ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00046
ชื่อชุมนุม :   ฟิสิกส์สู่มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ :    เพื่อเตรียมตัวในการสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย
กิจกรรมการเรียนรู้ :    จัดการเรียนการสอนโดยการทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่จัดกิจกรรม :   235
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวไอลดา มงคลสุข
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25335 นางสาวทัตพิชา ชมเหิม ม. 6/2 23 2017-05-22 13:36:11 ไม่ผ่าน
2. 27644 นายถิรนัย อินทิเดช ม. 6/6 11 2017-05-22 13:37:00 ไม่ผ่าน
3. 25751 นางสาวอัญมณี โสมศิริรักษ์ ม. 6/2 44 2017-05-22 13:37:02 ไม่ผ่าน
4. 25353 นางสาวสุนิสา ดียืด ม. 6/2 28 2017-05-22 13:37:51 ไม่ผ่าน
5. 25340 นางสาวปุณยาพร ตากมัจฉา ม. 6/2 24 2017-05-22 13:37:55 ไม่ผ่าน
6. 25323 นางสาวกุลสตรี จุติชัย ม. 6/2 21 2017-05-22 13:38:41 ไม่ผ่าน
7. 25854 นางสาวพรรณราย เร่งร้อน ม. 5/3 17 2017-05-22 16:50:43 ไม่ผ่าน
8. 25857 นางสาววรฤทัย ศรีสุวรรณ ม. 5/3 19 2017-05-22 16:51:20 ไม่ผ่าน
9. 28239 นางสาวธันยพร สร้อยทอง ม. 5/3 43 2017-05-22 16:51:45 ไม่ผ่าน
10. 27609 นางสาวภัณฑารักษ์ สุขศิริ ม. 6/3 37 2017-05-22 16:55:22 ไม่ผ่าน
11. 27598 นายพิชัยณรงค์ วงเวียน ม. 6/3 15 2017-05-22 16:56:29 ไม่ผ่าน
12. 27604 นางสาวทิมาพร จันทร์ศรี ม. 6/3 33 2017-05-22 18:13:33 ไม่ผ่าน
13. 25718 นายพลวัต สุวรรณพิทักษ์ ม. 6/7 12 2017-05-25 14:54:37 ไม่ผ่าน
14. 27654 นายเจตนิพัทธ์ จงพินิจ ม. 6/7 15 2017-05-25 14:56:08 ไม่ผ่าน
15. 25656 นายกําพล สมอชลนาวิน ม. 6/7 11 2017-05-25 14:56:54 ไม่ผ่าน
16. 25690 นายเกรียงศักดิ์ ขวัญเย็น ม. 6/3 9 2017-09-14 08:13:03 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com