ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00047
ชื่อชุมนุม :   ไม้กระถางอินดี้
วัตถุประสงค์ :    เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการปลูกไม้กระถางเป็นแนวทางสู่อาชีพ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    การออกแบบกระถาง การปลูกไม้ประดับสวยงาม
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคารเกษตร
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายธีรชัย ชุ่มชื่น
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27820 เด็กชายกรวิชญ์ นามกิ่ง ม. 3/3 0 2018-05-18 15:54:22 รอประเมิน
2. 27821 เด็กชายณภัทร จันทสุรวงศ์ ม. 3/3 0 2018-05-18 15:55:00 รอประเมิน
3. 27825 เด็กชายปฏิพล เกตุสุริยวงค์ ม. 3/3 0 2018-05-18 15:55:23 รอประเมิน
4. 27826 เด็กชายพรหมมินทร์ สิงหรา ม. 3/3 0 2018-05-18 15:55:48 รอประเมิน
5. 27827 เด็กชายภานุพงษ์ มีโชคชัย ม. 3/3 0 2018-05-18 15:56:13 รอประเมิน
6. 27829 เด็กชายวรัญชิต กัดดามัน ม. 3/3 0 2018-05-18 15:56:39 รอประเมิน
7. 27834 เด็กชายอรรถพล เดชศรี ม. 3/3 0 2018-05-18 15:56:59 รอประเมิน
8. 27835 เด็กชายอุรุคิณร์ คำแหง ม. 3/3 0 2018-05-18 15:57:20 รอประเมิน
9. 26736 นายชยากร ตั้งความเพียร ม. 5/10 0 2018-05-21 08:46:33 รอประเมิน
10. 26743 นายนนธวัช ตือติ่ง ม. 5/10 0 2018-05-21 08:47:19 รอประเมิน
11. 29362 เด็กหญิงอุมาลี พูนสวัสดิ์พงศ์ ม. 1/12 36 2018-05-22 13:00:50 รอประเมิน
12. 29338 เด็กชายวิชัยยุตม์ บุญราช ม. 1/12 12 2018-05-22 15:29:23 รอประเมิน
13. 29278 เด็กหญิงดวงขวัญ จูมทอง ม. 1/10 18 2018-05-22 18:04:37 รอประเมิน
14. 29288 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มงคลทิพย์ ม. 1/10 28 2018-05-22 18:10:26 รอประเมิน
15. 29245 เด็กหญิงชาลิสา ศรีหงษ์ ม. 1/9 25 2018-05-22 18:31:47 รอประเมิน
16. 29257 เด็กหญิงพิชชาพร พิณโชติ ม. 1/9 0 2018-05-30 08:16:48 รอประเมิน
17. 29234 เด็กชายพลพล สิงห์ภิรมย์ ม. 1/9 0 2018-05-30 08:17:54 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com