ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00037
ชื่อชุมนุม :   Robot
วัตถุประสงค์ :    วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะขบวนการในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
    3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองและแข่งขันกับภายนอกได้
กิจกรรมการเรียนรู้ :    กิจกรรมการเรียนรู้ : 
    1. ประชุมชี้แนะแนวทางกิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ หาประธาน รองประธาน กรรมการ ของชุมนุม
    2. จัดกิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์
    3. เรียนรู้ องค์ประกอบหุ่นยนต์
    4. เรียนรู้ มอเตอร์ ชุดเฟือง การทดเกียร์
    5. เรียนรู้ controller การควบคุม sensor
    6. สร้างหุ่นยนต์ตามจินตนาการ หรือ สถานการณ์
    7. ทดสอบหุ่นยนต์ ปฏิบัติตามภารกิจ หรือตามสถานการณ์
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 421
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายเอกรัฐ เอมเจริญ
 
ระดับชั้น :   ม.6
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27149 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วทุม ม. 3/2 0 2017-05-22 10:45:57 ผ่าน
2. 27142 เด็กชายธรภัทร วงศ์ซิ้ม ม. 3/2 0 2017-05-22 10:46:11 ผ่าน
3. 27160 เด็กชายอาณัฐชา วรรณวิจิตร ม. 3/2 0 2017-05-22 10:46:22 ผ่าน
4. 27150 เด็กชายภควัตร แกล้วกล้า ม. 3/2 0 2017-05-22 10:46:34 ผ่าน
5. 27209 เด็กชายศุภกร ลืมขำ ม. 3/3 0 2017-05-22 10:46:45 ผ่าน
6. 27201 เด็กชายปิยะพงษ์ ปะสิ่งชอบ ม. 3/3 0 2017-05-22 10:47:07 ผ่าน
7. 26961 นายอชิรวิชญ์ บุญแต่ง ม. 4/3 0 2017-05-22 11:07:47 ผ่าน
8. 26960 นายสุวิจักขณ์ พงศาหิรัญ ม. 4/4 0 2017-05-22 11:07:58 ผ่าน
9. 26690 นายนารารุจ เชื้อรังสรรค์ ม. 4/8 6 2017-05-23 08:09:14 ผ่าน
10. 28181 เด็กหญิงวราภรณ์ สะตะ ม. 2/10 0 2017-06-01 18:15:28 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com