ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00038
ชื่อชุมนุม :   เรียนร้องทำนองจีน
วัตถุประสงค์ :    เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนของนักเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ :    เรียนรู้คำศัพท์ผ่านเพลงจีน ร้องเพลงภาษาจีน
สถานที่จัดกิจกรรม :   437
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26605 นางสาวชนากานต์ แกล้วกล้า ม. 5/6 13 2018-05-22 19:07:59 ผ่าน
2. 26676 นางสาวอินทุอร นกหมี ม. 5/6 19 2018-05-22 19:08:02 ผ่าน
3. 26659 นางสาวนุชจรี โกสินทร์ ม. 5/6 17 2018-05-22 19:10:13 ผ่าน
4. 26663 นางสาวปิยะธิดา ภักดีงาม ม. 5/6 18 2018-05-22 19:12:07 ผ่าน
5. 26550 นางสาวณัฐธยาน์ สมนึก ม. 5/6 9 2018-05-22 19:13:37 ผ่าน
6. 26656 นางสาวธัญชนก ผุยพรม ม. 5/6 16 2018-05-22 19:18:14 ผ่าน
7. 26625 นางสาวสุวรรณา บุญกรวด ม. 5/6 15 2018-05-22 19:31:13 ผ่าน
8. 29113 เด็กชายรัฐชพล ที่ตั้ง ม. 1/6 13 2018-05-23 07:40:33 ผ่าน
9. 29120 เด็กชายเสกสันต์ เชื้อบำรุง ม. 1/6 20 2018-05-23 07:41:17 ผ่าน
10. 28764 เด็กชายเกียรติชัย ปรุงแต่ง ม. 2/11 1 2018-05-23 08:30:04 ผ่าน
11. 28777 เด็กชายวิวัฒน์ อ่างแก้ว ม. 2/11 14 2018-05-23 08:30:34 ผ่าน
12. 28766 เด็กชายณัฐสิทธิ์ มุ่งต่อกิจ ม. 2/11 3 2018-05-23 08:30:35 ผ่าน
13. 28767 เด็กชายเตชินท์ รัตนวิจิตร ม. 2/11 4 2018-05-23 08:31:44 ผ่าน
14. 29238 เด็กชายรชต ประมวล ม. 1/9 18 2018-05-31 10:16:31 ผ่าน
15. 29241 เด็กชายสิงหนาท ทองมี ม. 1/9 21 2018-05-31 12:05:48 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com