ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00045
ชื่อชุมนุม :   สะเต็มฮาเฮ 2
วัตถุประสงค์ :    เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีองค์ความรู้และเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ
สถานที่จัดกิจกรรม :   534
จำนวนสมาชิกที่รับ :   21 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวกัลยาณี หนูพัด
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27871 เด็กชายกิตติภพ ตั้งความเพียร ม. 2/4 2 2017-05-23 14:52:40 ผ่าน
2. 27874 เด็กชายจิรวัฒน์ จริยเกริกเกียรติ ม. 2/4 21 2017-05-23 14:58:40 ผ่าน
3. 27891 เด็กชายอัครวินท์ เนินคีรี ม. 2/4 21 2017-05-23 15:07:09 ผ่าน
4. 27951 เด็กหญิงจิราพัชร สุขเจริญ ม. 2/5 32 2017-05-23 21:11:31 ผ่าน
5. 27964 เด็กหญิงรัชนก สุดสงวน ม. 2/5 45 2017-05-23 21:15:10 ผ่าน
6. 27956 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเกิด ม. 2/5 37 2017-05-23 21:25:37 ผ่าน
7. 27935 เด็กชายพัชรพล เพียรพิทักษ์ ม. 2/5 16 2017-05-23 21:27:44 ผ่าน
8. 27961 เด็กหญิงพงศ์สุลี เจริญศึกษา ม. 2/5 42 2017-05-23 21:31:37 ผ่าน
9. 27962 เด็กหญิงพิมพ์ผกา อารี ม. 2/5 43 2017-05-24 06:40:32 ผ่าน
10. 27411 เด็กชายวันชัย การะเกตุ ม. 3/7 21 2017-05-24 18:27:20 ไม่ผ่าน
11. 27407 เด็กชายพัฒนพงษ์ สมคิด ม. 3/7 18 2017-05-24 18:28:00 ผ่าน
12. 25847 นางสาวจิดาภา ทองหล่อ ม. 5/6 15 2017-05-24 18:43:53 ผ่าน
13. 28282 นางสาวณฐิณี สีขาว ม. 5/6 35 2017-05-24 18:45:24 ผ่าน
14. 27530 เด็กชายสุธิพงษ์ นุ่มเนียม ม. 3/10 18 2017-05-24 19:35:50 ผ่าน
15. 28283 นางสาวนิตศรา ชาญด้วยกิจ ม. 5/6 36 2017-05-24 20:28:02 ผ่าน
16. 28200 เด็กชายภูสิษฐ์ ลี้ไพโรจน์กุล ม. 2/11 11 2017-05-25 06:26:15 ผ่าน
17. 28281 นางสาวฐิตาพร รัตนวิจิตร ม. 5/6 34 2017-05-25 08:57:22 ผ่าน
18. 27912 เด็กหญิงมนัสนันท์ ปะสิ่งชอบ ม. 2/4 41 2017-05-25 22:10:28 ผ่าน
19. 27895 เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณโชติ ม. 2/4 0 2017-12-06 13:27:58 ผ่าน
20. 27893 เด็กหญิงกรรณิการ์ พวงแก้ว ม. 2/4 0 2017-12-06 13:28:09 ผ่าน
21. 27914 เด็กหญิงรติรัตน์ พึ่งวงศ์ ม. 2/4 0 2017-12-06 13:28:21 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com