ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00037
ชื่อชุมนุม :   ริบบิ้นหรรษา
วัตถุประสงค์ :    เพื่อนำความรู้มาสร้างรายได้ให้กับตนเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ดอกไม้จากริบบิ้น
สถานที่จัดกิจกรรม :   อาคาร 1
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวสมฤดี กางรัมย์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27475 นางสาวปนัดดา ไชยคําภา ม. 4/8 0 2018-05-18 17:54:59 ผ่าน
2. 27480 นางสาวลลิตา สําเร็จ ม. 4/8 0 2018-05-18 17:56:00 ผ่าน
3. 27471 นางสาวณัฐธญากรณ์ รายศิริ ม. 4/2 0 2018-05-18 17:57:00 ผ่าน
4. 27465 นางสาวกัญญาภัค อินบัว ม. 4/8 0 2018-05-18 17:57:54 ผ่าน
5. 27487 นางสาวอริสา สมคิด ม. 4/8 0 2018-05-18 17:58:51 ผ่าน
6. 27481 นางสาววรรณพร ทองสุข ม. 4/8 0 2018-05-18 18:00:09 ผ่าน
7. 27470 นางสาวชมพูนุช ภักดี ม. 4/8 0 2018-05-18 18:02:08 ผ่าน
8. 27466 นางสาวกานต์ธิดา แซ่ลิ้ม ม. 4/6 0 2018-05-18 18:02:47 ผ่าน
9. 27469 นางสาวชนากานต์ ทองงาม ม. 4/6 0 2018-05-18 18:03:49 ผ่าน
10. 27488 นางสาวอลิชา สุขสวัสดิ์ ม. 4/3 0 2018-05-18 18:04:29 ผ่าน
11. 29378 นางสาวกชพรรณ จารไม ม. 4/5 0 2018-05-18 18:05:26 ผ่าน
12. 29379 นางสาวชัญญานุช เลิศวัชรชัย ม. 4/5 0 2018-05-18 18:06:20 ผ่าน
13. 29368 นางสาวพุธิตา อวยชัยชาญ ม. 4/3 0 2018-05-18 18:07:22 ผ่าน
14. 28402 เด็กหญิงเจสิริญ ทองวิเศษ ม. 2/2 24 2018-05-22 18:00:54 ผ่าน
15. 28399 เด็กหญิงกิตติยา ตันติชัยวนิช ม. 2/2 21 2018-05-22 18:02:13 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com