ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00043
ชื่อชุมนุม :   STEM EDUCATION 1
วัตถุประสงค์ :    เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีองค์ความรู้และเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ
สถานที่จัดกิจกรรม :   332
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26971 นางสาวนันทิยา ยินดี ม. 4/6 27 2017-05-22 15:27:26 ไม่ผ่าน
2. 27863 เด็กหญิงวีรยา สิทธิพงษ์ ม. 2/3 43 2017-05-22 15:28:11 ไม่ผ่าน
3. 27869 เด็กหญิงอิสรีย์ สิทธิ ม. 2/3 49 2017-05-22 15:28:25 ไม่ผ่าน
4. 27853 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ธรรมสนิท ม. 2/3 33 2017-05-22 15:28:58 ไม่ผ่าน
5. 27842 เด็กหญิงโชติรส ประกอบแก้ว ม. 2/3 22 2017-05-22 15:28:59 ไม่ผ่าน
6. 28104 เด็กหญิงชนิกานต์ วงศ์เขาอ่อน ม. 2/8 36 2017-05-22 15:28:59 ไม่ผ่าน
7. 26978 นางสาววรัญญา ใจหาญ ม. 4/1 38 2017-05-22 15:29:37 ไม่ผ่าน
8. 27857 เด็กหญิงรินรดา สามพันพวง ม. 2/3 37 2017-05-22 15:29:55 ไม่ผ่าน
9. 27851 เด็กหญิงปวรา วอนเมือง ม. 2/3 31 2017-05-22 15:30:22 ไม่ผ่าน
10. 27862 เด็กหญิงวิภาวี เพ็ชรประเสริฐ ม. 2/3 42 2017-05-22 15:30:28 ไม่ผ่าน
11. 27847 เด็กหญิงณัฐชา ไหวพริบ ม. 2/3 27 2017-05-22 15:30:29 ไม่ผ่าน
12. 26932 นางสาวณัฏฐณิชา จงอนุรักษ์ ม. 4/1 27 2017-05-22 15:35:38 ไม่ผ่าน
13. 26962 นายอดิสร แก้ววัน ม. 4/5 16 2017-05-22 15:37:16 ไม่ผ่าน
14. 26957 นายรัชชานนท์ แป้นแก้ว ม. 4/1 5 2017-06-06 17:00:07 ไม่ผ่าน
15. 27867 เด็กหญิงอรวรา ต้านภัย ม. 2/3 47 2017-09-22 19:16:12 ไม่ผ่าน
16. 27841 เด็กหญิงชนิตรา เชื้อพลบ ม. 2/3 21 2017-09-22 21:07:14 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com