ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00039
ชื่อชุมนุม :   โสตทัศนศึกษา 1
วัตถุประสงค์ :    1. เข้าใจและรู้จัก โสตทัศนศึกษา 2.ใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ได้ 3. ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.ศึกษาข้อมูลของโสตทัศนศึกษา 2.ฝึกปฏิบัติโสตทัศนูปกรณ์ 3.นำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4.ร่วมแสดงผลงานในกิจกรรมแกลงแฟร์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้องโสตทัศนศึกษา
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26814 นางสาวญาณิศา ควรหา ม. 5/6 0 2018-05-18 12:10:12 ผ่าน
2. 26815 นางสาวณัฏฐกมล นินปาละ ม. 5/6 0 2018-05-18 12:10:43 ผ่าน
3. 26824 นางสาวอรญา นาวินปฐมวงศ์ ม. 5/6 0 2018-05-18 12:11:18 ผ่าน
4. 28868 นางสาวกานต์ธิดา คืนดี ม. 5/6 0 2018-05-18 12:11:48 ผ่าน
5. 28867 นางสาวกัญญารัตน์ ภูเด่น ม. 5/6 0 2018-05-18 12:36:46 ผ่าน
6. 28642 เด็กหญิงภาณุมาศ รุ่งแสงภาณุมาศ ม. 2/7 0 2018-05-18 22:14:57 ผ่าน
7. 28646 เด็กหญิงสุวิบุญ ใจด้วง ม. 2/7 0 2018-05-21 21:44:27 ผ่าน
8. 28637 เด็กหญิงธีรนันท์ กุสสลานุภาพ ม. 2/7 0 2018-05-21 21:45:06 ผ่าน
9. 28625 เด็กชายวีรภัทร งามเสงี่ยม ม. 2/7 0 2018-05-21 21:45:49 ผ่าน
10. 29320 เด็กหญิงวริศรา ลือชัยราม ม. 1/11 30 2018-05-22 12:16:23 ผ่าน
11. 28639 เด็กหญิงพรเพชร งามเสงี่ยม ม. 2/7 34 2018-05-22 18:03:12 ผ่าน
12. 28627 เด็กหญิงกัญญ์วรา ศรีคัทนา ม. 2/7 22 2018-05-22 18:05:30 ผ่าน
13. 28638 เด็กหญิงนิชานันท์ ยั่งยืน ม. 2/7 33 2018-05-22 18:05:36 ผ่าน
14. 28645 เด็กหญิงสิริยากร บุญยิ่ง ม. 2/7 40 2018-05-22 18:06:55 ผ่าน
15. 28648 เด็กหญิงอศิตา พรหมสูงยาง ม. 2/7 43 2018-05-23 21:49:53 ผ่าน
16. 28641 เด็กหญิงพิชญธิดา ห้วงศิลา ม. 2/7 36 2018-05-24 08:18:40 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com