ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00044
ชื่อชุมนุม :   เปตอง
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   สนามเปตอง
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27091 เด็กชายดนุสรณ์ ช่างเหล็ก ม. 3/1 0 2017-05-15 16:06:35 ผ่าน
2. 27313 เด็กชายวสุธร สมานมิตร ม. 3/5 0 2017-05-15 16:06:53 ผ่าน
3. 27751 เด็กหญิงทักษภร ดีหมั่น ม. 2/1 0 2017-05-15 16:07:25 ผ่าน
4. 27850 เด็กหญิงนิศาชล แสนสินชัย ม. 2/3 0 2017-05-15 16:07:39 ผ่าน
5. 27752 เด็กหญิงธนพร มั่งคั่ง ม. 2/1 0 2017-05-15 16:07:54 ผ่าน
6. 27849 เด็กหญิงนฤมล นารถมณี ม. 2/3 0 2017-05-15 16:08:11 ผ่าน
7. 27760 เด็กหญิงภัทราวดี สุนทรสวัสดิ์ ม. 2/1 0 2017-05-15 16:08:25 ผ่าน
8. 27744 เด็กหญิงกมลวรรณ แพทย์รักษา ม. 2/1 0 2017-05-15 16:08:43 ผ่าน
9. 28080 เด็กชายนภัสร์ ขันแข่ง ม. 2/8 0 2017-05-15 16:08:56 ผ่าน
10. 27781 เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองอุ่น ม. 2/2 0 2017-05-15 16:09:40 ผ่าน
11. 28075 เด็กชายชาติชาย ศรีโยธา ม. 2/8 0 2017-05-15 16:09:59 ผ่าน
12. 28002 เด็กชายอรรณพ ชุมพล ม. 2/6 0 2017-05-16 14:43:51 ผ่าน
13. 28000 เด็กชายสันติภาพ อ่อนอุดม ม. 2/6 0 2017-05-16 15:32:53 ผ่าน
14. 28045 เด็กชายสิรวิชญ์ เกษกุล ม. 2/7 0 2017-05-16 15:33:04 ผ่าน
15. 26571 นางสาวสุกัญญา พ่วงอยู่ ม. 4/10 0 2017-05-16 19:42:33 ผ่าน
16. 26610 นางสาวธันยพร สรรเสริญ ม. 4/10 0 2017-05-16 19:44:06 ผ่าน
17. 27572 เด็กหญิงชิษณุชา จุลเจือ ม. 3/11 0 2017-05-16 19:47:27 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com