ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00038
ชื่อชุมนุม :   สนุกกับชีววิทยา
วัตถุประสงค์ :    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านชีววิทยา
2.เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางชีววิทยา
3.เพื่อให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนชีววิทยา
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.เพื่อทดลองทำพิมเสนน้ำ 
2. เพื่อทดลองปลูกพืชดอกพืชประดับ
3. เพื่อทดลองพืช
4. เพื่อทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 211
จำนวนสมาชิกที่รับ :   24 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวมรีจิ คงทรัตน์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27571 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ วงศ์ตรัส ม. 3/11 0 2017-05-18 22:10:47 ผ่าน
2. 27579 เด็กหญิงนงนภัส ดีไทยสงค์ ม. 3/11 0 2017-05-18 22:11:29 ผ่าน
3. 28677 เด็กหญิงกิติยา จองวิจิตรกุล ม. 3/6 50 2017-05-22 06:35:54 ผ่าน
4. 27757 เด็กหญิงพนิตตา แซ่เอี้ยว ม. 2/1 37 2017-05-22 06:45:51 ผ่าน
5. 28705 เด็กชายธีรภัทร์ รื่นรมย์ ม. 1/9 11 2017-05-22 07:32:33 ผ่าน
6. 28340 เด็กชายณัฐพงศ์ คงศิลป์ ม. 1/1 6 2017-05-22 07:33:41 ผ่าน
7. 28568 เด็กชายภัคพล รื่นรมย์ ม. 1/6 8 2017-05-22 07:34:58 ผ่าน
8. 27355 เด็กชายรัฐนันท์ เนตรประดิษฐ์ ม. 3/6 16 2017-05-22 08:44:31 ผ่าน
9. 25484 นางสาวดลชนก พลวัน ม. 6/2 36 2017-05-22 12:04:52 ผ่าน
10. 25394 นางสาวปณฑิตา ปททุม ม. 6/2 32 2017-05-22 12:07:52 ผ่าน
11. 25499 นางสาวอนัญญา ธนาภรณ ม. 6/2 39 2017-05-22 12:09:03 ผ่าน
12. 25488 นางสาวพัชรินทร์ วงศมะภัย ม. 6/2 37 2017-05-22 12:10:09 ผ่าน
13. 25371 นายศักดิ์สิทธิ์ หอมเกษร ม. 6/2 11 2017-05-22 12:34:53 ผ่าน
14. 25383 นางสาวจิตรกัญญา บัวสวัสดิ์ ม. 6/2 31 2017-05-22 12:36:26 ผ่าน
15. 25983 นางสาวปภัทรศรา อรัญวงศ์ ม. 5/1 21 2017-05-22 12:37:19 ผ่าน
16. 25985 นางสาวปรารถนา วานิชรัตน์ ม. 5/1 22 2017-05-22 12:38:45 ผ่าน
17. 25296 นางสาววรรณพร หน่อคําหลา ม. 6/2 20 2017-05-23 10:59:56 ผ่าน
18. 25440 นางสาวพรรวินท์ ศรีเจริญ ม. 6/2 35 2017-05-23 11:04:38 ผ่าน
19. 26939 นางสาววรัญญา สัจจาดี ม. 4/1 0 2017-11-07 13:02:15 ผ่าน
20. 26929 นางสาวฐิตาภา เจริญรวย ม. 4/1 0 2017-11-07 13:02:40 ผ่าน
21. 26928 นางสาวชิดชนก อุไร ม. 4/1 0 2017-11-07 13:03:08 ผ่าน
22. 26942 นางสาวลีลาวดี เจริญมาก ม. 4/1 0 2017-11-07 13:03:35 ผ่าน
23. 26944 นางสาวอัญชิสา ไพบูลย์ ม. 4/1 0 2017-11-07 13:03:52 ผ่าน
24. 26938 นางสาววรรณกร ศรีทา ม. 4/1 0 2017-11-07 13:04:16 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com