผ่าน
16. 25745 นางสาวศีตภา เตะเชาว์ ม. 6/9 0 2017-11-30 14:52:28 ไม่ผ่าน
17. 25703 นางสาวจรินทร์พร หลงพิมาย ม. 6/9 0 2017-11-30 14:52:50 ไม่ผ่าน
18. 25679 นางสาวญาณภัทร อินชุ่ม ม. 6/9 0 2017-11-30 15:05:59 ไม่ผ่าน
19. 25446 นางสาววริยา นัดไธสง ม. 6/9 0 2017-11-30 15:06:20 ไม่ผ่าน
20. 27672 นายณัฐภูมิ เดชวุ่น ม. 6/9 0 2017-11-30 15:06:41 ไม่ผ่าน
21. 27671 นายฌญานน มุ่งหมายกิจการ ม. 6/9 0 2017-11-30 15:07:17 ไม่ผ่าน
22. 27917 เด็กหญิงสุจิตรา วงศา ม. 2/4 45 2017-12-07 07:34:30 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com