ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00044
ชื่อชุมนุม :   English around you
วัตถุประสงค์ :    1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านกิจกรรม เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ 2. นำเสนอข้อมูลโดยใช้ภาษาอังกฤษจากสื่อที่หลากหลาย 3. ส่งเสริมการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีเหตุผล
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1. แนะนำรูปแบบการจัดกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมเรียนรู้ตามเทศกาล วันสำคัญ ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจ ในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็น การนำเสนอ การรณรงค์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ 3. ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากสภาพจริง 4. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 521
จำนวนสมาชิกที่รับ :   19 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสมพร ทาตะภิรมย์
 
ระดับชั้น :   ม.ต้น(1-3)
หมายเหตุ :   เฉพาะนักเรียน MEP
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28745 เด็กชายพชรพล โพธิ์เงิน ม. 2/10 0 2018-05-18 15:58:58 ผ่าน
2. 28751 เด็กหญิงณิชพักตร์ เพลิดพราว ม. 2/10 0 2018-05-18 15:59:11 ผ่าน
3. 28761 เด็กหญิงรักษิตา เกียรติกุลดิลก ม. 2/10 0 2018-05-18 15:59:26 ผ่าน
4. 28741 เด็กชายดนุภัทร ราญรอน ม. 2/10 0 2018-05-18 15:59:37 ผ่าน
5. 28746 เด็กชายสิรวิชญ์ ปักการะโถ ม. 2/10 0 2018-05-18 15:59:46 ผ่าน
6. 28748 เด็กหญิงโชติกา ปรีดาธนะกุล ม. 2/10 0 2018-05-18 15:59:54 ผ่าน
7. 28758 เด็กหญิงปุณยพัฒน์ มุลิ ม. 2/10 0 2018-05-18 16:00:07 ผ่าน
8. 28759 เด็กหญิงพีรดา เอมเจริญ ม. 2/10 0 2018-05-18 16:00:18 ผ่าน
9. 28754 เด็กหญิงธัญชนก คุณาเกื้อ ม. 2/10 0 2018-05-18 16:00:31 ผ่าน
10. 28749 เด็กหญิงณัฐกฤตา สุวรรณโน ม. 2/10 0 2018-05-18 16:00:39 ผ่าน
11. 28753 เด็กหญิงธนพร คงหอม ม. 2/10 0 2018-05-18 16:00:58 ผ่าน
12. 28755 เด็กหญิงธัญวรัตม์ เจริญกิจ ม. 2/10 0 2018-05-18 16:01:08 ผ่าน
13. 28756 เด็กหญิงนันท์นภัส ลีสุริยาภรณ์ ม. 2/10 0 2018-05-18 16:01:19 ผ่าน
14. 28757 เด็กหญิงนันท์นลิน ลีสุริยาภรณ์ ม. 2/10 0 2018-05-18 16:01:29 ผ่าน
15. 28747 เด็กหญิงชนเมธ บุญก่อเกื้อ ม. 2/10 0 2018-05-18 16:01:50 ผ่าน
16. 28141 เด็กหญิงปรวิศา ปิ่นจอม ม. 3/9 0 2018-05-22 11:26:08 ผ่าน
17. 28750 เด็กหญิงณัฐมณฑ์ ครุธน้อย ม. 2/10 0 2018-05-22 11:26:29 ผ่าน
18. นางสาว 0 2018-05-30 08:22:41 รอประเมิน
19. 28760 เด็กหญิงแพรเผ่าทอง เพิ่มสุวรรณ ม. 2/10 0 2018-05-30 08:24:27 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com