ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00042
ชื่อชุมนุม :   STEM EDUCATION 3
วัตถุประสงค์ :    เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีองค์ความรู้และเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ
สถานที่จัดกิจกรรม :   533
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวมลฤดี เด่นดวง
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27391 เด็กชายคณาธิป นามนัย ม. 3/7 3 2017-05-23 12:36:59 ผ่าน
2. 27396 เด็กชายณัชพล บุญส่ง ม. 3/7 8 2017-05-23 12:37:54 ผ่าน
3. 27412 เด็กชายศิวกร นิลจินดา ม. 3/7 22 2017-05-23 12:45:24 ไม่ผ่าน
4. 27392 เด็กชายจิรภัทร อยู่เปลา ม. 3/7 4 2017-05-23 12:46:11 ผ่าน
5. 27393 เด็กชายจิรายุทธ ใจตั้ง ม. 3/7 5 2017-05-23 12:49:11 ผ่าน
6. 27389 เด็กชายกฤตภาส วรสัมปุรณะ ม. 3/7 1 2017-05-23 12:50:15 ผ่าน
7. 27415 เด็กชายเสริมรัตน์ คมสัน ม. 3/7 25 2017-05-23 12:51:09 ผ่าน
8. 27390 เด็กชายกษิดิ์เดช วงศา ม. 3/7 2 2017-05-23 12:51:26 ผ่าน
9. 27395 เด็กชายณภัทร ดวงผาสุข ม. 3/7 7 2017-05-23 12:52:50 ผ่าน
10. 27405 เด็กชายพงศกร แช่มช้อย ม. 3/7 16 2017-05-23 12:53:04 ผ่าน
11. 27399 เด็กชายธนภูมิ บุญญา ม. 3/7 11 2017-05-23 12:54:13 ผ่าน
12. 27400 เด็กชายธนิษฐ์ทิวัตถ์ สามัคคี ม. 3/7 12 2017-05-23 12:55:04 ไม่ผ่าน
13. 27712 เด็กชายธีรภัทร์ ไกรวาส ม. 3/7 26 2017-05-23 12:57:36 ผ่าน
14. 26931 นางสาวณัฎฐา บำรุง ม. 4/2 32 2017-05-23 19:22:38 ผ่าน
15. 27616 นายศุภกิตติ์ ดีเจริญไชยะกุล ม. 6/4 15 2017-05-24 10:29:38 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com