ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00036
ชื่อชุมนุม :   Sci-Show
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
2.เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านการแสดงได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์
3.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านการแสดงทางวิทยาศาสตร์
4.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆเช่น  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการแก้ปัญหา  เป็นต้น
5.เพื่อพัฒนากิจกรรมให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้ :    1.  แนะนำกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
2.  ศึกษาวิดิโอตัวอย่างการแสดงทางวิทยาศาสตร์
3.  นักเรียนรวมกลุ่มทำกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
4.  ฝึกหัดนักเรียนให้เกิดความพร้อมและเข้าใจการแสดงทางวิทยาศาสตร์
5.  คัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันต่อไป
สถานที่จัดกิจกรรม :   216
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นางสาวทัศนีย์ ดลกุล
 
ระดับชั้น :   ม.ปลาย(4-6)
หมายเหตุ :   ขอนักเรียนที่มีความสนใจกล้าแสดงออก และอยากเรียนรู้กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(sci-show)จริงๆ
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 26614 นางสาวนิชชา สืบป่วน ม. 4/4 17 2017-05-22 16:49:38 ผ่าน
2. 28854 นางสาวนุชนาถ แพทย์รักษา ม. 4/4 29 2017-05-22 16:55:41 ผ่าน
3. 26622 นางสาวศศิประภา วงศ์ทรัพย์ ม. 4/4 20 2017-05-22 18:54:59 ผ่าน
4. 26605 นางสาวชนากานต์ แกล้วกล้า ม. 4/6 13 2017-05-22 18:56:38 ผ่าน
5. 26621 นางสาววิภาพร สุขสำราญ ม. 4/4 19 2017-05-22 18:56:45 ผ่าน
6. 26625 นางสาวสุวรรณา บุญกรวด ม. 4/6 15 2017-05-22 18:58:38 ผ่าน
7. 25261 นางสาวสิริลักษณ ประเสริฐล้ำ ม. 6/4 19 2017-05-23 07:51:01 ผ่าน
8. 25245 นางสาวชญาภา ชุติดาราลักษณ์ ม. 6/4 18 2017-05-23 07:52:15 ผ่าน
9. 25737 นางสาวปาณิศา คำเสนาะ ม. 6/4 34 2017-05-23 07:52:34 ผ่าน
10. 25389 นางสาวนภัสสร ภักคีรี ม. 6/4 26 2017-05-23 07:53:16 ผ่าน
11. 27618 นางสาวกนกวรรณ หาญสกุลสิทธิผล ม. 6/4 37 2017-05-23 07:54:04 ผ่าน
12. 25275 นายวีรภัทร วรรณวงษ์ ม. 6/2 7 2017-05-23 08:00:34 ผ่าน
13. 25428 นางสาวจิตสุภา โพนทา ม. 6/2 33 2017-05-23 08:01:37 ผ่าน
14. 25378 นางสาวกนกวรรณ กีรติโชติกุลพร ม. 6/2 29 2017-05-23 08:02:28 ผ่าน
15. 25502 นางสาวอวิกา สุวรรณวัฒน์ ม. 6/2 40 2017-05-23 08:03:06 ผ่าน
16. 25437 นางสาวปภัสสร วรรณทิม ม. 6/2 34 2017-05-23 08:04:57 ผ่าน
17. 25380 นางสาวกนกวรรณ รัตนวิจิตร ม. 6/2 30 2017-05-23 08:05:04 ผ่าน
18. 26618 นางสาวรัตนา มั่งคั่ง ม. 4/4 18 2017-05-24 12:29:52 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com