ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00039
ชื่อชุมนุม :   กังฟูจีน
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของศิลปมวยจีน 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีนผ่านกิจกรรมชุมนุม 3.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการเรียนรู้ 4.เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และก่อให้เกิดภาวะผู้นำ
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ประวัติความเป็นมาของศิลปะมวยจีน กังฟูจีน 2.ท่วงท่าร่ายรำมวยจีนในท่าต่างๆ
สถานที่จัดกิจกรรม :   436
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวฐิติรัชต์ เนตรธัญยพัฒน์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   เตรียมกางเกงวอมมาด้วยในวันที่มีกิจกรรม
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28681 เด็กหญิงณัชชา เพชรสูงเนิน ม. 1/8 29 2017-05-22 00:20:38 ผ่าน
2. 28622 เด็กชายภานุวัฒน์ รัตนวิจิตร ม. 1/7 18 2017-05-22 05:58:45 ผ่าน
3. 28623 เด็กชายวิชญพล อินปากดี ม. 1/7 19 2017-05-22 06:01:56 ผ่าน
4. 28345 เด็กชายพณาวุฒิ อ้นเกษม ม. 1/1 11 2017-05-22 06:10:31 ผ่าน
5. 28400 เด็กหญิงกุลปาลี ปิ่นจอม ม. 1/2 22 2017-05-22 06:35:01 ผ่าน
6. 27915 เด็กหญิงรัตติกาล การะเกตุ ม. 2/4 44 2017-05-22 06:41:23 ผ่าน
7. 28382 เด็กชายณัฐพล ชงโค ม. 1/2 3 2017-05-22 07:07:41 ผ่าน
8. 28390 เด็กชายพัสกร สิทธิเดช ม. 1/2 11 2017-05-22 07:08:34 ผ่าน
9. 28388 เด็กชายปรเมศรว์ นามนาค ม. 1/2 9 2017-05-22 07:08:59 ผ่าน
10. 28336 เด็กชายกิตติพศ สุทธิประภา ม. 1/1 2 2017-05-22 12:34:14 ผ่าน
11. 28616 เด็กชายธฤษณุ แสนรัมย์ ม. 1/7 12 2017-05-22 12:37:40 ผ่าน
12. 28624 เด็กชายวิธวินท์ สร้อยสน ม. 1/7 20 2017-05-22 12:39:16 ผ่าน
13. 27900 เด็กหญิงณิชากร ประดิษฐ์อาภา ม. 2/4 30 2017-05-22 12:47:14 ผ่าน
14. 27907 เด็กหญิงปริญญาภรณ์ เจียรักสุวรรณ ม. 2/4 37 2017-05-22 12:49:43 ผ่าน
15. 27394 เด็กชายฐิติพงศ์ มณีวิจิตร ม. 3/7 6 2017-05-22 15:33:45 ผ่าน
16. 27398 เด็กชายธนภัทร พันธุระ ม. 3/7 10 2017-05-22 15:35:20 ผ่าน
17. 27397 เด็กชายณัษฐพงษ์ วัฒนามโนมัย ม. 3/7 9 2017-05-22 15:36:32 ผ่าน
18. 28606 เด็กชายไกรวิน ศิริธรรม ม. 1/7 2 2017-05-23 15:26:40 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com