ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00040
ชื่อชุมนุม :   โสตทัศนศึกษา
วัตถุประสงค์ :    1.ทำได้
2.ใช้งานเป็น
3.เล่นแล้วสนุก
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ศึกษาการความเป็นมาของโสตทัศนศึกษา
2.ศึกษาวิธีการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
3.ฝึกปฎิบัติการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
4.ร่วมแสดงผลงานของโสตทัศนศึกษาในกิจกรรม แกลงแฟร์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องโสตทัศนศึกษา
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26814 นางสาวญาณิศา ควรหา ม. 4/6 0 2017-05-19 10:24:18 ไม่ผ่าน
2. 26815 นางสาวณัฏฐกมล นินปาละ ม. 4/6 0 2017-05-19 10:24:43 ไม่ผ่าน
3. 28648 เด็กหญิงอศิตา พรหมสูงยาง ม. 1/7 44 2017-05-22 06:45:23 ไม่ผ่าน
4. 28646 เด็กหญิงสุวิบุญ ใจด้วง ม. 1/7 42 2017-05-22 06:46:09 ไม่ผ่าน
5. 28641 เด็กหญิงพิชญธิดา ห้วงศิลา ม. 1/7 37 2017-05-22 06:48:51 ไม่ผ่าน
6. 28378 เด็กหญิงอลิน มัญชุนากร ม. 1/1 43 2017-05-22 06:57:30 ไม่ผ่าน
7. 28548 เด็กหญิงภัคจิรา เจริญมี ม. 1/5 33 2017-05-22 06:59:08 ไม่ผ่าน
8. นางสาว 40 2017-05-22 12:29:22 ไม่ผ่าน
9. 27434 เด็กหญิงปีย์วรา วิทยศักดิ์พันธ์ ม. 3/7 45 2017-05-22 12:30:24 ไม่ผ่าน
10. 28357 เด็กหญิงชนิตา ประมาณู ม. 1/1 23 2017-05-22 12:41:10 ไม่ผ่าน
11. 27433 เด็กหญิงปรัศนี อดทน ม. 3/7 44 2017-05-22 13:54:18 ไม่ผ่าน
12. 27416 เด็กหญิงกนกนิภา คำต่อตั้ง ม. 3/7 29 2017-05-22 13:54:38 ไม่ผ่าน
13. 27417 เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ลิ้ม ม. 3/7 30 2017-05-22 13:55:54 ไม่ผ่าน
14. 27430 เด็กหญิงนิรุชา เผือกผ่อง ม. 3/7 42 2017-05-22 13:56:33 ไม่ผ่าน
15. 27409 เด็กชายพีรภัทร ตะติชลา ม. 3/7 19 2017-05-23 11:01:23 ไม่ผ่าน
16. 28867 นางสาวกัญญารัตน์ ภูเด่น ม. 4/6 30 2017-06-05 12:40:50 ไม่ผ่าน
17. 28632 เด็กหญิงญาณิศา ธนาภรณ์ ม. 1/7 28 2017-07-28 21:02:59 ไม่ผ่าน
18. 28625 เด็กชายวีรภัทร งามเสงี่ยม ม. 1/7 0 2017-09-29 16:46:13 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com