ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00004
ชื่อชุมนุม :   นาฏยศิลป์ไทย
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
2.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาเรียนนาฏศิลป์ไทย
3.เพื่อเผยแพร่ผลงานการแสดงของนักเรียนสู่โรงเรียนและชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น
2.ฝึกหัดเพลงรำ ที่เป็น ระบำ รำ ฟ้อน
3.ออกฝึกประสบการณ์การแสดงทั้งในและนอกสถานศึกษา
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องนาฏศิลป์ 524
จำนวนสมาชิกที่รับ :   45 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการรำมาบ้างเล็กน้อย
ผู้เรียนจะต้องเตรียมผ้าแดงมาเรียนเอง
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28685 เด็กหญิงลลิตา หมั่นการ ม. 1/8 0 2017-05-18 14:43:19 ไม่ผ่าน
2. 28789 เด็กหญิงพิชยาภรณ์ พงษ์นพคุณ ม. 1/11 25 2017-05-22 00:00:51 ไม่ผ่าน
3. 28793 เด็กหญิงภัทราภรณ์ คาดสนิท ม. 1/11 28 2017-05-22 00:00:56 ไม่ผ่าน
4. 28732 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หาญกล้า ม. 1/9 38 2017-05-22 06:04:01 ไม่ผ่าน
5. 28420 เด็กหญิงรัชชานันท์ สุรกิจโกศล ม. 1/2 41 2017-05-22 06:09:53 ไม่ผ่าน
6. 28584 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประสิทธิ์นอก ม. 1/6 24 2017-05-22 06:21:54 ไม่ผ่าน
7. 28554 เด็กหญิงรัตนภรณ์ พุทธมี ม. 1/5 39 2017-05-22 06:22:36 ไม่ผ่าน
8. 28583 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์จันทร์ ม. 1/6 23 2017-05-22 06:35:27 ไม่ผ่าน
9. 28597 เด็กหญิงวรรษมน อินกอ ม. 1/6 37 2017-05-22 06:50:41 ไม่ผ่าน
10. 28639 เด็กหญิงพรเพชร งามเสงี่ยม ม. 1/7 35 2017-05-22 06:52:07 ไม่ผ่าน
11. 28454 เด็กหญิงพิมรดา ใจสะอาด ม. 1/3 30 2017-05-22 12:19:36 ไม่ผ่าน
12. 28718 เด็กชายภัคพล แก้วสง่า ม. 1/9 24 2017-05-22 12:22:06 ไม่ผ่าน
13. 28466 เด็กหญิงอมลวรรณ ฉายาชวลิต ม. 1/3 42 2017-05-22 12:25:02 ไม่ผ่าน
14. 28683 เด็กหญิงรฐา พงษ์แพทย์ ม. 1/8 31 2017-05-22 12:25:35 ไม่ผ่าน
15. 28737 เด็กหญิงวรัญญา คำแหง ม. 1/9 43 2017-05-22 12:28:12 ไม่ผ่าน
16. 28679 เด็กหญิงชญานันท์ กล้าหาญ ม. 1/8 0 2017-05-22 12:51:07 ไม่ผ่าน
17. 27748 เด็กหญิงณภัทร ขวัญยืน ม. 2/1 0 2017-05-22 12:51:33 ไม่ผ่าน
18. 28898 นางสาวปัณณพร ตั้งใจช่วยชาติ ม. 4/10 0 2017-05-25 14:10:58 ไม่ผ่าน
19. 27087 นางสาวพิมพิกา มงคลหว้า ม. 4/8 0 2017-05-25 15:01:46 ไม่ผ่าน
20. 25529 นางสาวกมรวรรณ คล้ายคลึง ม. 6/6 0 2017-05-25 15:02:37 ไม่ผ่าน
21. 25444 นางสาวภัทราพร ชินจิรัฐติกาล ม. 6/5 0 2017-05-25 15:02:59 ไม่ผ่าน
22. 26989 นางสาววาสิตา อุดม ม. 6/8 0 2017-05-25 15:03:26 ไม่ผ่าน
23. 27614 นายณัฐกร หมายแม่น ม. 6/4 0 2017-05-25 15:15:54 ไม่ผ่าน
24. 26523 นางสาวหทัยภัทร มั่งคั่ง ม. 4/3 0 2017-05-25 15:16:19 ไม่ผ่าน
25. 28402 เด็กหญิงเจสิริญ ทองวิเศษ ม. 1/2 0 2017-05-25 15:16:58 ไม่ผ่าน
26. 28621 เด็กชายภานุพงศ์ นิลสริ ม. 1/7 0 2017-05-25 15:17:47 ไม่ผ่าน
27. 28421 เด็กหญิงศุภากร ห้อยระย้า ม. 1/2 0 2017-05-25 15:21:28 ไม่ผ่าน
28. 28690 เด็กหญิงศิริพร แซ่ซื้อ ม. 1/8 0 2017-05-25 15:21:56 ไม่ผ่าน
29. 28682 เด็กหญิงณัฐธีรา รัตนมหาไพศาล ม. 1/8 0 2017-05-25 15:22:40 ไม่ผ่าน
30. 27709 เด็กหญิงสุนานันท์ ปานชาลี ม. 3/5 0 2017-05-25 15:23:02 ไม่ผ่าน
31. 26735 นายเฉลิมวุธ คล้ายคลึง ม. 4/7 0 2017-05-25 15:23:35 ไม่ผ่าน
32. 25541 นางสาวปทมา สีดํา ม. 6/2 0 2017-05-25 15:25:20 ไม่ผ่าน
33. 25414 นายพันกร กลิ่นเลิศ ม. 6/4 0 2017-05-25 15:25:37 ไม่ผ่าน
34. นางสาว 3 2017-09-04 15:49:03 ไม่ผ่าน
35. 28631 เด็กหญิงชลดา บุญเมือง ม. 1/7 0 2017-09-07 14:09:54 ไม่ผ่าน
36. 28687 เด็กหญิงวิมลมณี เกษกุล ม. 1/8 0 2017-09-21 16:12:58 ไม่ผ่าน
37. 25430 นางสาวชนัญชิดา แวววับศรี ม. 6/5 30 2017-09-23 20:37:46 ไม่ผ่าน
38. 28458 เด็กหญิงเมวิสา รายศิริ ม. 1/3 34 2017-11-23 08:15:41 ไม่ผ่าน
39. 26036 นางสาวภรันดา ศรีโพธิ์ ม. 5/7 0 2017-11-23 15:03:28 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com