ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00047
ชื่อชุมนุม :   ดนตรีไทย
วัตถุประสงค์ :    1.เข้าใจทฤษฎีดนตรีไทย 2.สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อย1ชิ้น 3.สามารถอธิบายศัพท์สังคีตได้ 4.รู้และเข้าใจประเภทของเครื่องดนตรี 5.สามารถอธิบายการซ้อมบำรุงเครื่องดนตรีไทยเบื้องต้นได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
จำนวนสมาชิกที่รับ :   21 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายวิทวัฒน์ มาทอง
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27746 เด็กหญิงจิรัชญา คืนดี ม. 2/1 0 2017-05-16 20:18:18 ผ่าน
2. 27337 เด็กหญิงสุชาดา หาญกล้า ม. 3/5 0 2017-05-16 20:18:56 ผ่าน
3. 27383 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงศ์อยู่ ม. 3/6 0 2017-05-16 20:20:43 ผ่าน
4. 28056 เด็กหญิงนภัสสร กาญจนดุล ม. 2/7 0 2017-05-16 20:22:16 ผ่าน
5. 27121 เด็กหญิงบุญสิตา วิเชียรปัญญา ม. 3/1 0 2017-05-16 20:26:37 ผ่าน
6. 27773 เด็กชายชลธี ศรีเมือง ม. 2/2 0 2017-05-16 20:27:15 ผ่าน
7. 27271 เด็กชายอมฤท ประดิษฐ์อาภา ม. 3/4 0 2017-05-16 20:41:59 ผ่าน
8. 25470 นายไพรัตน์ รุจิวงศ์ ม. 6/10 0 2017-05-16 20:49:12 ผ่าน
9. 28151 เด็กชายชัชชล นิรมานสกุลพงศ์ ม. 2/10 0 2017-05-16 21:21:41 ผ่าน
10. 28164 เด็กชายอภินพ อภิญญาชน ม. 2/10 0 2017-05-16 21:22:02 ผ่าน
11. 27319 เด็กชายสุรพงศ์ ศรีคงรักษ์ ม. 3/5 0 2017-05-17 12:06:33 ผ่าน
12. 27996 เด็กชายวัชรกรณ์ เพียรพิทักษ์ ม. 2/6 0 2017-05-17 12:32:22 ผ่าน
13. 27581 เด็กหญิงปาณิศา บุญก่อเกื้อ ม. 3/11 0 2017-05-17 15:23:27 ผ่าน
14. 27749 เด็กหญิงณัฎฐ์ปิญชาน์ จงกสิกรรม ม. 2/1 0 2017-05-18 10:12:32 ผ่าน
15. 28565 เด็กชายฐาปนา ศรีนวล ม. 1/6 0 2017-05-18 14:12:38 ผ่าน
16. 28735 เด็กหญิงลลิตา วงศ์ษา ม. 1/9 0 2017-05-18 14:12:53 ผ่าน
17. 28499 เด็กหญิงเบญจวรรณ อินทร์กลาง ม. 1/4 0 2017-05-18 14:13:15 ผ่าน
18. 27681 นางสาวจีราวรรณ ชื่นชูใจ ม. 6/10 29 2017-05-25 14:57:10 ไม่ผ่าน
19. 27135 นางสาวอภิญญา ไกรบุตดา ม. 3/1 1 2017-05-25 16:09:39 ผ่าน
20. 28462 เด็กหญิงสุชาวดี เจริญกลิ่น ม. 1/3 0 2017-05-25 16:19:16 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com