ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00042
ชื่อชุมนุม :   Science Show 2
วัตถุประสงค์ :    เรียนรู้การทดลองวิทยาซสาสตร์ผ่านการแสดงทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    การทดลองทางวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์
สถานที่จัดกิจกรรม :   216
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายฉัตรายุทธ จัตสาร
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28353 เด็กหญิงขนิษฐา วงค์คำไชย ม. 2/1 0 2018-05-18 12:36:08 ผ่าน
2. 28368 เด็กหญิงภัทราพร รัตนพงศ์ ม. 2/1 0 2018-05-18 12:36:40 ผ่าน
3. 28378 เด็กหญิงอลิน มัญชุนากร ม. 2/1 0 2018-05-18 12:37:00 ผ่าน
4. 28375 เด็กหญิงสุภัสสรา รื่นรมย์ ม. 2/1 0 2018-05-18 12:37:33 ผ่าน
5. 28349 เด็กหญิงกนกพร ซื่อตรง ม. 2/1 0 2018-05-18 12:37:55 ผ่าน
6. 27789 เด็กหญิงกุลิสรา จิตรภิรมย์ ม. 3/2 0 2018-05-18 12:38:33 ผ่าน
7. 27795 เด็กหญิงณัฐกุล ภู่ภูสิทธิ์ ม. 3/2 0 2018-05-18 12:41:49 ผ่าน
8. 27796 เด็กหญิงณัฐชา หูชัยสงค์ ม. 3/2 0 2018-05-18 12:42:24 ผ่าน
9. 27818 เด็กหญิงอทิตยา ดีการ ม. 3/2 0 2018-05-18 12:42:58 ผ่าน
10. 27961 เด็กหญิงพงศ์สุลี เจริญศึกษา ม. 3/5 0 2018-05-18 12:43:33 ผ่าน
11. 27953 เด็กหญิงชาลิณี อ่ำสอาด ม. 3/5 0 2018-05-18 12:44:00 ผ่าน
12. 27948 เด็กหญิงกัลยรัตน์ พิมพ์สอน ม. 3/5 0 2018-05-18 12:44:28 ผ่าน
13. 27117 นางสาวนวินดา ประกอบเกื้อ ม. 4/3 0 2018-05-18 12:45:09 ผ่าน
14. 29366 นางสาวพรวลัย ปฏิสังข์ ม. 4/3 0 2018-05-18 12:45:27 ผ่าน
15. 27544 นางสาวพัชญาภัค สุทธิสถิตย์ ม. 4/3 0 2018-05-18 12:45:51 ผ่าน
16. 27874 เด็กชายจิรวัฒน์ จริยเกริกเกียรติ ม. 3/4 0 2018-06-22 10:25:40 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com