ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00047
ชื่อชุมนุม :   ไม้กระถางอินดี้
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการปลูกไม้กระถางเป็นแนวทางสู่อาชีพ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    การออกแบบกระถาง การปลูกไม้ประดับสวยงาม
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคารเกษตร
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายธีรชัย ชุ่มชื่น
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27820 เด็กชายกรวิชญ์ นามกิ่ง ม. 3/3 0 2018-05-18 15:54:22 ผ่าน
2. 27821 เด็กชายนันทพงศ์ พัฒนกิตติวงศ์ ม. 3/3 0 2018-05-18 15:55:00 ผ่าน
3. 27825 เด็กชายปฏิพล เกตุสุริยวงค์ ม. 3/3 0 2018-05-18 15:55:23 ผ่าน
4. 27826 เด็กชายพรหมมินทร์ สิงหรา ม. 3/3 0 2018-05-18 15:55:48 ผ่าน
5. 27827 เด็กชายภานุพงษ์ มีโชคชัย ม. 3/3 0 2018-05-18 15:56:13 ผ่าน
6. นางสาว 0 2018-05-18 15:56:39 รอประเมิน
7. 27834 เด็กชายอรรถพล เดชศรี ม. 3/3 0 2018-05-18 15:56:59 ผ่าน
8. 27835 เด็กชายอุรุคิณร์ คำแหง ม. 3/3 0 2018-05-18 15:57:20 ผ่าน
9. 26736 นายชยากร ตั้งความเพียร ม. 5/10 0 2018-05-21 08:46:33 ผ่าน
10. 26743 นายนนธวัช ตือติ่ง ม. 5/10 0 2018-05-21 08:47:19 ผ่าน
11. 29362 เด็กหญิงอุมาลี พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 1/12 36 2018-05-22 13:00:50 ผ่าน
12. 29338 เด็กชายวิชัยยุตม์ บุญราช ม. 1/12 12 2018-05-22 15:29:23 ผ่าน
13. 29278 เด็กหญิงดวงขวัญ จูมทอง ม. 1/10 18 2018-05-22 18:04:37 ผ่าน
14. 29288 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มงคลทิพย์ ม. 1/10 28 2018-05-22 18:10:26 ผ่าน
15. 29245 เด็กหญิงชาลิสา ศรีหงษ์ ม. 1/9 25 2018-05-22 18:31:47 ผ่าน
16. 29257 เด็กหญิงพิชชาพร พิณโชติ ม. 1/9 0 2018-05-30 08:16:48 ผ่าน
17. 29234 เด็กชายพลพล สิงห์ภิรมย์ ม. 1/9 0 2018-05-30 08:17:54 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com