ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00041
ชื่อชุมนุม :   Paint pa
วัตถุประสงค์ :    นักเรียนสามารถของเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้ :    นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเพ้นท์สิ่งของต่างๆ นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นรายได้เสริมได้
สถานที่จัดกิจกรรม :   ศิลปะ 2
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายประกิต กัลปากรณ์ชัย
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 25729 นางสาวชุลีพร ขําสม ม. 6/8 24 2017-05-22 14:48:35 ไม่ผ่าน
2. 25731 นางสาวดลยา บุญพลอย ม. 6/8 25 2017-05-22 14:49:22 ไม่ผ่าน
3. 25748 นางสาวสุดารัตน์ ไหมเพ็ชร ม. 6/8 26 2017-05-22 14:50:09 ไม่ผ่าน
4. 25327 นางสาวเจตนิพิฐ ไวคิด ม. 6/8 10 2017-05-22 14:51:12 ไม่ผ่าน
5. 25543 นางสาวพิชชาภา นิธิโอฬาร ม. 6/8 19 2017-05-22 14:51:45 ไม่ผ่าน
6. 25345 นางสาวมณธิรา วงศเมือง ม. 6/8 11 2017-05-22 14:51:53 ไม่ผ่าน
7. 27667 นางสาววิยะดา อินทรบุตร ม. 6/8 33 2017-05-22 14:52:49 ไม่ผ่าน
8. 25589 นางสาวนัฐนันท์ มุกดาสนิท ม. 6/8 21 2017-05-22 14:53:21 ไม่ผ่าน
9. 28894 นายวรเชษฐ์ ความเพียร ม. 4/10 28 2017-05-22 21:33:38 ไม่ผ่าน
10. 28892 นายนันทภพ นิตย์ไชยพร ม. 4/10 26 2017-05-22 21:35:41 ไม่ผ่าน
11. 28865 นายวิชาฤทธิ์ รุ่งเรือง ม. 4/6 8 2017-05-22 21:40:05 ไม่ผ่าน
12. 26920 นายวีรภัทร บํารุง ม. 4/1 3 2017-05-22 23:45:50 ไม่ผ่าน
13. 26907 นายเจตนิพัทธ ตรึกหากิจ ม. 4/1 1 2017-05-22 23:46:58 ไม่ผ่าน
14. 25395 นางสาวปยฉัตร เขียวสัมฤทธิ์ ม. 6/1 35 2017-05-23 07:45:36 ไม่ผ่าน
15. 25288 นางสาวบัณฑิตตา ซื่อตรง ม. 6/3 21 2017-05-23 15:47:13 ไม่ผ่าน
16. 25210 นางสาวทิพยรัตน์ คงมณีฉาย ม. 6/6 14 2017-05-23 15:49:05 ไม่ผ่าน
17. 27665 นางสาวบุษกร ทองประเสริฐ ม. 6/8 32 2017-06-29 15:31:42 ไม่ผ่าน
18. 26700 นายวิศิษฏ์ รัตนาลัย ม. 4/10 8 2017-09-21 21:09:34 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com